Den första egna bostaden är en fastighet – så här beställer du ett utlåtande och söker lagfart

Man ska lämna en överlåtelseskattedeklaration om fastighetsköpet gjorts 1.11.2019 eller senare. Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om du inte betalar överlåtelseskatt för din örsta egna bostad.

1

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration om fastighetsköpet gjorts 1.11.2019 eller senare. I överlåtelseskattedeklarationen intygar du att det är fråga om din första bostad.

Överlåtelseskattedeklarationen behöver inte lämnas för fastighetsköp som gjorts före 1.11.2019 men begär i så fall Skatteförvaltningen om ett utlåtande om ditt tidigare bostadsägande från servicetelefonen 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Även om du köpte fastigheten via en fastighetsmäklare ska du själv lämna överlåtelseskattedeklarationen för fastigheten. Fastighetsmäklaren kan inte lämna en överlåtelseskattedeklaration för en fastighet på dina vägnar.

Deklarera i MinSkatt

Så här gör du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

2

Sök om lagfart

Registrera äganderätten till fastigheten genom att söka lagfart eller ansök om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Observera, att du ska lämna överlåtelseskattedeklarationen före du söker lagfart eller registrering. Du behöver inte bifoga intyget om överlåtelseskatt till lagfartsansökan. Uppgiften om skattefriheten för första bostad överförs automatiskt till Lantmäteriverket.

Vanliga frågor

Om du som köpare av din första bostad beviljas skattefrihet för endast en del av den fastighet du har skaffat, och om du inte är på det klara enligt vilket belopp överlåtelseskatt ska betalas, kan du be om ett utlåtande om skattebeloppet från Skatteförvaltningen. Du kan beviljas skattefrihet för endast en del av en fastighet du har skaffat exempelvis om en del av köpesumman hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats, exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats.

Begär om utlåtande i MinSkatt eller på blanketten Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning (6020) (linkit). Bifoga:

  • en kopia av köpebrevet eller ett motsvarande avtal (vid fastighetsköp måste avtalet vara undertecknat av ett köpvittne)
  • en motiverad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig och andra eventuella redogörelser.

Läs mer om att begära utlåtande.

Skattefriheten gäller för högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du bli befriad från skatt för en areal på högst 10 000 kvadratmeter. Denna begränsning gäller endast byggnadsplatsens skattefria maximistorlek. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grund för beräkning av fastighetsskatten.

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats, exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I det fallet ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära om Skatteförvaltningens utlåtande om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet vid fastighetsköp för köpare av första bostad.