Betalning av arvs- och gåvoskatten

Till mottagare av arv eller gåva skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut och giroblanketter med skattebeloppet som ska betalas, förfallodagen och övriga individualiserande uppgifter.

En arvs- och gåvoskatt som underskrider 500 euro ska betalas i en rat. En skatt som är högre än detta delas i två betalningsrater.

Antalet betalningsrater kan dock vara högst tio, om minst 1 700 euro av skatten hänför sig till en gårdsbruksenhet eller ett annat företag vars verksamhet arvtagaren fortsätter. Arvtagaren kan hos Skatteförvaltningen söka anstånd med betalningen innan beskattningen verkställs. Om anstånd med betalningen meddelas, delas den skatt som hänför sig till  gårdsbruksenheten eller företaget i högst tio årliga rater. Beloppet av en rat uppgår till minst 850 euro. Ingen ränta tas ut för den förlängda betalningstiden.

Förfallodagar för arvs- och gåvoskatt

Den första förfallodagen för arvsskatt infaller cirka tre månader efter att Skatteförvaltningen har fattat och skickat beskattningsbeslutet. Den andra förfallodagen infaller två månader efter den första förfallodagen. Till exempel om arvsbeskattningen enligt beslutet om arvsskatt har verkställts 17.12.2016, är förfallodagen för den första raten 1.4.2017 och för den andra 1.6.2017.

Om förfallodagen är en lördag eller helgdag, kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder.

Använd alltid referensnumret i giroblanketten när du betalar arvs- eller gåvoskatt. Du kan betala gåvoskatten i MinSkatt  som en nätbetalning. På betalningsunderlaget för nätbetalningen finns bankkontonumret, referensen, mottagaren och betalningsdagen färdigt antecknade, så kunden behöver inte fylla i dem. Vid nätbetalning är betalningsdagen alltid innevarande dag.

Arvsskatten är alltid personlig. Till exempel delägarna i ett dödsbo svarar inte för de andra delägarnas arvsskatt.

Beställ giroblanketter

Vid behov kan du beställa nya giroblanketter för arvs- eller gåvoskatt. Fyll i uppgifterna nedan och skicka in din beställning. Du får de nya giroblanketterna inom cirka en vecka från beställningen. Giroblanketterna skickas till den adress som Skatteförvaltningen har registrerat för dig som kontaktuppgift. Om skatten ska betalas i fler än en betalningsrat får du en giroblankett för varje betalningsrat. Beställ giroblanketter

Dröjsmålsränta tas ut på arvs- eller gåvoskatt som betalts för sent

Om du betalar skatten efter förfallodagen, måste du också betala dröjsmålsränta. Du kan betala dröjsmålsräntan med samma giroblankett som den egentliga skatten. Beloppet av dröjsmålsräntan kan du räkna ut med hjälp av dröjsmålsränteräknaren. Ta i beaktande att dröjsmålsränta också tas ut på en eventuell skatteförhöjning.

Dröjsmålsränta beräknas från dagen efter förfallodagen fram till betalningsdagen (inklusive dessa dagar). Dröjsmålsräntans ränteprocent fastställs årligen. Året 2017 är förseningsräntan 7,0 %. I andra skatter är minimibeloppet för förseningsränta 3 euro men i arvs- och gåvobeskattningen finns inget minimibelopp. Även om förseningsräntan underskrider 3 euro ska den beräknas och betalas med en cents noggrannhet.

Skatteförvaltningen skickar tre betalningspåminnelser om arvs- och gåvoskattens första rat. Om skatten inte betalas senast på den tredje påminnelsens förfallodag skickas skatten till utsökning.  Om den första raten samt också en eventuell andra rat har betalats för sent skickas bara en påminnelse om den andra raten före utsökningen. Utmätningsmannen debiterar en utsökningsavgift för en skatt som finns i utsökning, även om du betalar skatten direkt till Skatteförvaltningens konto.

Obs! Om du har frågor om betalningen av arvs- och gåvoskatt, ring servicenumret för betalningar 029 497 027 (lna/mta). I frågor som gäller arvs- och gåvoskatt får du betjäning på servicenumret för arvs- och gåvoskatt 029 497 019 (lna/mta).

Nyckelord:

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017