Sökande av ändring i fastighetsbeskattningen

Du kan söka ändring i fastighetsbeskattningen efter att beskattningen har slutförts. Ändring ska sökas genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden. Den här anvisningen gäller såväl privatpersoner som företags- och samfundskunder. Kontrollera alltid tidsfristen för sökande av ändring i den anvisning för ändringssökande som har bifogats till beskattningsbeslutet.

Vem kan söka ändring?

Ändring i fastighetsbeskattningen kan sökas av den skattskyldige eller av den som ansvarar för att skatten betalas.

Hur söker man ändring?

Lämna din begäran i MinSkatt

Du kan även lämna en begäran om omprövning på papper (blankett 3353r).

Begäran om omprövning kan också formuleras fritt. Om du formulerar den fritt ska du alltid ange följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning eller FO-nummer
  • fastighetsbeteckning
  • vilket skatteår fastighetsskatten hänför sig till
  • vilka ändringar i beskattningen omprövningsbegäran gäller
  • på vilka grunder man söker ändring.

Bifoga alltid till omprövningsbegäran de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du då meddela om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.

Om du begär omprövning på en pappersblankett finns returadressen på framsidan av blanketten.

Du kan också lämna in begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst. 

När ska man begära omprövning?

Från och med skatteåret 2017 kan du begära omprövning av fastighetsbeskattningen inom 3 år räknat från början av året efter skatteåret. Tidsfristen för omprövningsbegäranden som gäller 2016 eller tidigare år är 5 år räknat från början av året efter att beskattningen slutförts. Om årets sista dag infaller på en lördag eller söndag, är inlämningsdagen följande vardag. Kontrollera skatteåret och anvisningen för ändringssökande i fastighetsbeskattningsbeslutet.

Kontrollera tidsfrister för omprövningsbegäran enligt skatteår
Skatteår Begäran om omprövning ska vara framme senast
2015 31.12.2020
2016 31.12.2021
2017 31.12.2020
2018 31.12.2021
2019 2.1.2023

Exempel: Nils äger mark och en byggnad som finns på marken. Nils har en gång i tiderna anmält uppgifterna om fastigheten till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen verkställer fastighetsbeskattningen enligt uppgifterna i Skatteförvaltningens register.

I mars 2019 fick Nils fastighetsbeskattningsbeslutet för 2019, och i beslutet upptäckte han ett fel. Fastighetsbeskattningen för skatteåret slutfördes i september 2019. Nils omprövningsbegäran för skatteåret 2019 ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast 2.1.2023.

Tidsfristerna i exemplet gäller också företag.

Tidsfristen kan vara kortare om man söker ändring i ett rättelsebeslut som har fattats på myndighetsinitiativ

Fastighetsbeskattningen kan rättas också på Skatteförvaltningens initiativ om Skatteförvaltningen i efterhand får uppgifter som påverkar beskattningen. Du kan också söka ändring i ett sådant beslut om rättelse av beskattningen som fattats på myndighetsinitiativ genom att begära omprövning hos skatterättelsenämnden.

Kontrollera alltid tidsfristen för ändringssökande i den anvisning om ändringssökande som bifogats till beslutet. Tidsfristen för ändringssökande är antingen 3 år eller 5 år beroende på om beslutet har fattats före 1.1.2017 eller därefter.

Läs mer om rättelser på Skatteförvaltningens initiativ och om sökande av ändring i dem.

Endast sådana omprövningsbegäranden som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

En begäran om omprövning ska lämnas till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen för ändringssökande. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta dagen tas inte upp till prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring har sökts i beskattningen, ska fastighetsskatten betalas inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan dock på ändringssökandens ansökan förbjuda utsökningen av skatten eller förordna att utsökningen ska avbrytas. Läs mer om avbrytande av verkställighet. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta och eventuellt skattetillägg på skatten på normalt sätt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett omprövningsbeslut kan anföras genom besvär hos förvaltningsdomstolen.

  • Från och med skatteåret 2017 är tidsfristen för att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag då du fick del av omprövningsbeslutet.
  • Tidsfristen för besvär som gäller skatteåret 2016 eller tidigare år är 5 år räknat från ingången av året efter att fastighetsbeskattningen slutförts. Om din omprövningsbegäran gäller ett omprövningsbeslut av beskattningen som fattats på Skatteförvaltningens initiativ efter 1.1.2017, är besvärstiden hos förvaltningsdomstolen 60 dagar räknat från den dag du fick del av omprövningsbeslutet.
  • Kontrollera alltid besvärstiden i den besvärsanvisning som bifogats till beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas in hos förvaltningsdomstolen inom besvärstiden. Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter delgivningen av förvaltningsdomstolens beslut. Besvär som anförs hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.