Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fastighetssammanslutning

En fastighetssammanslutning uppkommer när minst två personer äger en fastighet tillsammans och ansöker om momsskyldighet för uthyrning av fastigheten (dvs. för överlåtelse av nyttjanderätt till fastighet). Av denna typ av samägande bildar Skatteförvaltningen en fastighetssammanslutning för beskattningen. Du får ett meddelande av oss om att en sammanslutning uppkommer.

Om du äger en fastighet tillsammans med någon annan men ni inte är momsskyldiga för uthyrningen av fastigheten, uppkommer det ingen fastighetssammanslutning av er. Se anvisningarna till att deklarera hyresinkomster när det inte är fråga om en fastighetssammanslutning.

Skattedeklaration för fastighetssammanslutning

Fastighetssammanslutningar ska deklarera sina hyresinkomster för 2021 senast den 28 februari 2022. Lämna deklarationen i MinSkatt eller på pappersblankett 7K (Hyresinkomster – fastighet).

Logga in i MinSkatt

Du kan sköta ärenden på sammanslutningens vägnar i MinSkatt om du har en Suomi.fi-fullmakt.

Om du deklarerar på pappersblanketten kan du läsa anvisningarna till att deklarera på papper.

En och samma fastighetssammanslutning kan besitta flera fastigheter om delägarnas ägarandelar av alla fastigheter är lika stora. Deklarera hyresinkomsterna och kostnaderna separat för varje hyresobjekt. Hyresinkomsterna och utgifterna för uthyrningen av alla fastigheter inom samma fastighetssammanslutning räknas samman i beskattningen.

Så här beskattas en fastighetssammanslutning

En fastighetssammanslutning är inte separat skattskyldig. Det beräknas inkomst och förlust för fastighetssammanslutningen. Innan sammanslutningens inkomst fördelas mellan delägarna, avdras utgifterna för förvärvande och bibehållande av inkomst. Det fastställs ingen sådan förlust för själva fastighetssammanslutningen som den senare kan dra av från sina inkomster utan den behandlas som förlust i delägarens beskattning.

Fastighetssammanslutningens inkomst eller förlust fördelas mellan delägarna i proportion till deras ägarandelar. Delägaren ser sin inkomst eller förlust på sitt eget beskattningsbeslut.

Fastighetssammanslutningens inkomst utgör kapitalinkomst för delägaren

Delägarens andel av fastighetssammanslutningens inkomst utgör kapitalinkomst för delägaren. Om fastighetssammanslutningens resultat visar förlust, avdras delägarens andel av förlusten från hens kapitalinkomster.

Delägaren deklarerar sina lån och räntor på dem

Lån som delägarna tagit för att finansiera fastighetssammanslutningens verksamhet samt räntor på dessa behandlas inte som sammanslutningens räntor och skulder. Sammanslutningen får inte dra av räntor från sina inkomster. Delägarna drar av räntorna på lånen från sina egna kapitalinkomster som ränta på skuld för förvärvande av inkomst i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Lån som tagits för att skaffa tillgångar till sammanslutningen behandlas som personliga skulder för respektive delägare. Delägarnas skulder som hänför sig till sammanslutningen är inte nödvändigtvis lika stora.

Varje delägare betalar fastighetsskatt på sin egen andel

Skatteförvaltningen skickar till var och en av delägarna i en fastighetssammanslutning ett fastighetsbeskattningsbeslut om delägarens andel av fastigheten. Delägaren betalar sin egen fastighetsskatt.

När är det inte fråga om en fastighetssammanslutning?

När du äger en fastighet tillsammans med din maka eller make är det inte fråga om en fastighetssammanslutning. Det uppkommer inte heller en fastighetssammanslutning om du äger en fastighet tillsammans med någon annan när ni inte har ansökt om momsskyldighet för uthyrning av fastigheten.

I dessa fall ska alla delägare deklarera sin egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna för uthyrningen av fastigheten på sin egen förhandsifyllda skattedeklaration. Alla ska för sin egen andel föra och spara anteckningar om de hyresinkomster de fått av fastigheten och de kostnader som hänför sig till inkomsterna.

