Avstående från besittningsrätt

Man kan förbehålla besittningsrätten till en viss egendom på livstid eller för viss tid. Om någon avstår från sin besittningsrätt handlar det om en gåva. Gåvans värde i gåvobeskattningen bestäms utifrån tidpunkten när man avstår från besittningsrätten.

Avstående från en besittningsrätt är en beskattningsbar gåva, om

  • besittningsrätten förbehållits i samband med en gåva
  • besittningsrätten fåtts på basis av ett testamente eller
  • den efterlevande maken har förbehållit sig besittningsrätten till sin stadigvarande bostad.

Den som innehar en besittningsrätt kan uttryckligen anmäla att han eller hon avstår från den. Man kan också avstå från rätten genom att sälja den egendom som är föremål för besittningsrätten men inte överföra besittningsrätten till den egendom man fått i dess ställe.

Eftersom förbehållet för besittningsrätten tidigare har minskat gåvo- eller arvsskattebeloppet anses det uppstå en skattepliktig gåva när någon avstår från besittningsrätten. Ägaren till egendomen ansvarar för gåvoskatten eftersom han eller hon nu får besittningsrätten till en egendom som han eller hon tidigare fått i gåva eller arv. Efter avståendet från besittningsrätten är det samma person som har äganderätten och besittningsrätten till egendomen.

Besittningsrättens värde bestäms utifrån tidpunkten när man avstår från den

Gåvans värde beräknas enligt värdet på besittningsrätten när man avstår från den. Faktorer som påverkar värdet är

dels egendomens årliga avkastning, dels besittningsrättsinnehavarens ålder vid avståendet ifall besittningsrätten är på livstid, eller, ifall fråga är om en besittningsrätt på viss tid, den tid rätten är i kraft.

Om den faktiska årsavkastningen inte är tillgänglig används en kalkylmässig årsavkastning. Den kalkylmässiga årsavkastningen beräknas så att den överlåtna egendomens gängse värde (dvs. dess presumtiva försäljningspris) multipliceras med en avkastningskoefficent som är 3 % eller 5 % beroende på egendomsslaget.

Läs mer om hur man beräknar värdet av besittningsrätt

Exempel: Anders har gett sin dotterson Mikael en sommarstugefastighet år 2011. Anders har förbehållit sig en livstida besittningsrätt. Han avstår dock från besittningsrätten 2016 vid 80 års ålder. Sommarstugefastighetens gängse värde vid avståendet är 350 000 euro.

Besittningsrättens värde vid avståendet: ålderskoefficient 5 × 3 % × 350 000 euro = 52 500 euro. Som ägare av egendomen ska Mikael betala gåvoskatt. År 2016 är skatten på en 52 500 euros gåva 5 120 euro i skatteklass 1.

Gåvoskatt för avstående från besittningsrätt fastställs enligt värdet vid tidpunkten för avståendet även om det värde på besittningsrätten som tidigare beaktats i gåvobeskattningen är mindre än dess värde vid avståendet.

Exempel: Anders har gett sin dotterson Mikael en sommarstugefastighet år 2011. Anders var då 75 år. År 2011 var fastighetens gängse värde 280 000 euro. Anders har förbehållit sig en livstida besittningsrätt till sommarstugefastigheten. Besittningsrättens värde har varit 50 400 euro (280 000 euro × ålderskoefficient 6 × avkastningskoefficient 3 %). Detta avdrag har beaktats i gåvobeskattningen. Mikael har betalat gåvoskatt på 229 600 euro.

År 2016 avstår Anders från sin livstida besittningsrätt vid 80 års ålder.Sommarstugefastighetens gängse värde vid avståendet är 350 000 euro. Vid avståendet är besittningsrättens värde 52 500 euro (350 000 euro × ålderskoefficient 5 × avkastningskoefficient 3 %). Som ägare av egendomen ska Mikael betala gåvoskatt. Värdet av gåvan (avståendet från besittningsrätten) bestäms enligt tidpunkten för avståendet och därför ska gåvoskatten betalas på 52 500 euro och inte på 50 400 euro. År 2016 är skatten på en 52 500 euros gåva 5 120 euro i skatteklass 1.

Beräkna gåvoskattebeloppet med gåvoskatteräknaren

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken