Sökande av ändring i överlåtelsebeskattningen

Denna anvisning gäller såväl privatpersoner som företags- och samfundskunder. Anvisningen gäller beslut som Skatteförvaltningen har fattat efter 1.1.2017.

Det är möjligt att söka ändring i Skatteförvaltningens beslut som gäller överlåtelseskatt. Till dessa beslut hör debiteringsbeslut för överlåtelseskatten, beslut genom vilket skatt har påförts samt beslut till ansökan om återbäring.

I ett beslut om förhandsavgörande som gäller överlåtelseskatt ska ändring sökas på annat sätt. Läs mer om ändringssökande som gäller förhandsavgöranden.

Hur begär man omprövning? 

I ett debiteringsbeslut, beslut genom vilket skatt har påförts samt beslut till ansökan om återbäring av överlåtelseskatt ska ändring sökas genom en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden.

Använd blankett 6018r för att lämna in begäran om omprövning (Begäran om omprövning av överlåtelseskatt). Begäran om omprövning kan också formuleras fritt.

Omprövningsbegäran ska alltid innehålla följande uppgifter:

  • ändringssökandens namn och personbeteckning
  • beslutet som du söker ändring i (ange beslutsnummer)
  • vilka ändringar som yrkas
  • de grunder på vilka ändring yrkas.

Till omprövningsbegäran ska du också bifoga kopior av de handlingar som du åberopar, om du inte tidigare har lämnat dem till Skatteförvaltningen. Om du vill att beslutet skickas till ett ombud som du har gett fullmakt ska du då meddela om detta i din begäran om omprövning och ange ombudets adress som processadress.

Skicka begäran om omprövning med bilagor till adressen:
Skatteförvaltningen
PB 1010
90101 ULEÅBORG

Du kan också lämna in begäran om omprövning till vilken skattebyrå som helst.

När ska ändring sökas i Skatteförvaltningens beslut?

Tidsfristen för inlämnande av begäran om omprövning är tre år från skatteårets utgång, dock alltid minst 60 dagar från att den skattskyldige har fått del av beslutet.

Med skatteåret avses det kalenderår under vilket överlåtelsen av en fastighet eller ett värdepapper har skett eller skattskyldigheten annars har börjat.

Exempel: Janne köpte en bostad 1.2.2018. I samband med köpet betalade han för mycket överlåtelseskatt. Janne lämnade in en återbäringsansökan för den del av överlåtelseskatten som har betalats till för stort belopp och fick ett beslut till återbäringsansökan 1.6.2018. Han kan begära omprövning av beslutet som gäller återbäringsansökan till och med 31.12.2021.

Janne skulle ha haft tid till och med 31.12.2021 att lämna in återbäringsansökan. Om Janne skulle lämna in återbäringsansökan först 31.12.2021 och få del av beslutet först år 2022, skulle tidsfristen för begäran om omprövning dock vara 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Om debiteringsbeslutet för överlåtelseskatten eller beslutet till ansökan om återbäring har fattats före 1.1.2017 ska ändring i beslutet sökas genom besvär direkt hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Se adresserna för förvaltningsdomstolarna (www.oikeus.fi)

När ett debiteringsbeslut, ett beslut som gäller påförande av skatt eller ett beslut till en återbäringsansökan har fattats 1.1.2017 eller senare ska ändring sökas genom en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för inlämnande av begäran om omprövning är tre år från skatteårets utgång, dock alltid minst 60 dagar från att den skattskyldige har fått del av beslutet.

Med skatteåret avses det kalenderår under vilket överlåtelsen av en fastighet eller ett värdepapper har skett eller skattskyldigheten annars har börjat.

Exempel: Janne köper en bostad 1.2.2017. I samband med köpet har han betalat för mycket överlåtelseskatt. Janne lämnar in en återbäringsansökan för den del av överlåtelseskatten som har betalats till för stort belopp och får ett beslut till återbäringsansökan 1.6.2017. Han kan begära omprövning av beslutet som gäller återbäringsansökan till och med 31.12.2020.

Janne skulle ha haft tid till och med 31.12.2020 att lämna in återbäringsansökan. Om Janne skulle lämna in återbäringsansökan först 31.12.2020 och få del av beslutet först år 2021, skulle tidsfristen för begäran om omprövning dock vara 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Endast sådana omprövningsbegäranden som har lämnats inom utsatt tid kan prövas

Begäran om omprövning ska lämnas in till Skatteförvaltningen inom utsatt tid. Handlingarna ska postas i så god tid att de är framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista dagen av den utsatta tiden för ändringssökande. En begäran om omprövning som har anlänt efter den utsatta tiden tas inte upp till prövning.

Skatten ska betalas även om ändring har sökts

Även om ändring har sökts i ett beslut om överlåtelsebeskattningen, ska skatten betalas inom den utsatta tiden. Skatteförvaltningen kan ändå på kundens ansökan förbjuda utsökning av skatten eller bestämma att utsökningen ska avbrytas. Under utsökningsförbudet eller utsökningsavbrottet ackumuleras förseningsränta eller dröjsmålsränta på skatten som vanligt.

Besvär till förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen

Ändring i ett beslut som meddelats till begäran om omprövning kan sökas genom att anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Besvärstiden är 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den fastighet som avses i beslutet är belägen eller inom vars område det samfund vars emitterade värdepapper beslutet gäller har sin hemort. Om beslutet gäller både en fastighet och värdepapper ska ändring sökas hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets fastigheten är belägen. Om denna grund inte kan användas ska besvären anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Se adresserna för förvaltningsdomstolarna (www.oikeus.fi).

Besvären till förvaltningsdomstolen kan också anföras elektroniskt i förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst.

Ändring i förvaltningsdomstolens beslut kan sökas genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen ger tillstånd till detta. Besvär ska anföras inom 60 dagar efter delgivningen av förvaltningsdomstolens beslut.

Besvär som anförs hos förvaltningsdomstolen eller högsta förvaltningsdomstolen kan vara avgiftsbelagda.

Läs mer om domstolarnas avgifter (www.oikeus.fi).