Gårdsbruksbyggnader – för vad ska man betala skatt?

Gårdsbruksfastigheter är inte helt och hållet fria från fastighetsskatt.

Av fastighetsskatt omfattas gårdsbruksenheternas

Vad är en produktionsbyggnad inom jordbruket?

De vanligaste byggnaderna som används inom jordbruksverksamheten är

  • produktionsbyggnader
  • lagerbyggnader och -konstruktioner
  • djurstall.

Vad är en produktionsbyggnad inom skogsbruket?

Byggnader som används inom skogsbruk är bland annat

  • maskinhallar för maskiner som används vid skogsbruket
  • lagerbyggnader som behövs för torkning och förvaring av brännved som ska säljas.

Lagerbyggnader för brännved hör inte till byggnader inom skogsbruk om den förvarade brännveden är avsedd för uppvärmning av byggnader som hör till privathushåll.

Hur fastställs beskattningsvärdet för en produktionsbyggnad?

Som beskattningsvärdet för en produktionsbyggnad inom jord- och skogsbruket betraktas den del av anskaffningsutgiften för byggnaden eller konstruktionen som vid skatteårets utgång inte har avskrivits vid inkomstbeskattningen. På samma sätt beräknas även värdet på produktionsbyggnader inom jordbruket för ett aktiebolag som idkar jordbruk.

Som grund för produktionsbyggnadernas fastighetsskatt är endera av följande:

  • en oavskriven anskaffningsutgift, dvs. en utgiftsrest, som årligen överförs från bokslutet till fastighetsbeskattningen i enlighet med vad kunden har deklarerat på blankett 2 eller 2C.

Vilka avdrag för fastighetsskatt får man göra i jordbruksbeskattningen?

I jordbruksbeskattningen kan man dra av den del av fastighetsskatten som har påförts för produktionsbyggnaderna.