Gåvoskattebeloppet

Gåvoskatten bestäms utgående från egendomens gängse värde, gåvodatum och parternas släktskapsförhållanden. Gåvoskattens belopp påverkas också av vilken slags egendom som ges och av tidigare gåvor.

Gängse värde för egendom som ges som gåva

Det gängse värdet på den överlåtna egendomen påverkar gåvoskatten. Det finns olika sätt att räkna ut det gängse värdet för olika slags egendom.

Läs mer om värdering av gåva

Har du fått en gåva vars värde är minst 5 000 euro (4 000 euro före 1.1.2017) fastställs skatten enligt gåvans gängse värde. Har du fått flera gåvor under en treårsperiod till ett sammanlagt värde som överskrider skattegränsen, räknas det gängse värdet för alla gåvorna samman och beskattas enligt denna totalsumma.

Läs mer om att räkna samman gåvor som getts under tre år

Datum för gåvan

Beloppet på gåvoskatt beror även på vilken tidpunkt äganderätten har överförts till gåvotagaren. Skatteskalan som gäller från och med 1.1.2017 tillämpas på gåvor som mottagits den 1.1.2017 eller senare. För gåvor som mottagits under tiden 1.1.2015–31.12.2016 fastställs gåvoskatten enligt den tabell som gällde då.

Släktskapsförhållande mellan gåvogivare och gåvotagare

Släktskapet mellan den som ger och den som får gåvan inverkar på gåvoskattens belopp. Beloppet på gåvoskatt är olika i olika skatteklasser. Det finns två skatteklasser.

Till skatteklass 1 hör följande släktingar:

  • gåvogivarens make eller registrerade partner
  • gåvogivarens sambo som tidigare varit gift med eller har haft ett gemensamt barn med gåvogivaren
  • den som är släkt med gåvogivaren i rakt uppstigande eller nedstigande led (barn, barnbarn, förälder, farförälder osv.)
  • släkting till gåvogivarens make eller registrerade partner i rakt nedstigande led (barn, barnbarn o.s.v.).

Adoptivbarn och -föräldrar jämställs i beskattningen med de biologiska släktingarna. Läs mer i Skatteförvaltningens ställningstagande om tillämpning av skatteklasser i arvs- och gåvobeskattningen.

Till skatteklass 2 hör följande personer:

  • övriga släktingar än de som hör till skatteklass 1
  • personer utanför släkten och familjen.

Om en gåva har getts gemensamt till två eller flera personer som inte alla hör till samma skatteklass, bestäms skatten enligt skatteklass 2. När äkta makar eller parter i ett registrerat partnerskap som inte tillhör samma skatteklass får en gemensam gåva fastställs skatteklassen enligt den förmånligaste skatteklassen.

Läs mer om gemensam gåva.

Veroluokat_SVE.png

Gåvoskatteskala

Gåvoskatten räknas på gåvans totala värde. Även om gåvor med ett värde på mindre än 5 000 euro (4 000 euro före 1.1.2017) är skattefria dras den skattefria andelen, 4 999 euro (3 999 euro före 1.1.2017), inte av från gåvans gängse värde. Detta har redan beaktats i gåvoskatteskalan.

Läs mer om gängse värde

Exempel: Av sin far Anders får Lisa en gåva vars värde uppgår till 17 000 euro. Lisa deklarerar för en gåva på 17 000 euro, inte 12 001 euro (17 000–4 999).

Värdet på den beskattningsbara gåvan fastställs med hundra euros noggrannhet. Gåvans värde avrundas neråt till närmaste hundra euro, t.ex. 5 899 rundas av till 5 800 euro. På deklarationen ska man dock ange det gängse värdet utan avrundning.

Gåvoskattens belopp när gåvan har mottagits 1.1.2017 eller senare

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna

Gåvans värde (€) Skatt vid den nedre gränsen (€) Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
 5 000–25 000 100  8 % 
 25 000–55 000 1 700  10 % 
 55 000–200 000 4 700  12 % 
 200 000–1 000 000 22 100  15 % 
 1 000 000– 142 100  17 % 

Är värdet på gåvan t.ex. 40 000 euro räknas gåvoskatten i skatteklass 1 på följande sätt:
Gåvans värde är mellan 25 000 och 55 000 euro och skattebeloppet vid den nedre gränsen (25 000 euro) är således 1 700 euro.
Skattesatsen är 10 % för den andel som överstiger den nedre gränsen d.v.s. 15 000 euro (40 000 euro–25 000 euro).
I gåvoskatt ska betalas 1 700 euro + (10 % x 15 000 euro) alltså 1 700 euro + 1 500 = 3 200 euro.

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna

Gåvans värde (€)

 Skatt vid den nedre gränsen (€)

 Skatt på den del som överstiger gränsen (%)

 5 000–25 000 100   19 % 
 25 000–55 000 3 900   25 % 
 55 000–200 000 11 400   29 % 
 200 000–1 000 000 53 450   31 % 
 1 000 000– 301 450   33 % 

Är värdet på gåvan t.ex. 40 000 euro räknas gåvoskatten i skatteklass 2 på följande sätt:
Gåvans värde är mellan 25 000 och 55 000 euro och skattebeloppet vid den nedre gränsen (25 000 euro) är således 3 900 euro.
Skattesatsen är 25 % för den andel som överstiger den nedre gränsen d.v.s. 15 000 euro (40 000 euro–25 000 euro).
I gåvoskatt ska betalas 3 900 euro + (25 % x 15 000 euro) alltså 3 900 euro + 3 750 = 7 650 euro.

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna
Gåvans värde (€)Skatt vid den nedre gränsen (€)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
4 000–17 0001008 % 
17 000–50 0001 140 11 % 
50 000–200 0004 770 14 % 
200 000–1 000 00025 770 17 % 
1 000 000–161 700 20 % 

Är värdet på gåvan t.ex. 40 000 euro räknas gåvoskatten i skatteklass 1 på följande sätt:
Gåvans värde är mellan 17 000 och 50 000 euro och skattebeloppet vid den nedre gränsen (17 000 euro) är således 1 140 euro.
Skattesatsen är 11 % för den andel som överstiger den nedre gränsen d.v.s. 23 000 euro (40 000 euro–17 000 euro).
I gåvoskatt ska betalas 1 140 euro + (11 % x 23 000 euro) alltså 1 140 euro + 2 530 = 3 670 euro.

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna
Gåvans värde (€)Skatt vid den nedre gränsen (€)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
4 000–17 000100 21 % 
17 000–50 0002 830 27 % 
50 000–1 000 00011 740 33 % 
1 000 000–325 240 36 % 

Är värdet på gåvan t.ex. 40 000 euro räknas gåvoskatten i skatteklass 2 på följande sätt:
Gåvans värde är mellan 17 000 och 50 000 euro och skattebeloppet vid den nedre gränsen (17 000 euro) är således 2 830 euro.
Skattesatsen är 27 % för den andel som överstiger den nedre gränsen d.v.s. 23 000 euro (40 000 euro–17 000 euro).
I gåvoskatt ska betalas 2 830 euro + (27 % x 23 000 euro) alltså 2 830 euro + 6 210 = 9 040 euro.

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna

 

Skatteklass 1, de närmaste släktingarna
Gåvans värde (€)Skatt vid den nedre gränsen (€)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
4 000–17 000100 7 % 
17 000–50 0001 01010 % 
50 000–200 0004 31013 % 
200 000–1 000 00023 810 16 % 
1 000 000–151 810 19 % 

Är värdet på gåvan t.ex. 40 000 euro räknas gåvoskatten i skatteklass 1 som följer:
Gåvans värde är mellan 17 000 och 50 000 euro varför skattebeloppet vid den nedre gränsen (17 000 euro) är 1 010 euro.
Skattesatsen är 10 % för den andel som överstiger den nedre gränsen d.v.s. 23 000 euro (40 000 euro – 17 000 euro).
I gåvoskatt ska betalas 1 010 euro + (10 % x 23 000 euro) alltså 1 010 euro + 2 300 euro = 3 310 euro.

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna

Skatteklass 2, andra än de närmaste släktingarna
Gåvans värde (€)Skatt vid den nedre gränsen (€)Skatt på den del som överstiger gränsen (%)
4 000–17 00010020 %
17 000–50 0002 70026 %
50 000–1 000 00011 28032 %
1 000 000–315 28035 %

Är värdet på gåvan t.ex. 40 000 euro räknas gåvoskatten i skatteklass 2 som följer:
Gåvans värde är mellan 17 000 och 50 000 euro varför skattebeloppet vid den nedre gränsen (17 000 euro) är 2 700 euro.
Skattesatsen är 26 % för den andel som överstiger den nedre gränsen d.v.s. 23 000 euro (40 000 euro –17 000 euro).
I gåvoskatt ska betalas 2 700 euro + (26 % x 23 000 euro) alltså 2 700 euro + 5 980 euro = 8 680 euro.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken