Betalning av arvs- och gåvoskatten

Till mottagare av arv eller gåva skickar Skatteförvaltningen ett beskattningsbeslut och giroblanketter med skattebeloppet som ska betalas, förfallodagen och övriga individualiserande uppgifter.

En arvs- och gåvoskatt som underskrider 500 euro ska betalas i en rat. En skatt som är högre än detta delas i två betalningsrater. 

Arvets eller gåvans mottagare som fortsätter med gårdsbruksenhetens eller företagets verksamhet kan ansöka om förlängd betalningstid hos Skatteförvaltningen innan beskattningen verkställs. Om en förlängning av betalningstiden beviljas fördelas skatten (minst 1700 euro) för gårdsbruksenheten eller företaget i högst tio årliga rater. Beloppet av en rat är minst 850 euro. Ingen ränta tas ut för den förlängda betalningstiden.

Förfallodagar för arvs- och gåvoskatt

Den första förfallodagen för arvsskatt infaller cirka tre månader efter att Skatteförvaltningen har fattat och skickat beskattningsbeslutet. Den andra förfallodagen infaller två månader efter den första förfallodagen.

Exempel: om arvsbeskattningen enligt beslutet om arvsskatt har verkställts 17.12.2018, är förfallodagen för den första raten 1.4.2019 och för den andra 3.6.2019.

Om förfallodagen är en lördag eller helgdag, kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder.

Använd alltid referensnumret i giroblanketten när du betalar arvs- eller gåvoskatt. Du kan betala gåvoskatten i MinSkatt  som en nätbetalning. På betalningsunderlaget för nätbetalningen finns bankkontonumret, referensen, mottagaren och betalningsdagen färdigt antecknade, så kunden behöver inte fylla i dem. Vid nätbetalning är betalningsdagen alltid innevarande dag.

När du betalar arvs- eller gåvoskatt med dess referensnummer hänförs betalningen först  till den obetalda arvs- eller gåvoskatteraten och först därefter till de arvs- och gåvoskatterater som ännu inte förfallit till betalning, om det finns sådana.

Arvsskatten är alltid personlig. Till exempel delägarna i ett dödsbo svarar inte för de andra delägarnas arvsskatt.

Dröjsmålsränta tas ut på arvs- eller gåvoskatt som betalts för sent

Om du betalar skatten efter förfallodagen ska du också betala dröjsmålsränta. Du kan betala dröjsmålsräntan med samma girering som den egentliga skatten. Beloppet av dröjsmålsräntan kan du räkna ut med hjälp av ränteräknaren. Du kan också beräkna dröjsmålsräntan på gåvoskatten i MinSkatt. Ta i beaktande att dröjsmålsränta även tas ut på en eventuell skatteförhöjning.

Dröjsmålsräntan beräknas från dagen efter förfallodagen t.o.m. betalningsdagen (dessa dagar medräknade). Dröjsmålsräntans ränteprocent fastställs årligen. År 2018 och 2019 är dröjsmålsräntan 7,0 %. Dröjsmålsräntan ska beräknas och betalas med en cents noggrannhet.

Räntedagarna beräknas enligt det faktiska antalet dagar i månaden och året. Till exempel har september 30 räntedagar och oktober 31. Ett år har 365 räntedagar, förutom skottåret som har 366. Till exempel har år 2018 och 2019 365 räntedagar.

Dröjsmålsräntan beräknas för varje ränteperiod med beräkningsformeln:

räntedagar x räntesats x kapitalbeloppet / (365 x 100 %)

Skatteförvaltningen skickar tre anmärkningar per obetald rat av arvs- eller gåvoskatt. Om gåvoskatten inte betalas senast på förfallodagen för den tredje anmärkningen, dvs. efter meddelandet om att den skickas till utsökning, skickas skatten till utsökning. Om arvsskatten inte betalas senast på förfallodagen får man i sammandraget två anmärkningar per obetald arvsskatterat. Den tredje anmärkningen, dvs. meddelandet om att skatten överförs till utsökning, skickas två år efter den första arvsskatteratens förfallodag. Dröjsmålsränta beräknas ändå på obetalda rater på normalt sätt. 

Arvsskatt indrivs inte genom utsöknings- eller andra indrivningsåtgärder och publiceras inte heller i skatteskuldsregistret tidigare än två år efter förfallodagen för arvsskattens första rat. Dröjsmålsränta beräknas ändå på obetalda rater på normalt sätt.

Om skatten har skickats till utsökning, ska den betalas i enlighet med utsökningens anvisningar. Utsökningen tar ut en utsökningsavgift för en skatt som är i utsökning, även om du skulle betala skatten direkt in på Skatteförvaltningens konto.

Obs! Om du har frågor om betalningen av arvs- och gåvoskatt, ring servicenumret för betalningar 029 497 027 (lna/mta). I frågor som gäller arvs- och gåvoskatt får du betjäning på servicenumret för arvs- och gåvoskatt 029 497 019 (lna/mta).

Se övriga anvisningar:

Nyckelord: