Förseningsavgift och skatteförhöjning vid gåvobeskattningen

Om du lämnar en gåvoskattedeklaration eller dess uppgifter till Skatteförvaltningen för sent, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Förseningstiden påverkar vilken avgift du ska betala.

Förseningsavgift kan påföras om du har fått gåvan 1.5.2018 eller senare. Också bestämmelserna om skatteförhöjning har ändrats 1.5.2018.

Gör en gåvoskattedeklaration till skatteförvaltningen

Gåvotagaren ska göra en gåvoskattedeklaration

 • när värdet på gåvan är minst 5 000 euro
 • då man av samma gåvogivare inom 3 år har fått gåvor vars sammanlagda värde är minst 5 000 euro.

Gåvoskattedeklarationen ska lämnas till Skatteförvaltningen inom 3 månader från den dag då gåvan har tagits emot.

Så här deklarerar du en gåva till Skatteförvaltningen

Förseningstiden påverkar avgiftens belopp

Om du lämnar gåvoskattedeklarationen för sent kan detta medföra antingen en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Skatteförvaltningen påför avgiften enligt hur försenad gåvoskattedeklarationen har blivit.

Om du lämnar gåvoskattedeklarationen högst 60 dagar efter utsatt datum, måste du betala förseningsavgift. Det spelar ingen roll om du har uppmanats att lämna gåvoskattedeklarationen eller om du handlar på eget initiativ.

Skatteförvaltningen påför förseningsavgift också om du självmant lägger till eller korrigerar uppgifter i gåvoskattedeklarationen till din egen nackdel.

Skatteförvaltningen påför inte förseningsavgift t.ex. i följande situationer:

 • En störning i datanätet fördröjer deklareringen.
 • Det är fråga om en liten försummelse.
 • Det finns ett giltigt skäl för förseningen, t.ex. ett akut sjukdomsfall.
 • Det är fråga om räkne-, skriv- eller uttrycksfel.
 • Du deklarerar avdrag eller skuld.
 • Du har fått förlängd tid för deklareringen av gåvoskatt och du har lämnat gåvoskattedeklarationen inom den nya utsatta tiden.

För försummelser som gäller samma gåvoskattedeklaration påförs endast en förseningsavgift. Förseningsavgiften ser du på ditt beskattningsbeslut. Skatteförvaltningen skickar inte ett separat hörandebrev om den utom i undantagsfall.

Du måste betala skatteförhöjning t.ex. i följande situationer:

 • Du har inte alls lämnat gåvoskattedeklarationen till Skatteförvaltningen.
 • Du lämnar gåvoskattedeklarationen över 60 dagar efter utsatt datum antingen självmant eller först efter Skatteförvaltningens uppmaning.
 • Du lägger till eller korrigerar uppgifter i gåvoskattedeklarationen till din egen nackdel för sent, mer än 60 dagar efter utsatt datum.

Skatteförvaltningen påför inte skatteförhöjning t.ex. i följande situationer:

 • Det är fråga om en liten försummelse.
 • Det finns ett giltigt skäl för förseningen, t.ex. ett akut sjukdomsfall.
 • Det vore orimligt att påföra skatteförhöjning.
 • Du deklarerar en skuld eller ett avdrag.

Orsaken till försummelsen påverkar skatteförhöjningens belopp

Skatteförvaltningen beräknar skatteförhöjningen utifrån beloppet av den ökade skatten (som beräknas på basis av skalan för skatteklass 1).

Tabell över skatteförhöjningsbeloppen vid gåvobeskattningen i procent
Skatteförhöjning
10 %
Skatteförhöjning
15 %–50 %
Skatteförhöjning
5 %
Skatteförhöjning
25 %
Skatteförhöjning
2 %
Skatteförhöjning på grundnivå om det inte finns grund att sänka eller höja skatteförhöjningen.  Det är fråga om återkommande försummelse eller
agerandet tyder på uppenbar likgiltighet.
Ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart eller
en skatteförhöjning på 10 % vore orimlig.
Skatteförvaltningen är tvungen att verkställa beskattningen enligt uppskattning, t.ex. om gåvoskattedeklarationen saknas. Du begär självmant att ett fel ska korrigeras över 60 dagar efter gåvoskattedeklarationens utsatta datum.

Skatteförhöjningen är dock alltid minst

 • 75 euro för fysiska personer
 • 150 euro för andra skattskyldiga.

Skatteförvaltningen skickar alltid ett hörandebrev om skatteförhöjningen till kunden.

Skatteförhöjning påförs även för andra försummelser

Vid sidan av försening kan skatteförhöjning också påföras om gåvoskattedeklaration som du har lämnat är bristfälligt eller felaktigt.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken