Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anmäl ändrat användningsändamål – t.ex. flytt från stadigvarande bostad till fritidsbostad

Av byggnadens användningsändamål framgår vad byggnaden används för.

Användningsändamålet inverkar på fastighetsskattesatsen: om byggnaden är i stadigvarande bostadsbruk är fastighetsskattesatsen mindre än exempelvis för en fritidsbostad.

Skatteförvaltningen får information om endast sådana ändringar av byggnaders användningsändamål för vilka tillstånd har begärts av kommunen.

Korrigera ditt fastighetsbeskattningsbeslut vid behov

Meddela oss de nya uppgifterna i följande situationer:

  • Byggnadens användningsändamål har ändrats år 2022 men ändringen syns inte våren 2023 i ditt fastighetsbeskattningsbeslut. Ange ändringarna enligt situationen 1.1.2023.
  • Du har 2022 flyttat till din fritidsbostad för att bo där stadigvarande. Meddela oss det ändrade användningsändamålet. Vi kontrollerar med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om fastigheten är i bostadsbruk, så kom ihåg att också göra en flyttanmälan.

Anmäl byggnadens ändrade användningsändamål i byggnadens basuppgifter i MinSkatt. Du kan använda anvisningen för korrigering av småhusets egenskapsuppgifter som hjälp: Så här kontrollerar och korrigerar du småhusets egenskapsuppgifter i MinSkatt.

Hur definieras stadigvarande boende?

Boendet är stadigvarande när du har anmält till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata att byggnaden eller lägenheten är din stadigvarande bostad. Situationen för boendet bestäms utifrån situationen i början av året.

När det gäller fastighetsskatten spelar det ingen roll huruvida det är bostadens ägare, hens familjemedlem, hyresgäst eller arbetstagare som bor i bostaden.

För att en byggnad eller lägenhet ska anses som en stadigvarande bostad behöver ingen bo i den. Den ska ändå i huvudsak vara avsedd för boende. Byggnaden får inte heller användas för någonting annat än boende.

Vad ska man göra om byggnaden används för flera olika ändamål?

Om byggnaden används för flera olika ändamål – t.ex. så att en del av byggnaden används för boende och en del som kontor – fastställs skattesatsen utifrån byggnadens huvudsakliga användning.

Varje lägenhets huvudsakliga användning bedöms separat. Hela lägenhetsytan anses vara i huvudsakligt bruk när hela byggnadens användningsändamål beräknas.

På hela byggnaden tillämpas skattesatsen för byggnader i stadigvarande bostadsbruk om den sammanlagda ytan av alla lägenheter som är i huvudsakligt bostadsbruk är större än hälften av alla lägenheters yta i hela byggnaden.

Lägenheten är i stadigvarande bostadsbruk också när mindre än hälften av lägenheten används för exempelvis näringsverksamhet. I beräkningen tas endast lägenhetsytorna i beaktande – inga andra utrymmen som hör till byggnaden, såsom källare eller trappuppgångar.

Exempel: I ett parhus finns två lägenheter av olika storlek. Lägenheten som är 50 m² används för bostadsbruk. Av lägenheten som är 300 m² används 170 m² som kontor och 130 m² som bostad. 

Ur fastighetsbeskattningens synvinkel används huset för annat än stadigvarande bostadsbruk fast största delen av byggnadens area är i bostadsbruk.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023