Ange uppgifterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen så här:

Kontrollera de utsatta dagarna för att senast komplettera den förhandsifyllda skattedeklarationen. Din utsatta dag ser du i MinSkatt och på den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Så här deklarerar du hyresinkomster av en gemensam fastighet

Sättet att deklarera hyresinkomsterna beror på vilka det är som äger fastigheten. 

 • Ägarna är makar: båda makarna deklarerar sin egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna för uthyrningen av fastigheten på sin egen förhandsifyllda skattedeklaration.
 • Ägarna är flera personer (t.ex. syskon) som inte är momsskyldiga: alla delägare deklarerar sin egen andel av hyresinkomsterna och kostnaderna för uthyrningen av fastigheten på sin egen förhandsifyllda skattedeklaration.
 • De uthyrda fastigheterna hör till en fastighetssammanslutning som är momsskyldig för överlåtelsen av nyttjanderätten till fastigheten: fastighetssammanslutningen deklarerar hyresinkomsten på blankett 7K (Hyresinkomst – fastigheter) antingen i MinSkatt eller på pappersblanketten senast den 28 februari 2022.
 • Den uthyrda fastigheten hör till en jordbrukssammanslutning: sammanslutningen deklarerar hyresinkomsterna som jordbruksinkomst på skattedeklarationen för jordbruk 2Y i punkten Övriga momsfria jordbruksinkomster. En jordbrukssammanslutning deklarerar inte hyresinkomster på blankett 7K (Hyresinkomster – fastighet).
 • Den uthyrda fastigheten hör till en skogssammanslutning: deklarera i enlighet med hurdan egendom som hyrs ut:

  • hyresinkomster av mark (exempelvis hyresinkomster av skogsbrukslägenhet, jaktmark eller byggplats för vindkraftverk) ska anges som jordbruksinkomst på skattedeklaration 2Y för jordbruk i punkten Övriga momsfria jordbruksinkomster

  • hyresinkomster av sådana byggnader som inte anknyter till skogsbruket (exempelvis hyresinkomst av fritidsbostad) ska anges i skattedeklaration 2Y i punkten Övriga inkomster som ska beskattas som kapitalinkomst till hela beloppet och utgifter för förvärvet av marksubstanser.

  • Dessutom ska skogssammanslutningen ange sina skogsbruksinkomster i skattedeklaration 2C för skogsbruk. En skogsbrukssammanslutning deklarerar inte hyresinkomster av fastigheter på blankett 7K (Hyresinkomster – fastighet).

 • Delägarna i en beskattningssammanslutning hyr ut en fastighet utan moms men beskattningssammanslutningen är momsskyldig för primärproduktion eller affärsverksamhet. Den uthyrda fastigheten hänför sig inte till sammanslutningens verksamhet. I detta fall deklarerar delägarna hyresinkomsten på sin förhandsifyllda skattedeklaration i proportion till de andelar de äger av den uthyrda fastigheten.

Med fastighet avses en sådan tomt, lägenhet och annan självständig enhet för jordinnehav som har införts i fastighetsregistret. En fastighet inkluderar alla de byggnader på den som fastighetsägaren äger.

Bestämmelserna om fastighet tillämpas också på sådana byggnader, konstruktioner och andra inrättningar på annans mark som tillsammans med besittningsrätten kan överlåtas till tredje man utan att markägaren hörs.

När en tomt anskaffas på ett sådant fastighets- eller bostadsaktiebolags vägnar som ska bildas, uppkommer det en fastighetssammanslutning av ägarna om de inte registrerar aktiebolaget före utgången av kalenderåret.

Om makar köper en tomt på ett bolags vägnar som ska bildas, uppkommer ingen fastighetssammanslutning även om makarna inte har bildat och registrerat bolaget före utgången av kalenderåret.

Om delägarna i sammanslutningen har ingått ett avtal om delning av besittningen, faller beskattningen av hyresinkomsten på fastighetsdelens innehavare. Om exempelvis samägarna till en parhusfastighet ingått ett avtal om delning av besittningen och den ena själv bor i fastigheten medan den andra hyr ut den fastighetsdel som hen äger, beskattas hyresinkomsten som uthyrarens inkomst.

Sidan har senast uppdaterats 12.4.2022