Beskattning av dödsbon

Dödsbon får göra samma avdrag för dödsåret som den avlidne kunde ha gjort om han varit vid liv.

Till dödsboets tillgångar räknas den egendom som den avlidne lämnar efter sig

Om denna egendom senare ersätts av annan egendom, hör också denna till dödsboets tillgångar.

Exempel: Den avlidne och maken/makan bodde tillsammans i en bostad som den avlidne ägde. Man säljer bostaden och med de medel som fåtts från försäljningen köper en ny bostad som bättre lämpar sig för den efterlevande maken/makan. Bostaden räknas fortfarande till dödsboets tillgångar. Om medel som fåtts från försäljningen av den gemensamma bostaden blir kvar efter att den nya bostaden har köpts, hör även dessa till dödsboet.

Om den avlidne har ensam ägt en aktielägenhet, hör den till dödsboets tillgångar. Änkans tillgångar räknas inte till dödsboets tillgångar även om den avlidne skulle ha haft giftorätt till dem (med undantag för äktenskap som ingåtts före 1930). Om änkan har haft egendom tillsammans med den avlidne, räknas den andel som änkan äger inte till dödsboets tillgångar.

Uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen för det år då denne gick bort ska kontrolleras

Deklarationen undertecknas och returneras vid behov av

  • en delägare i boet
  • en annan person som kontrollerar boet (t.ex. änkan)
  • ett ombud som ansvarar för boets ärenden, om denna befullmäktigats därtill.

Dödsboets alla delägare har rätt att se dödsboets skattedeklaration.

Beskattningen för personens dödsår verkställs på samma sätt som om personen skulle ha levt till slutet av året

De inkomster som personen fått under skatteåret före sin död samt de inkomster som dödsboet fått under dödsåret efter att personen avlidit (till exempel löner som är obetalda vid dödsfallet) beskattas som inkomst. Alla de avdrag som skulle ha beviljats om personen varit vid liv vid årsskiftet beviljas oförändrade.

Den förhandsifyllda skattedeklarationen ska korrigeras och returneras till skattebyrån enligt anvisningarna i skattedeklarationen om det saknas inkomster eller avdrag på den förhandsifyllda skattedeklarationen eller uppgifterna annars är felaktiga.

Under åren efter dödsåret beskattas dödsboet såsom en särskild skattskyldig

Dödsboets inkomster fördelas alltså inte på delägarna för att beskattas såsom deras inkomster. Beskattningen av ett dödsbo motsvarar i princip beskattningen av en vanlig fysisk person.

Ett dödsbo kan ha förvärvs- och kapitalinkomster samt företagsinkomster från näringsverksamhet och jordbruk.

Förvärvsinkomster (till exempel retroaktiva pensioner) beskattas progressivt, dvs. på högre inkomster betalas en relativt större skatt.

Skatten på kapitalinkomster utgår enligt 30 % upp till 30 000 euro. Till den del kapitalinkomstbeloppet överstiger 30 000 euro är skatten 34 %. Som kapitalinkomster räknas inkomster från den förmögenhet som dödsboet äger, såsom hyresinkomster och inkomster från virkesförsäljning.

Den inkomst som delägaren i ett dödsbo får från boet beskattas inte som delägarens personliga inkomst.

Om man bedriver rörelse eller idkar yrke eller jordbruk för boets räkning, räknas inkomsten från dem som dödsboets företagsinkomst. Om dödsboet bedriver näringsverksamhet, börjar man beskatta det som en sammanslutning efter att tre år har förflutit från utgången av dödsåret. I detta skede fördelas företagsinkomsterna på delägarna för att beskattas som deras inkomster, och tillgångarna i dödsboets näringsverksamhet beaktas som delägarnas tillgångar.

Änkans tillgångar beskattas inte som dödsboets inkomster. Änkans inkomster består av t.ex. löner och pensioner.

Dödsboet betalar inkomstskatt på sina förvärvsinkomster till staten och kommunen, och på sina kapitalinkomster till staten. Om den avlidne är medlem i en församling, betalar dödsboet även kyrkoskatt.

Beskattning då dödsboet har endast en delägare

Om dödsboet har bara en delägare, anses egendomen övergå till denna efter att dödsbon har skiftats, dvs. vanligen i samband med bouppteckningen. Inkomsterna från tiden efter bouppteckningen beskattas som delägarens inkomster.

Delägarna i dödsboet svarar för skatter

Delägarna i dödsboet svarar solidariskt för dödsboets skatter.

Utländska dödsbon beskattas på samma sätt som samfund

Ett dödsbo är utländskt om arvlåtaren vid sin död var begränsat skattskyldig i Finland.  Dödsboet är utländskt även då den avlidne var t.ex. en främmande stats diplomat eller en anställd vid en internationell organisation (dessa specialfall definieras närmare i inkomstskattelagen).

Ett utländskt dödsbo beskattas som ett samfund och inkomstskattesatsen för samfund tillämpas på det.

Läs mera om arvs- och gåvobeskattningen i internationella situationer.

Nyckelord: