Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

En fastighet som första bostad – så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen och söker lagfart

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration för en fastighet även om du inte betalar överlåtelseskatt på din första bostad. Läs villkoren för skattefrihet för första bostad.

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen innan då du ansöker om lagfart eller inskrivning. Du ska ansöka om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket inom 6 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats. I överlåtelseskattedeklarationen intygar du att det är fråga om din första bostad.

Du behöver inte lämna en överlåtelseskattedeklaration för fastighetsköp som gjorts före den 1 november 2019 men begär i så fall Skatteförvaltningen om ett utlåtande om ditt tidigare bostadsägande genom att ringa servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Du kan också använda en pappersblankett en pappersblankett.

2

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett överlåtelseskatteintyg till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

3

Ansök om lagfart eller inskrivning av arrenderätten

Registrera äganderätten till fastigheten genom att söka lagfart eller ansök om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Observera, att du ska lämna överlåtelseskattedeklarationen innan du kan få lagfart eller din arrenderätt kan registreras. Du behöver inte bifoga intyget om överlåtelseskatt till lagfarts- eller inskrivningsansökan. Uppgiften om ansökan om skattefrihet för första bostad överförs automatiskt till Lantmäteriverket.

Vanliga frågor

Du behöver Skatteförvaltningens utlåtande om överlåtelseskattebeloppet exempelvis om du som köpare av din första bostad beviljas skattefrihet för endast en del av den fastighet du har skaffat, och om det är oklart för dig på vilket belopp överlåtelseskatt ska betalas.

Du kan beviljas skattefrihet för endast en del av en fastighet som du har skaffat, till exempel om en del av köpesumman hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats, såsom skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats.

Lämna begäran om utlåtande i MinSkatt eller på blanketten Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning (6020r). Bifoga:

  • en kopia av köpebrevet eller ett motsvarande avtal (vid fastighetsköp måste avtalet vara undertecknat av ett köpvittne om det inte är fråga om en överlåtelse som gjorts elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten)
  • en motiverad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig och en annan eventuell redogörelse.

Läs mer om att lämna begäran om utlåtande.

Om du köper mark eller en tomt och tänker bygga din första egna bostad på den, ska du först lämna en överlåtelseskattedeklaration, betala överlåtelseskatt och söka lagfart hos Lantmäteriverket.

Du kan ansöka om att få tillbaka den betalade skatten när bostadsbyggnaden har blivit färdig, godkänts för att tas i bruk och du har börjat använda den som din stadigvarande bostad. Ansök om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om alla villkor för befrielse från överlåtelseskatt uppfylls, återbär vi skatten till dig.

Krav som gäller byggnadsplatsen

Skattefriheten gäller högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du få skattefrihet för byggnadsplatsen. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grunden för beräkningen av fastighetsskatten. Skattefriheten gäller dock en areal på högst 10 000 kvadratmeter.

Skattefriheten gäller också bostadsbyggnader på fastigheten (till exempel ett egnahemshus och ekonomibyggnader).

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats och bostadsbyggnad. Sådana är exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I sådana fall ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.

Du förlorar inte avdragsrätten. Du kan utnyttja skattefriheten för första bostad även om du äger en fritidsfastighet, en semesteraktie eller om du har en bostadsrättsbostad.

Däremot förlorar du din rätt till befrielse från skatt som köpare av första bostad om du tidigare ägt 50 % eller mer av en bostadslägenhet eller bostadsbyggnad som finns i Finland eller utlandet – även om det är fråga om en placeringsbostad.

Skattefriheten gäller högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du få skattefrihet för byggnadsplatsen. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grunden för beräkningen av fastighetsskatten. Skattefriheten gäller dock en areal på högst 10 000 kvadratmeter.

Skattefriheten gäller också bostadsbyggnader på fastigheten (till exempel ett egnahemshus och ekonomibyggnader).

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats och bostadsbyggnad. Sådana är exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I så fall ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.

Om du behöver korrigera de uppgifter som du angett ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt. Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att i början av blanketten markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen först efter den utsatta tiden kan detta medföra att en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påförs.

Om du redan har hunnit betala överlåtelseskatten kan du läsa ytterligare information om korrigeringen av deklarationen och betalningen.

Om du behöver korrigera uppgifter som du har lämnat före den 8 november 2019 ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003 (samtalspris, lna/msa).