Ska du köpa ett nybyggnadsobjekt? Betala överlåtelseskatten och lämna en deklaration

Det är fråga om ett köp av ett nybyggnadsobjekt om du köper en ny bostad, en bilplats eller ett förråd av exempelvis byggherren i byggnadsfasen. I praktiken köper du aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag vilka berättigar till besittning av exempelvis en höghus- eller radhuslägenhet.

Du ska räkna ut överlåtelseskattebeloppet själv och betala det självmant.

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. I vilket fall som helst ska du lämna en deklaration.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt genom ett köpebrev under byggnadsfasen och säljer det vidare innan äganderätten överförts till dig, genomförs köpet i allmänhet genom ett så kallat överföringsavtal.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av köpesumman (och eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen. I det skuldfria priset ingår köpesumman och det eventuella bolagslånet.

Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, även om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpet.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

Exempel: Sanna köper en aktielägenhet vars försäljningspris är 120 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 160 000 euro. Det skuldfria priset i säljannonsen är alltså 280 000 euro. Överlåtelseskatten beräknas utifrån 280 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 280 000 euro = 5 600 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar bolagslånet på en gång vid köpet eller småningom som en del av bolagsvederlaget.

2

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Deklarera i MinSkatt 

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

Se deklarationsanvisningar

3

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Observera, att du för att betala behöver ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret antingen i MinSkatt eller per telefon.

Betala i MinSkatt

Se betalningsanvisningar

4

Ge disponenten ett intyg om överlåtelseskatt

Det intyg om överlåtelseskatt som du får när du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten ska du visa upp för disponenten för registreringen i aktieboken. Du får intyget per post och kan också skriva ut det i MinSkatt.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före 1.11.2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt ägarskap.

Överföringen av äganderätten anges i köpebrevet. När det gäller nybyggnadsobjekt överförs äganderätten i allmänhet när byggnaden färdigställts och du betalat hela köpesumman.

Köpte du en bilplats i samband med bostadsköpet?

Om en bilplats eller ett lagerutrymme ingår i bostadsköpet, ska du inte glömma att betala överlåtelseskatt och även deklarera bilplatsen.

Om köpesumman för bilplatsen eller ett annat utrymme specificerats i avtalet, ska du även specificera priserna i överlåtelseskattedeklarationen.