När behöver utländska arv inte deklareras?

Då ett arv deklareras, är arvlåtarens och arvtagarens stadigvarande bostadsort av betydelse. Om arvtagaren ska lämna in arvsskattedeklaration till Finland eller inte påverkas också av skatteavtalen.

Både arvlåtaren och arvingen bodde utomlands

Arvet behöver inte deklareras om det inte uppstår någon skyldighet att betala arvsskatt. Någon arvskattedeklaration behöver inte lämnas in om både arvlåtaren och arvingen eller testamentstagaren bodde varaktigt utomlands då arvlåtaren avled. En ytterligare förutsättning är att det i dödsboets tillgångar inte ingår följande egendom:

 • fast egendom i Finland
 • aktier eller andelar i ett bolag vars tillgångar till mer än 50 % utgörs av fast egendom i Finland

Inte heller testamentstagaren behöver lämna in någon skattedeklaration om testamentet specificerar de egendomsobjekt som hen får och om det i denna egendom inte ingår sådana egendomsobjekt som nämns ovan.

Arvlåtaren bodde utomlands och arvingen i Finland

Om arvingen är bosatt i Finland ska hen lämna in arvsskattedeklaration och betala skatten på arvet från utlandet.

Skatteavtalen kan dock medföra undantag från denna huvudregel. Om dödsboets egendom helt har befriats från arvskatten genom arvsskatteavtalet mellan länderna, behöver den i Finland bosatta arvingen eller testamentstagaren inte lämna in någon arvsskattedeklaration.

Arvlåtaren bodde i Danmark eller Island

Den i Finland bosatta arvingen eller testamentstagaren behöver inte lämna in någon arvsskattedeklaration om arvlåtaren bodde varaktigt i Danmark eller Island vid sin död. En ytterligare förutsättning är att det i dödsboets tillgångar inte ingår följande egendom:

 • fast egendom i Finland
 • aktier eller andelar i ett bolag vars tillgångar till mer än 50 % utgörs av fast egendom i Finland.

Den i Finland bosatta testamentstagaren behöver heller inte lämna in någon skattedeklaration om testamentet specificerar de egendomsobjekt som hen får och om det i denna egendom inte ingår sådana egendomsobjekt som nämns ovan.

Läs också: Norge har dragit sig ur det nordiska avtalet beträffande skatter på arv och gåva.

Arvlåtaren bodde i Nederländerna

Den i Finland bosatta arvingen eller testamentstagaren behöver inte lämna in någon arvsskattedeklaration om arvlåtaren bodde varaktigt i Nederländerna vid sin död. En ytterligare förutsättning är att det i kvarlåtenskapen inte ingår följande egendom:

 • fast egendom som finns i Finland samt därtill ansluten utrustning och lösöre
 • inteckningslån och annat tillgodohavande vars säkerhet består av fast egendom som finns i Finland
 • förmögenheten i rörelse eller fritt yrke som arvlåtaren bedrivit och som hör till ett fast driftställe i Finland

Den i Finland bosatta testamentstagaren behöver heller inte lämna in någon skattedeklaration om testamentet specificerar de egendomsobjekt som hen får och om det i denna egendom inte ingår sådana egendomsobjekt som nämns ovan.

Arvlåtaren bodde i Frankrike

Den i Finland bosatta arvingen eller testamentstagaren behöver inte lämna in någon arvsskattedeklaration om arvlåtaren bodde varaktigt i Frankrike vid sin död. En ytterligare förutsättning är att det i dödsboet inte ingår följande egendom:

 • fast egendom i Finland och därtill ansluten utrustning
 • oorganisk eller organisk lös egendom som betjänar jord- och skogsbruk i Finland
 • sådana till fast egendom i Finland hänförliga rättigheter på vilka man tillämpar privaträttsliga bestämmelser om fast egendom
 • nyttjanderätter till fast egendom i Finland
 • förmögenhet som hör till ett privat företags fasta driftställe i Finland
 • lös företagsförmögenhet som hör till yrkesutövarens fasta inrättning i Finland
 • annan materiell lös egendom i Finland, inbegripet möbler, linne och husgeråd liksom även konstföremål och -samlingar

Den i Finland bosatta testamentstagaren behöver heller inte lämna in någon skattedeklaration om testamentet specificerar de egendomsobjekt som hen får och om det i denna egendom inte ingår sådana egendomsobjekt som nämns ovan.

Arvlåtaren bodde i Schweiz

Den i Finland bosatta arvingen eller testamentstagaren behöver inte lämna in någon arvsskattedeklaration om arvlåtaren bodde varaktigt i Schweiz vid sin död. En ytterligare förutsättning är att det i dödsboet inte ingår följande egendom:

 • fast egendom i Finland och därtill ansluten utrustning
 • organiskt och oorganiskt lösöre i Finland som hör till jord- eller skogsbruket
 • sådana till fast egendom i Finland hänförliga rättigheter på vilka man tillämpar privaträttsliga bestämmelser om fast egendom
 • nyttjanderätter till fast egendom i Finland
 • rättigheter till motsvarande fasta eller varierande ersättningar (royaltyer) som fås för användningen av mineralfyndigheter, källor och andra fyndigheter i Finland

Den i Finland bosatta testamentstagaren behöver heller inte lämna in någon skattedeklaration om testamentet specificerar de egendomsobjekt som hen får och om det i denna egendom inte ingår sådana egendomsobjekt som nämns ovan.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken