Fastighetssammanslutning

Från och med 1.1.2020 bildar Skatteförvaltningen inte längre en fastighetssammanslutning för beskattningen av gemensamt ägda fastigheter.

Även tidigare fastighetssammanslutningar har avslutats 31.12.2019. Uppgiften om detta finns i den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkten Tillgångar – Sammanslutningsandelar, där slutdatumet för delägarskapet och andelen i fastighetssammanslutningen är 31.12.2019. 

Ändringen gäller inte en sådan fastighetssammanslutning som är momsskyldig eller som har ansökt om momsskyldighet för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet. Dessa fastighetssammanslutningar förblir oförändrade. Ändringen gäller inte heller jordbrukssammanslutningar eller skogssammanslutningar.

Ändringen i fastighetssammanslutningarna påverkar hur gemensamt ägda fastigheters inkomster och kostnader ska deklareras i beskattningen.

Inkomsterna och avdragen för skatteår 2019 deklareras som fastighetssammanslutning ännu på våren 2020.

Från och med skatteår 2020 ska varje ägare självständigt ange sin egen andel av inkomsterna och kostnaderna och självständigt föra anteckningar om dem. Ägaren deklarerar uppgifterna för 2020 i sin skattedeklaration på våren 2021.

Fastighetsbeskattningen förblir oförändrad beträffande fastighetssammanslutningar. Varje ägare betalar fastighetsskatt på sin egen andel, såsom hittills.

Vad är en fastighetssammanslutning?

Fastighetssammanslutningens syfte var att besitta eller hyra ut en fastighet med flera ägare. Fysiska personer och samfund var delägare i en sammanslutning.

En fastighetssammanslutning uppstod när minst två personer, till exempel sambor eller syskon, ägde en fastighet tillsammans. En fastighetssammanslutning uppstod också för en samägd byggnad på den andras mark. Däremot bildades ingen beskattningssammanslutning för fastigheter som två makar samägde.

Hur ska man deklarera en fastighets hyresinkomster och utgifter?

Hyresinkomster för 2019 ska du ännu deklarera som en fastighetssammanslutning 2.3.2020

Om man har hyresinkomster från en fastighet för 2019 ska fastighetssammanslutningen endast lämna en gemensam deklaration för hyresinkomsterna och utgifterna antingen

Fastighetssammanslutningen autentiserar sig genom att logga in i MinSkatt med en Katso-kod.

Lämna deklarationen för 2019 senast 2.3.2020.

Om du deklarerar på papper ska blanketten vara framme hos Skatteförvaltningen 2.3.2020.

En och samma fastighetssammanslutning kan besitta flera fastigheter om delägarnas ägarandelar är lika i alla fastigheter. Deklarera hyresinkomsterna och utgifterna separat för varje hyresobjekt. Hyresinkomsterna och -utgifterna för alla fastigheter inom samma fastighetssammanslutning räknas samman i beskattningen.

Från och med skatteår 2020 ska varje ägare deklarera självständigt

Från och med 2020 ska varje ägare i sin egen skattedeklaration ange de inkomster och utgifter som hänför sig till hens egen andel. Därför ska varje ägare från och med 1.1.2020 för sin ägarandels del föra och spara anteckningar om de hyresinkomster hen fått från fastigheten och de utgifter som hänför sig till fastigheten.

Deklarera de inkomster och kostnader som hänför sig till din andel för år 2020 i MinSkatt (skatt.fi/minskatt) eller med pappersblankett 7K (Hyresinkomster från fastighet). Skattedeklarationen för 2020 lämnas på våren 2021.

Fastighetssammanslutningens inkomst och förlust fördelas mellan delägarna i beskattningen för 2019

En fastighetssammanslutning är inte separat skattskyldig. Inkomst och förlust beräknas för fastighetssammanslutningen. Innan sammanslutningens inkomst fördelas mellan delägarna, avdras utgifterna för inkomstens förvärvande och bibehållande. Det fastställs ingen sådan förlust för själva fastighetssammanslutningen som den senare kan dra av från sina inkomster utan den behandlas som delägarens förlust. Fastighetssammanslutningens inkomst eller förlust fördelas mellan delägarna i proportion till deras ägarandelar.

Fastighetssammanslutningens inkomst utgör kapitalinkomst för delägaren

Delägarens andel av fastighetssammanslutningens inkomst utgör kapitalinkomst för delägaren. Om fastighetssammanslutningens resultat visar förlust, avdras delägarens andel av förlusten från hens kapitalinkomster.

Sammanslutningens räntor och skulder till delägarna

Skulder för att finansiera fastighetssammanslutningens verksamhet samt räntor på dessa behandlas inte som sammanslutningens räntor och skulder. Sammanslutningen får inte dra av räntor från sina inkomster. Räntor dras av från delägarnas kapitalinkomster enligt användningsändamålet, till exempel som räntor på skuld för förvärv av inkomst. Skulder som tagits för att skaffa tillgångar till sammanslutningen behandlas som personliga skulder för respektive delägare. Delägarnas skulder som hänför sig till sammanslutningen är inte nödvändigtvis lika stora.

Vanliga frågor

Med fastighet avses i fastighetsskattelagen sådan tomt, gård och annan självständig enhet för jordinnehav i Finland som har införts eller bör införas som fastighet i det fastighetsregister som avses i fastighetsregisterlagen.

Lagens bestämmelser om fastighet tillämpas också på byggnader och konstruktioner som står på någon annans mark. Bestämmelserna om fastighet tillämpas också på sådana byggnader, konstruktioner och andra inrättningar på annans mark som tillsammans med besittningsrätten till marken kan överlåtas till tredje man utan att markägaren hörs.

Om två makar äger en fastighet tillsammans, uppstår ingen beskattningssammanslutning. Beskattning av äkta makars inkomster och tillgångar regleras skilt och därför behövs ingen sammanslutningsstruktur.

Om makar köper en tomt för räkning av ett företag som grundas, bildas ingen fastighetssammanslutning även om företaget inte grundats och registrerats före kalenderårets slut. På basis av en tomt som i annat fall köpts för ett fastighets- eller bostadsaktiebolags räkning bildas en fastighetssammanslutning, om aktiebolaget inte registrerats innan kalenderårets slut.

Om sammanslutningens delägare har gjort ett avtal om delning av besittningen, faller beskattningen av hyresinkomsten på fastighetsdelens innehavare. Om exempelvis samägarna av en parhusfastighet gjort ett avtal om delning av besittningen och den ena själv bor i fastigheten medan den andra hyr ut den fastighetsdel som hen äger, beskattas hyresinkomsten som inkomst för uthyraren.