En anhörigs bortgång

Dödsboets inkomster beskattas och deklareras till Skatteförvaltningen enligt samma regler som övriga skattskyldigas inkomster. Dödsboets delägare är ansvariga för både skattedeklarationen och skattebetalningen.

Dödsboets delägare är den avlidnes arvingar, mottagare av generella testamenten samt efterlevande make fram till avvittringen (genom sin giftorätt). Den som ärver en viss egendom genom testamente är inte delägare.

Dödsboet består av all den egendom, tillgångar och skulder som den avlidne lämnar efter sig. I talspråk kan ett dödsbo också kallas för stärbhus.

Läs mera om bouppteckningsinstrument och arv

Ändring av dödsboets bankkonto- och adressuppgifter

En ändring av bank- och adressuppgifterna ska lämnas skriftligen. Momsskyldiga eller begränsat skattskyldiga dödsbon anmäler i stället sitt kontonummer elektroniskt i MinSkatt. Dessa dödsbon kan anmäla sitt kontonummer med en pappersblankett endast av särskilda skäl, exempelvis på grund av ett tekniskt hinder.

En ändring av dödsboets uppgifter kräver samtliga bodelägares samtycke. Samtycke kan ges genom att samtliga delägare i dödsboet undertecknar meddelandet. Alternativt kan delägarna befullmäktiga den som lämnar meddelandet. Fullmakten kan användas för att sköta skatteärenden.

Även om du har antecknats som boets uppgivare i bouppteckningsinstrumentet, kan du inte verka som ombud i beskattningsärenden om inte de övriga delägarna i dödsboet har gett dig fullmakt till detta. Befullmäktigandet kan vara en anteckning som i samband med bouppteckningen förts in i bouppteckningsinstrumentet eller en fullmakt som har getts senare.

Fullmakt för skatteärenden av ett oskiftat dödsbo (blankett 3630r)

Läs mer om ändring av dödsboets bankkonto

Familjepension är förvärvsinkomst

Familjepension kan utgå efter en nära anhörigs bortgång. Den beviljas av antingen FPA eller en arbetspensionsförsäkringsanstalt. Mer information om exempelvis grunderna för beviljande finns på adressen www.kela.fi eller www.tyoelake.fi.

Änkepension och barnpension är familjepensioner. Båda typerna av pension utgör beskattningsbar förvärvsinkomst. Skatteförvaltningen gör ett pensionsinkomstavdrag på familjepensionerna. Effekten blir att ingen skatt dras av från låga pensioner. Pensionsinkomstavdrag beviljas i både stats- och kommunalbeskattningen. Avdragsbeloppet beror på pensionstagarens samtliga skattepliktiga löne- och andra förvärvsinkomster. Skatteförvaltningen gör pensionsinkomstavdraget på tjänstens vägnar. Pensionsinkomstavdraget beaktas således automatiskt då skatteprocenten eller beskattningen beräknas.

FPA verkställer ingen förskottsinnehållning på familjepensioner som beviljats till fullt belopp. Förskottsinnehållningen på familjepensioner som inte beviljats till fullt belopp verkställs antingen enligt ett skattekort som ansökts för pensionen eller också tillämpas i fråga om barnpensionen en skatt på 20 procent och i fråga om änkepensionen 30 procent.

Dödsboet upphör när tillgångarna i boet har skiftats

Dödsboet upphör när alla tillgångar i boet har skiftats mellan arvingarna. Dödsboet upphör inte om det skiftas endast delvis. En kopia av avtalet om arvsskifte bör skickas till skattebyrån för att dödsboet ska upphöra i Skatteförvaltningens register.

I dödsbon med endast en delägare upphör dödsboet i Skatteförvaltningens register när en kopia av bouppteckningsinstrumentet har lämnats in till skattebyrån för arvsbeskattningen.

Dödsboet får en förhandsifylld skattedeklaration ännu för det år då arvskiftet förrättades. Efter arvsskiftet ska delägarna deklarera de mottagna inkomsterna och tillgångarna i sin egen skattedeklaration, beskattningen av dödsboet avslutas.