Deklaration och betalning av arbetsgivarprestationer – hushåll

Ändringar i anmälan av löneuppgifter

Löner och arbetsgivarprestationer som betalats 1.1.2019 eller senare ska anmälas till inkomstregistret. Läs mer om hur anmälan om löneuppgifter ändras.

Till arbetsgivarprestationerna hör förskottsinnehållningar och sjukförsäkringsavgifter. De är s.k. skatter på eget initiativ. För dessa skatter finns det separata bankkonton och ett bestämt referensnummer som ska användas vid betalningarna. Referensnumret är en bestående kundspecifik nummerserie. Arbetsgivarprestationerna deklareras med deklarationen för skatter på eget initiativ. Ett hushåll måste dessutom lämna en årsanmälan om hushållet betalat minst 200 euro i lön under årets lopp.

Dagarna för betalning och deklaration av arbetsgivarprestationer

Arbetsgivarprestationerna ska betalas senast den 12 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder. Deklarationen av arbetsgivarprestationerna ska lämnas senast den 12 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden.

Lönerna, förskottsinnehållningarna och arbetsgivares sjukförsäkringsavgifter ska deklareras med en deklaration av skatter på eget initiativ. Ett hushåll ska alltid lämna in en deklaration när förskottsinnehållning på lönen har verkställts eller när arbetsgivares sjukförsäkringsavgift har betalats.

Uppgifterna för 2017 måste lämnas elektroniskt. Uppgifterna får lämnas på en pappersblankett endast av särskilda skäl (om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder). Den sista inlämningsdagen för elektroniska deklarationer och pappersdeklarationer är densamma. Deklarationen ska lämnas elektroniskt t.ex. i Skatteförvaltningens egen webbtjänst MinSkatt. Webbtjänsten Skattekonto har tagits ur bruk.

Uppgifterna för 2016 kan också deklareras på pappersblanketten Deklaration av skatter på eget initiativ (före detta Periodskattedeklaration). Läs mer om hur skatter på eget initiativ ska deklareras och betalas.

Om hushållet under ett kalenderår har betalat ut högst 1 500 euro i lön till en arbetstagare och förskottsinnehållning därför inte har verkställts behöver deklarationen av skatter på eget initiativ inte lämnas in. Hushållet ska dock lämna in en årsanmälan.

MinSkatt -e-tjänst  MinSkatt ersätter webbtjänsten Skattekonto 3.1.2017

Bekanta dig med andra sätt att deklarera elektroniskt

Om deklarationen av arbetsgivarprestationer kommer in till Skatteförvaltningen efter den sista inlämningsdagen, påförs den försenade skatten en förseningsavgift. Närmare information:Förseningsavgift för en deklaration av skatter på eget initiativ

Palkka.fi skickar deklarationerna automatiskt

Om du använder webbtjänsten Palkka.fi skickar tjänsten deklarationerna och anmälningarna automatiskt till Skatteförvaltningen, arbetspensionsbolagen och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Palkka.fi skickar deklarationen av skatter på eget initiativ, årsanmälan och uppgifter om hushållsavdraget automatiskt till Skatteförvaltningen. Tjänsten beräknar också arbetsgivaravgifterna.

Att deklarera arbetsgivarprestationer både som hushållsarbetsgivare och som företag

Det är inte längre möjligt att för en redovisningsperiod lämna två separata skattedeklarationer av arbetsgivarprestationer, eftersom den nya deklarationen ersätter den som lämnats tidigare. När en privatperson deklarerar löner för en skatteperiod både som hushållsarbetsgivare (t.ex. avlönad barnskötare) och som företag (firmanamn), ska löneuppgifterna räknas ihop och uppgifterna anges i en och samma skattedeklaration av arbetsgivarprestationer.

Betalning av arbetsgivarprestationer samt referensnummer

Referensnumret för skatter på eget initiativ är ett kundspecifikt referensnummer som alltid ska användas då man betalar arbetsgivarprestationer. Med det kundspecifika referensnumret allokeras betalningen till rätt betalare. Referensnumret är alltid detsamma för alla betalningar av skatter på eget initiativ. Du får ditt referensnummer genom att logga in i MinSkatt eller genom att ringa servicenumret 029 497 061 (lna/msa). Arbetsgivarprestationerna kan också betalas med de betalningsuppgifter som finns i tjänsten Palkka.fi. Arbetsgivarprestationerna är s.k. skatter på eget initiativ som kan betalas genom nätbetalning i e-tjänsten MinSkatt. Möjligheten att betala på nätet gäller för närvarande Andelsbankens, Nordeas, Danske Banks, Handelsbankens, Ålandsbankens, S-bankens, Sparbankens, POP Bankens, Aktias och Oma Sparbanks kunder.

På betalningsunderlaget för nätbetalningen finns bankkontonumret, referensen, mottagaren och betalningsdagen färdigt antecknade, så kunden behöver inte fylla i dem. Den innevarande dagens saldo inklusive räntor har angetts som förvalt betalningsbelopp, men det går att ändra på beloppet själv. Betalningsdagen är alltid den innevarande dagen.

Om du inte betalar skatten via MinSkatt ska du använda referensnumret för skatter på eget initiativ vid betalningen. Ange referensnumret i form av internationell bankreferens (RF-referens). Skriv RF-referensen i sin helhet, också bokstäverna RF (t.ex. RF55 5305 8282 8282 8091 0197). Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Betalningar som gjorts via Nordea, OP och Danske Bank syns i MinSkatt vanligtvis under följande vardag efter betalningsdagen. Inbetalningar från andra banker visas i MinSkatt i allmänhet efter två vardagar. Det kan dock ibland ta längre innan betalningarna förmedlas från banken. Om betalningen inte syns i MinSkatt ska du kontrollera läget på nytt nästa dag. Även om förmedlingen av betalningen skulle ta längre än normalt räknas betalningen betalaren till godo på betalningsdagen (enligt bankens uppgift).

Om skatten betalas för sent påförs en dröjsmålsränta

Om en skatt på eget initiativ betalas efter förfallodagen, ska dessutom en dröjsmålsränta betalas på den försenade skatten. År 2018 är dröjsmålsräntan 7 %. Ränteprocenten fastställs årligen. För obetalda skatter ackumuleras ränta från förfallodagen till och med betalningsdagen.

Betalningsbeloppet och räntan ska kontrolleras i MinSkatt under betalningsdagen (skatt.fi/minskatt). Skatterna måste ha deklarerats så att räntebeloppet ska kunna räknas ut i MinSkatt.

Närmare information: Deklaration och betalning av skatter på eget initiativ

Sammandrag av betalningsläget för skatter på eget initiativ

För varje period om en kalendermånad skapas det ett sammandrag för transaktionerna som gäller skatter på eget initiativ. Sammandraget ersätter det tidigare skattekontoutdraget som skapades utifrån uppgifterna på skattekontot en gång i månaden. Om det i sammandraget saknas skatter eller avgifter som du betalat ska du kontrollera att du har lämnat deklarationen för den rätta skatteperioden och använt det rätta referensnumret vid inbetalningen. I MinSkatt kan du följa dina uppgifter redan innan sammandraget har skapats.

Om det finns obetalda skatter på eget initiativ den sista dagen i månaden anges på sammandraget de obetalda skatterna och betalningsanmärkningar som gäller dem samt anvisningar för betalning. Närmare information: Sammandrag och kontroll av det

De skatter som förfallit till betalning och räntorna på dem ska betalas utan dröjsmål. Dröjsmålsräntan beräknas t.o.m. betalningsdagen.  Du kan räkna ut dröjsmålsräntan i MinSkatt.

Om du har problem med att betala skatterna kan du få hjälp på den här sidan: Personkunders betalningssvårigheter.