Ska du köpa ett nybyggnadsobjekt? Betala överlåtelseskatten och lämna en deklaration

Det är fråga om ett köp av ett nybyggnadsobjekt om du köper en ny bostad, en bilplats eller ett förråd av exempelvis byggherren i byggnadsfasen. I praktiken köper du aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag vilka berättigar till besittning av exempelvis en höghus- eller radhuslägenhet.

Du ska räkna ut överlåtelseskattebeloppet själv och betala det självmant.

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. I vilket fall som helst ska du lämna en deklaration.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt genom ett köpebrev under byggnadsfasen och säljer det vidare innan äganderätten överförts till dig, genomförs köpet i allmänhet genom ett så kallat överföringsavtal.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av köpesumman (och eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen. I det skuldfria priset ingår köpesumman och det eventuella bolagslånet.

Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, även om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpet.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

Exempel: Sanna köper en aktielägenhet vars försäljningspris är 120 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 160 000 euro. Det skuldfria priset i säljannonsen är alltså 280 000 euro. Överlåtelseskatten beräknas utifrån 280 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 280 000 euro = 5 600 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar bolagslånet på en gång vid köpet eller småningom som en del av bolagsvederlaget.

2

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Deklarera i MinSkatt 

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

Se deklarationsanvisningar

3

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Observera, att du för att betala behöver ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret antingen i MinSkatt eller per telefon.

Betala i MinSkatt

Se betalningsanvisningar

4

Ge disponenten ett intyg om överlåtelseskatt

Det intyg om överlåtelseskatt som du får när du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten ska du visa upp för disponenten för registreringen i aktieboken. Du får intyget per post och kan också skriva ut det i MinSkatt.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före 1.11.2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt ägarskap.

Överföringen av äganderätten anges i köpebrevet. När det gäller nybyggnadsobjekt överförs äganderätten i allmänhet när byggnaden färdigställts och du betalat hela köpesumman.

Köpte du en bilplats i samband med bostadsköpet?

Om en bilplats eller ett lagerutrymme ingår i bostadsköpet, ska du inte glömma att betala överlåtelseskatt och även deklarera bilplatsen.

Om köpesumman för bilplatsen eller ett annat utrymme specificerats i avtalet, ska du även specificera priserna i överlåtelseskattedeklarationen.

Uppgifterna om aktielägenheter till ett nytt system
Bostadsaktiernas ägaruppgifter samlas i fortsättningen i det nya bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller. Samtidigt slopas aktiebrevet på papper. Delägaruppgifter som gäller husbolag som grundas efter 1.1.2019 förs direkt i registret. 

Förnyelsen påverkar inte deklarering och betalning av överlåtelseskatt. Om husbolagets aktiebok redan är i bostadsdatasystemet överförs uppgiften om betald överlåtelseskatt automatiskt till Lantmäteriverket.
Läs mer om bostadsdatasystemet.

Vanliga frågor

När du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten i MinSkatt får du ett intyg om överlåtelseskatt i regel inom cirka 2 vardagar till postlådan i MinSkatt. Du får också intyget när du har köpt din första bostad.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett ska du vänta på att intyget om överlåtelseskatt visas i MinSkatt.

Obs. Intyget kommer inte till MinSkatt om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före november 2019.

Så här hittar du intyget på överlåtelseskatt i postlådan i MinSkatt

  1. Då du är inloggad i MinSkatt ska du från ingångssidan välja Postlåda. I punkten Beslut och brev visas de nyaste inkomna intygen om överlåtelseskatt.

  2. När fliken Postlåda är öppnad ska du välja Visa alla. Du får fram alla beslut och brev som du har fått till MinSkatt.

  3. Om du har fått flera intyg om överlåtelseskatt känner du igen dem från datumet för köpet. Datumet för köpet visas under Period.

    Välj Filtrera och skriv datumet för köpet i textfältet (till exempel 12.12.2019) och tryck på nytt på Filtrera (eller på enter) så hittar du de intyg om överlåtelseskatt som anknyter till dagen i fråga.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt ser du din sända deklaration i punkten Åtgärder som du vidtagit.

Om du har skickat en blankett på nätet får du den från tjänsten Sparade blanketter (lomake.fi). Blanketten sparas i webbtjänsten i 2 år.

Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 023 (samtalspriset lna/msa).