Försäkringsersättningar vid arvsbeskattning

Dödsboet eller den avlidnes nära anhöriga (bl.a. make, barn, barnbarn eller makens barn) kan få försäkringsersättningar på grund av en närståendes död. Man ska betala arvsskatt för dessa försäkringsersättningar.

Dödsboet eller den nära anhörige ska betala arvsskatt också för dödsfallsersättning som baserar sig på en individuell pensionsförsäkring, om försäkringen har tecknats före 18.9.2009.

Försäkringsbolaget sänder ett ersättningsbeslut med viktig information bl.a. om beskattningen av försäkringsersättningen. Se till att ersättningsbeslutet finns med när bouppteckningen förrättas.

FÖRMÅNSTAGARE: SÅ HÄR ANTECKNAR DU ERSÄTTNINGEN

Ange försäkringsersättningen i bouppteckningsinstrumentet under en egen rubrik, t.ex. " Försäkringsersättningar som betalas på grund av dödsfall”. Ange i bouppteckningsinstrumentet
 • försäkringens förmånstagarförordnande
 • till vem försäkringsersättningen har betalats eller ska betalas.
 • försäkringsbolaget som har betalat ersättningen
 • försäkringens nummer eller annan identifieringsuppgift
 • beloppet av försäkringsersättningen
 • ersättningens betalningsdag, om betalningsdagen är känd vid bouppteckningen

Anteckna inte försäkringsersättningen bland den avlidnes tillgångar i bouppteckningsinstrumentet.

DÖDSBO: SÅ HÄR ANTECKNAR DU ERSÄTTNINGEN

Anteckna försäkringsersättningen bland den avlidnes tillgångar i bouppteckningsinstrumentet. Ange i bouppteckningsinstrumentet också uppgiften om att försäkringsersättningen har betalats till dödsboet. Anteckna också
 • försäkringsbolaget som har betalat ersättningen
 • försäkringens nummer eller annan identifieringsuppgift
 • beloppet av försäkringsersättningen
 • ersättningens betalningsdag, om betalningsdagen är känd vid bouppteckningen

Hur försäkringsersättning beskattas och hur ersättningen ska antecknas i bouppteckningsinstrumentet

 

Dödsboet eller en nära anhörig ska betala arvsskatt upp till pensionsförsäkringens sparsumma. Även inkomstskatt betalas på
sparbeloppet men inkomstskatten kan dock avdras från arvsbeskattningen.

Man måste betala arvsskatt för en ersättning som överskrider sparbeloppet på samma sätt som för andra försäkringsersättningar som betalas på grund av dödsfall.

Så här antecknar du försäkringsersättningen i bouppteckningsinstrumentet

Ange följande uppgifter i bouppteckningsinstrumentet utöver det som beskrivits ovan

 • Berätta att ersättningen ansluter sig till en individuell pensionsförsäkring.
 • Ange om den individuella pensionsförsäkringen tecknats före eller efter 18.9.2009.
 • Om försäkringen har tecknats 18.9.2009 eller efter det, ange:
  • om försäkringsersättningen överskrider pensionsförsäkringens sparsumma
  • den eventuella delen som överskrider sparsumman.
 • Anteckna inkomstskatten som betalas för försäkringsersättningen bland dödsboets skulder. Ange försäkringsersättningen till det fulla beloppet, dra alltså inte av förskottsinnehållningen.

När försäkringsersättningen eller en del av den är bunden till betalning av bostadslån vid dödsfall, handlar det om en så kallad låneskyddsförsäkring. Om låneskyddsförsäkringen används för att betala en skuld kan skulden inte dras av i arvsbeskattningen liksom den avlidnes skulder vanligtvis kan. I detta fall betalas det inte heller arvsskatt på försäkringen.

Om försäkringsersättningen överstiger skuldbeloppet behandlas ersättningen som övriga försäkringsersättningar.

Så här antecknar du försäkringsersättningen i bouppteckningsinstrumentet

Anteckna följande uppgifter i bouppteckningsinstrumentet utöver det som beskrivits ovan

 • vilken av den avlidnes skulder som betalas med försäkringsersättningen
 • om lånet betalas i sin helhet med försäkringsersättningen. Den överstigande delen ska anges tydligt.

Man ska betala arvsskatt för

 • ekonomiskt stöd som kan jämföras med försäkringsersättning som betalas ut med anledning av ett dödsfall och som betalas av staten, kommunen eller annat offentligrättsligt samfund eller en pensionsanstalt.
 • begravningsbidrag, som antingen är försäkringsbaserade ersättningar eller ekonomiska stöd som kan jämföras med sådana ersättningar.

Arvsskatt betalas inte för begravningsbidrag som utbetalats av en kommun eller församling, eftersom bidraget då inte är en ersättning som är baserad på försäkring eller därmed jämförbar ersättning.

Så här antecknar du ekonomiskt stöd och bidrag i bouppteckningsinstrumentet

Ange i bouppteckningsinstrumentet utöver det som beskrivits ovan

 • stödets betalare
 • till vem stödet betalas
 • på vad utbetalningen av stödet grundar sig
 • stödbeloppet
 • betalningsdagen.

Den efterlevande maken kan ha t.ex. liv- eller pensionsförsäkringar från vilka inga ersättningar betalas på grund av makens död. 

Om makens försäkring är egendom som omfattas av giftorätt måste försäkringen antecknas i bouppteckningsinstrumentet bland den efterlevande makens tillgångar till det värde som försäkringen har på makens dödsdag. Inkomstskatten som anknyter till försäkringsavtalet kan dras av från avtalets värde.

Om arvlåtaren har avlidit före 1.1.2018 är försäkringsersättningen som betalas på grund av dödsfall skattefri för förmånstagaren upp till 35 000 euro. Den skattefria andelen på 35 000 euro, d.v.s. den så kallade fridelen, gäller varken försäkringsersättningen som motsvarar den individuella pensionsförsäkringens sparsumma eller låneskyddsförsäkringen.

Någon fridel finns inte om arvlåtaren har avlidit 1.1.2018 eller därefter.