Ska du köpa ett nybyggnadsobjekt? Betala överlåtelseskatten och lämna en deklaration

Det är fråga om ett köp av ett nybyggnadsobjekt om du köper en ny bostad, en bilplats eller ett lager av exempelvis byggherren i byggnadsfasen. I praktiken köper du aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag vilka berättigar till besittning av exempelvis en höghus- eller radhuslägenhet.

Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. I vilket fall som helst ska du lämna en deklaration.

Om ett nybyggnadsobjekt som förvärvats genom ett köpebrev under byggnadsfasen säljs innan äganderätten överförts, genomförs köpet i allmänhet genom ett så kallat överföringsavtal.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av köpesumman (och eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen.

I det skuldfria priset ingår köpesumman och det eventuella bolagslånet.

Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, även om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpet.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

Exempel: Sanna köper en aktielägenhet vars försäljningspris är 120 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 160 000 euro. Det skuldfria priset i säljannonsen är alltså 280 000 euro. Överlåtelseskatten beräknas utifrån 280 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 280 000 euro = 5 600 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar bolagslånet på en gång vid köpet eller småningom som en del av bolagsvederlaget.

2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Se betalningsanvisningar

3

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Fyll i och skriv ut blanketten

Se deklarationsanvisningar

4

Lämna deklarationen till disponenten

För registrering i aktieboken ska du visa disponenten en utskrift av din elektroniska deklaration där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns. Alternativt kan du visa upp den behandlade (och stämplade) deklarationen i pappersformat.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt innehav.

Överföringen av äganderätten anges i köpebrevet. När det gäller nybyggnadsobjekt överförs äganderätten i allmänhet när byggnaden färdigställts och du betalat hela köpesumman.

Köpte du en bilplats i samband med bostadsköpet?

Om en bilplats eller ett lagerutrymme ingår i bostadsköpet, ska du inte glömma att betala överlåtelseskatt och även deklarera bilplatsen.

Om köpesumman för bilplatsen eller ett annat utrymme specificerats i avtalet, ska du även specificera priserna i överlåtelseskattedeklarationen.