Fastighetssammanslutning

En fastighetssammanslutning har som syfte att besitta eller hyra ut en fastighet med flera ägare.

Med beskattningssammanslutning avses en sammanslutning som två eller flera personer bildat för att använda eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. Fysiska och juridiska personer kan vara delägare i en sammanslutning. Beroende på verksamheten kallar man beskattningssammanslutningarna antingen jordbruks-, fastighets-  eller skogssammanslutningar.

Med fastighet avses i fastighetslagen sådan tomt, gård och annan självständig enhet för jordinnehav i Finland som har införts eller bör införas som fastighet i fastighetsregistret som avses i fastighetsregisterlagen. Lagens bestämmelser om fastighet tillämpas också på byggnader och konstruktioner som finns på någon annans mark. Bestämmelserna om fastighet tillämpas också på sådana byggnader, konstruktioner och andra inrättningar på annans mark som tillsammans med besittningsrätten till marken kan överlåtas till tredje man, utan att man hör markägaren om det.

En fastighetssammanslutning bildas då minst två personer, till exempel sambor eller syskon, äger en fastighet tillsammans. En fastighetssammanslutning bildas också av en gemensamt ägd byggnad eller konstruktion på någon annans mark oavsett byggnadsägarnas rätt till den mark där byggnaden eller konstruktionen finns. Skatteförvaltningen bildar en fastighetssammanslutning av ett sådant ägande.

Blir ett samägande alltid en fastighetssammanslutning?

När  två makar äger en fastighet tillsammans uppstår ingen beskattningssammanslutning. Det har separat föreskrivits om beskattningen av makars inkomster och tillgångar varför det inte behövs en sammanslutningsstruktur.

Då makar köper en tomt för ett under bildning varande bolags räkning uppstår det ingen fastighetssammanslutning även om bolaget inte har bildats eller registrerats före utgången av kalenderåret.  I övrigt bildas det en fastighetssammanslutning av en tomt som har köpts för ett fastighets- eller bostadsaktiebolags räkning om aktiebolaget inte har registrerats före utgången av kalenderåret.

En fastighetssammanslutning kan hyra ut fastigheten

Om en fastighetssammanslutning hyr ut fastigheten hör uthyrningen till sammanslutningens förvärvskälla för annan verksamhet,  alltså den personliga förvärvskällan. Har sammanslutningens delägare gjort ett avtal om delning av besittningen ska hyresinkomsterna beskattas hos fastghetsinnehavaren.  Om exempelvis de som tillsammans äger en parhusfastighet gjort ett avtal om att dela  besittningen och en av dem  bor i fastigheten medan den andra hyr ut sin del av fastigheten, beskattas hyresintäkterna som inkomst för den som hyr ut.

En fastighetssammanslutning kan förvalta flera fastigheter om delägarnas ägarandelar är lika stora i alla fastigheter. Hyresinkomsterna och -utgifterna för alla fastigheter som hör till samma fastighetssammanslutning  räknas samman.

Fastighetssammanslutningens inkomst och förlust fördelas mellan delägarna

En fastighetssammanslutning är inte en separat skattskyldig. För fastighetssammanslutningen beräknas nettoinkomst och –förlust  för den personliga förvärvskällan. Innan sammanslutningens inkomst fördelas mellan delägarna drar man av utgifterna för att förvärva och bibehålla inkomsten.  För en fastighetssammanslutning fastställs ingen förlust som senare kan dras av från dess inkomster. Nettoinkomsten eller -förlusten för en fastighetssammanslutning fördelas mellan delägarna i proportion till deras ägarandelar.

Delägarens andel av fastighetssammanslutningens inkomst

Delägarens andel av fastighetssammanslutningens inkomst är kapitalinkomst för delägaren. Om fastighetssammanslutningens resultat visar förlust drar man av delägarens andel av förlusten från dennes kapitalinkomster.

Sammanslutningens räntor och skulder till delägarna

Skulder som uppstått för att finansiera fastighetssammanslutningens verksamhet samt räntor på dessa behandlas inte som sammanslutningens räntor och skulder. Sammanslutningen får inte dra av räntor från sina inkomster. Räntor dras av från delägarnas kapitalinkomster enligt användningsändamålet, till exempel som räntor på skuld för att förvärva inkomst.  Skulder som tagits för att skaffa tillgångar till sammanslutningen behandlas som personliga skulder för respektive delägare. Delägarnas skulder som hör till sammanslutningen är inte nödvändigtvis lika stora.

 

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken