Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Förseningsavgift och skatteförhöjning vid fastighetsbeskattningen

Du kan bli tvungen att betala en förseningsavgift eller en skatteförhöjning om du deklarerar eller kompletterar fastighetsuppgifter för sent och fastighetsskattebeloppet ökar på grund av ändringarna. 

Observera att den elektroniska fastighetsskattedeklarationen eller pappersblanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen för fastighetsbeskattningen.

Förseningsavgift

Om den utsatta dagen för fastighetsskattedeklarationen har gått men din beskattningen inte ännu har slutförts blir du tvungen att betala förseningsavgift om du deklarerar eller kompletterar fastighetsuppgifter för sent och fastighetsskattebeloppet ökar på grund av korrigeringarna. Förseningsavgift är 50 euro för privatpersoner och dödsbon och 100 euro för alla andra.

Fastighetsbeskattningens slutdatum är individuellt. Datumet framgår av fastighetsbeskattningsbeslutet. Om ändringarna inte ökar fastighetsskattebeloppet påförs i allmänhet ingen förseningsavgift.

Du betalar förseningsavgiften endast en gång för försummelser som gäller fastighetsbeskattningen för samma skatteår.

Skatteförhöjning

Du måste betala skatteförhöjning om du har fått en utredning av fastighetsuppgifter från Skatteförvaltningen och du inte har angett fastigheter och byggnader som saknas från utredningen eller kompletterat och korrigerat andra fel i fastighetsuppgifterna.

Skatteförhöjningens belopp

En skatteförhöjning är alltid minst 75 euro vid fastighetsbeskattningen av privatpersoner även om förhöjningen räknad i procent skulle understiga detta belopp. Den procentbaserade skatteförhöjningen har ingen övre gräns i euro.

Skatteförhöjningen beräknas schematiskt: den är i regel 10 % av den skatt som lagts till, det vill säga av den skatt som inte skulle ha beskattats på grund av försummelsen. Den ökade skatten kan exempelvis bero på att du låtit bli att lämna fastighetsuppgifter, såsom uppgifter om hela fastigheter, byggnader eller delar av byggnader, eller att du har lämnat felaktiga fastighetsuppgifter.

Skatteförhöjningen är beroende på försummelsen 2–50 % på det ökade fastighetsskattebeloppet.

Flera försummelser

Om fastighetens ägare har flera försummelser kan det i samma fastighetsbeskattningsbeslut påföras en skatteförhöjning för den ena försummelsen och en förseningsavgift för den andra. Däremot kan endast en av dessa påföljdsavgifter påföras för en och samma försummelse.

Beloppet på skatteförhöjningen påverkas bl.a. av

  • storleken på felen eller bristerna, det vill säga eurobeloppet av den ökade skatten
  • om försummelsen upprepas.
Sidan har senast uppdaterats 8.1.2020