Gemensam gåva

Det är möjligt att ge en gåva gemensamt åt två eller flera personer. En gåva är ändå inte alltid gemensam trots att den mottas av flera personer. Gåvan anses vara gemensam endast då vissa krav uppfylls.

En gåva som getts gemensamt till flera personer kan vara en gemensam gåva

Oavsett om det finns flera gåvotagare, anses varje gåvotagare i princip få en separat gåva av gåvogivaren. Därför lämnar var och en av gåvotagarna en egen gåvodeklaration för sin andel. Gåvoskattens belopp är i allmänhet mindre om gåvorna beskattas som separata gåvor.
En gemensam gåva kan undantagsvis ges till flera personer. I sådana fall påförs gåvotagarna gåvoskatt en enda gång och alla gåvotagare är solidariskt ansvariga för skatten. För att gåvan ska beskattas som en gemensam gåva förutsätts det att gåvogivaren uttryckligen har avsett att ge egendomen som en gemensam gåva. Också gåvoandelen i ett köp av gåvokaraktär beskattas som en gemensam gåva, om överlåtarens avsikt varit att överlåta egendomen gemensamt. Gåvogivarens avsikt kan uttryckas exempelvis genom att ange ordet ”gemensamt” i överlåtelsehandlingen.
Är det fråga om en beskattningsmässigt gemensam gåva ska gåvotagarna lämna endast en gåvoskattedeklaration för den gemensamma gåvan. En gåva är gemensam endast när det uttryckligen avsetts att egendomen har fåtts gemensamt.

Läs mer om köp av gåvokaraktär

Hur deklarerar man gåvan?

Man gör en gemensam skattedeklaration för den gemensamma gåvan och gåvoskatten fastställs endast en gång på gåvans helhetsvärde. Alla de som mottagit gåvan ansvarar solidariskt för skatten. Du kan lämna in en gåvoskattedeklaration på nätet eller på en pappersblankett.

  • Gör en gåvoskattedeklaration och betala gåvoskatt på nätet (skatt.fi/minskatt).
    Den ena av gåvotagarna loggar in i MinSkatt med sina egna nätbankskoder och gör en gåvoskattedeklaration. Den som har lämnat in deklarationen får beslutet om gåvoskattedeklarationen och uppgifter om betalningen både i MinSkatt och per post. Beslutet skickas även till de andra gåvotagarna.
  • Deklarera gåvan på pappersblankett (Gåvoskattedeklaration, 3602r, 3603r). En av gåvotagarna fyller i och skriver under gåvoskattedeklarationen.

Skatteklassen bestäms enligt mottagarna

Skatten på den gemensamma gåvan räknas på gåvans hela värde. Gåvoskatten fastställs enligt den skatteklass till vilken den som är mest avlägset släkt med gåvogivaren hör. Hör alla gåvotagare till skatteklass 1 fastställs gåvoskatten enligt detta. Även då endast en gåvomottagare hör till skatteklass 2 fastställs gåvoskatten enligt skatteklass 2.

När äkta makar eller parterna i ett registrerat partnerskap får en gemensam gåva fastställs skatteklassen enligt den mottagare vars släktskapsförhållande är närmare. Om en av gåvotagarna hör till skatteklass 1 i förhållande till gåvogivaren fastställs gåvoskatten i enlighet med detta. Hör båda gåvotagarna till skatteklass 2 fastställs gåvoskatten enligt skatteklass 2.

Exempel: Anders ger en gemensam gåva på 80 000 euro åt sin dotter Lisa och hennes man Ville. I gåvobrevet har det särskilt sagts att gåvan är gemensam. Lisa och Ville lämnar en gåvoskattedeklaration och uppger att det handlar om en gemensam gåva. Deras gemensamma gåvoskatt fastställs enligt skatteklass 1. Skattebeloppet enligt tabellen för år 2017 är 7 700 euro. Lisa och Ville ansvarar gemensamt för skatten.

Om Lisa och Ville inte är gifta fastställs skatten på gåvan som Anders gett enligt skatteklass 2. Skattebeloppet enligt gåvoskattetabellen för 2017 är 18 650  euro.

Om gåvan inte är gemensam, utan Anders ger en gåva på 40 000 åt Lisa och 40 000 åt Ville, fastställs det separat gåvoskatt för båda. Gåvoskatten påverkas inte av om Lisa och Ville är gifta eller inte.

Eftersom Lisa är Anders dotter betalar hon skatt enligt skatteklass 1. Skattebeloppet enligt tabellen för 2017 är 3 200 euro. Eftersom Ville och Anders inte är släkt betalar Ville skatt enligt skatteklass 2. Skattebeloppet enligt tabellen för år 2017 är 7 650 euro. Tillsammans betalar de 10 850 euro i skatt.

Läs även Skatteförvaltningens ställningstagande om beskattning av egendom som fåtts gemensamt.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken