Anmälan och betalning av arbetsgivarprestationer – hushåll

Till arbetsgivarprestationerna hör förskottsinnehållningar och sjukförsäkringsavgifter. De är s.k. skatter på eget initiativ. Arbetsgivarprestationerna ska anmälas till inkomstregistret varifrån Skatteförvaltningen får uppgifterna.

Anmälan av arbetsgivarprestationer

Ett hushåll ska lämna anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret för varje lön eller annan förvärvsinkomst som hushållet betalat ut. Alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av betalningsbeloppet – det finns ingen minimigräns i euro.

  • Om hushållet inte är infört i arbetsgivarregistret (tillfällig arbetsgivare): Lämna en anmälan om löneuppgifter på elektronisk väg till inkomstregistret varje månad senast den 5 dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsmånaden.
  • Om hushållet är infört i arbetsgivarregistret (regelbunden arbetsgivare): Lämna en anmälan om löneuppgifter på elektronisk väg senast den 5 kalenderdagen efter betalningsdagen.

Förutom anmälan om löneuppgifter ska hushållet lämna arbetsgivarens separata anmälan. Med arbetsgivarens separata anmälan anmäls arbetsgivares sjukförsäkringsavgift.

  • Lämna arbetsgivarens separata anmälan elektroniskt senast den 5 dagen i kalendermånaden efter utbetalningsmånaden. Regelbundna arbetsgivare ska lämna arbetsgivarens separata anmälan även för de månader då inga löner betalats ut.

Närmare information om anmälan: Hushåll som uppdragsgivare – vad ska anmälas till inkomstregistret och när? (inkomstregistret.fi)

Uppgifterna kan endast av särskilda skäl lämnas till inkomstregistret med en pappersblankett. Läs mer: Hushåll anmäler på pappersblanket till inkomstregistret (inkomstregistret.fi)

Palkka.fi skickar anmälningarna automatiskt

Om du använder Palkka.fi för löneutbetalning, sänder webbtjänsten hushållets anmälningar automatiskt till inkomstregistret. Du behöver inte anmäla någonting separat till inkomstregistret. 

Betalning av arbetsgivarprestationer

Arbetsgivarprestationerna ska betalas senast den 12 dagen i månaden efter löneutbetalningsmånaden. Om förfallodagen är en lördag eller en helgdag kan skatten betalas följande vardag utan dröjsmålspåföljder. 

Använd rätt referensnummer

Referensnumret för skatter på eget initiativ är ett kundspecifikt referensnummer som alltid ska användas då man betalar arbetsgivarprestationer. Med det kundspecifika referensnumret allokeras betalningen till rätt betalare. Referensnumret är alltid detsamma för alla betalningar av skatter på eget initiativ. Du får ditt referensnummer genom att logga in i MinSkatt eller genom att ringa servicenumret 029 497 061 (lna/msa). Arbetsgivarprestationerna kan också betalas med de betalningsuppgifter som finns i tjänsten Palkka.fi. 

På betalningsunderlaget för nätbetalningen finns bankkontonumret, referensen, mottagaren och betalningsdagen färdigt antecknade, så kunden behöver inte fylla i dem. Den innevarande dagens saldo inklusive räntor har angetts som förvalt betalningsbelopp, men det går att ändra på beloppet själv. Betalningsdagen är alltid den innevarande dagen.

Om du inte betalar skatten via MinSkatt ska du använda referensnumret för skatter på eget initiativ vid betalningen. Ange referensnumret i form av internationell bankreferens (RF-referens). Skriv RF-referensen i sin helhet, också bokstäverna RF. Går det av någon orsak inte att mata in RF-referensen kan de fyra första tecknen utelämnas.

Om skatten betalas för sent påförs en dröjsmålsränta

Om en skatt på eget initiativ betalas efter förfallodagen, ska dessutom en dröjsmålsränta betalas på den försenade skatten. År 2019 är dröjsmålsräntan 7 %. Ränteprocenten fastställs årligen. För obetalda skatter ackumuleras ränta från förfallodagen till och med betalningsdagen.

Betalningsbeloppet och räntan ska kontrolleras i MinSkatt under betalningsdagen. Skatterna måste ha deklarerats så att räntebeloppet ska kunna räknas ut i MinSkatt.

Sammandrag av betalningsläget för skatter

För varje period om en kalendermånad skapas det ett sammandrag för transaktionerna som gäller skatter på eget initiativ. Om det i sammandraget saknas skatter eller avgifter som du betalat ska du kontrollera att du har lämnat deklarationen för den rätta skatteperioden och använt det rätta referensnumret vid inbetalningen. I MinSkatt kan du följa dina uppgifter redan innan sammandraget har skapats.

Om det finns obetalda skatter på eget initiativ den sista dagen i månaden anges på sammandraget de obetalda skatterna och betalningsanmärkningar som gäller dem samt anvisningar för betalning.

Närmare information: