Förseningsavgift och skatteförhöjning vid arvsbeskattningen

Om du lämnar ett bouppteckningsinstrument eller dess uppgifter till Skatteförvaltningen för sent, kan du bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Förseningstiden påverkar vilken avgift du ska betala.

Förseningsavgift kan påföras om arvlåtarens dödsdag är 1.5.2018 eller senare. Också bestämmelserna om skatteförhöjning har ändrats 1.5.2018.

deklarera arvet till skatteförvaltningen

Bouppteckningen ska förrättas inom 3 månader från dödsfallet.
 
Lämna in bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen inom 1 månad från bouppteckningen (utsatt datum).
 

Förseningstiden påverkar avgiftens belopp

Om du lämnar bouppteckningsinstrumentet för sent kan detta medföra antingen en förseningsavgift eller en skatteförhöjning. Skatteförvaltningen påför avgiften enligt hur försenat bouppteckningsinstrumentet har blivit.

Om du lämnar bouppteckningsinstrumentet högst 60 dagar efter utsatt datum, måste du betala förseningsavgift. Det spelar ingen roll om du har uppmanats att lämna bouppteckningsinstrumentet eller om du handlar på eget initiativ.

Skatteförvaltningen påför förseningsavgift också om du självmant lägger till eller korrigerar uppgifter i bouppteckningsinstrumentet till din egen nackdel.

Skatteförvaltningen påför inte förseningsavgift t.ex. i följande situationer:

 • du deklarerar avdrag eller skuld
 • det är fråga om en liten försummelse
 • det finns ett giltigt skäl för förseningen, t.ex. ett akut sjukdomsfall
 • det är fråga om ett räkne-, skriv- eller uttrycksfel
 • du har fått förlängd tid för inlämningen av bouppteckningsinstrumentet och du har lämnat bouppteckningsinstrumentet inom den nya utsatta tiden.

För försummelser som gäller samma bouppteckningsinstrument påförs endast en förseningsavgift. Förseningsavgiften ser du på ditt beskattningsbeslut. Skatteförvaltningen skickar inte ett separat hörandebrev om den utom i undantagsfall.

Du måste betala skatteförhöjning t.ex. i följande situationer:

 • Du har inte alls lämnat bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen.
 • Du lämnar bouppteckningsinstrumentet över 60 dagar efter utsatt datum antingen självmant eller först efter Skatteförvaltningens uppmaning.
 • Du lägger till eller korrigerar uppgifter i bouppteckningsinstrumentet självmant till din egen nackdel för sent, mer än 60 dagar efter utsatt datum.

Skatteförvaltningen påför inte skatteförhöjning t.ex. i följande situationer:

 • Du deklarerar en skuld eller ett avdrag.
 • Det är fråga om en liten försummelse.
 • Det finns ett giltigt skäl för förseningen, t.ex. ett akut sjukdomsfall.
 • Det vore orimligt att påföra skatteförhöjning.

Orsaken till försummelsen påverkar skatteförhöjningens belopp

Skatteförvaltningen beräknar skatteförhöjningen utifrån beloppet av den ökade skatten (som beräknas på basis av skalan för skatteklass 1).

Tabell över skatteförhöjningsbeloppen i procent
Skatteförhöjning
10 %
Skatteförhöjning
15 %–50 %
Skatteförhöjning
5 %
Skatteförhöjning
25 %
Skatteförhöjning
2 %
Skatteförhöjning på grundnivå, om det inte finns grund att sänka eller höja skatteförhöjningen. Det är fråga om återkommande försummelse eller
agerandet tyder på uppenbar likgiltighet. 
Ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart eller
en skatteförhöjning på 10 % vore oskälig.
Skatteförvaltningen är tvungen att verkställa beskattningen enligt uppskattning, t.ex. om boupptecknings-
instrumentet saknas. 
Du begär självmant att ett fel ska korrigeras över 60 dagar efter bouppteckningens utsatta datum.

Skatteförhöjningen är dock alltid minst 75 euro för en fysisk person.

Skatteförvaltningen skickar alltid ett hörandebrev om skatteförhöjningen till kunden.

Skatteförhöjning påförs även för andra försummelser

Vid sidan av försening kan skatteförhöjning också påföras om bouppteckningsinstrumentet som du har lämnat är bristfälligt eller felaktigt.

Förseningsavgift och skatteförhöjning gäller inte kompletterande bouppteckningsinstrument som lämnats i tid

Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift och en skatteförhöjning på kompletterande bouppteckningsinstrument på samma grund som på bouppteckningsinstrument i allmänhet.

Om man ett år efter bouppteckningen upptäcker exempelvis ett bankkonto som tillhört arvlåtaren, ska bouppteckningsinstrumentet kompletteras. Ett kompletterande bouppteckningsinstrument ska upprättad inom 1 månad från att uppgifterna om de nya tillgångarna har fåtts. Det kompletterande bouppteckningsinstrumentet ska lämnas till Skatteförvaltningen inom 1 månad från att det har utarbetats.

Så här deklarerar du arvet till Skatteförvaltningen

Exempel: Arvlåtaren har avlidit 5.6.2018. Bouppteckningen förrättas 15.8.2018 och bouppteckningsinstrumentet ska lämnas till Skatteförvaltningen senast 15.9.2018. Nya tillgångar framkommer i boet 15.3.2021. Utgående från de nya tillgångarna upprättas ett kompletterande bouppteckningsinstrument som bouppgivaren lämnar till Skatteförvaltningen för sent, först två månader efter att det kompletterande bouppteckningsinstrumentet har skrivits. Eftersom det kompletterande bouppteckningsinstrumentet är 30 dagar för sent, påför Skatteförvaltningen bouppgivaren en förseningsavgift.

Förseningsavgift eller skatteförhöjning kan påföras också någon annan än dödsboets delägare

Med avvikelse från tidigare beskattningspraxis kan den som inte är skattskyldig själv men som måste ge anmälan vara tvungen att betala förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Exempel: Bouppteckningen har förrättats 1.6. Bouppteckningsinstrumentet borde lämnas till Skatteförvaltningen senast 1.7. Bouppgivaren är den efterlevande maken, som är skyldig att lämna in bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen. Den efterlevande maken själv är inte skattskyldig. Den efterlevande maken lämnar självmant bouppteckningsinstrumentet till Skatteförvaltningen 15.8 dvs. inom 60 dagar från det utsatta datumet för inlämnandet. Skatteförvaltningen påför den efterlevande maken en förseningsavgift.