Den första egna bostaden är en fastighet – så här beställer du ett utlåtande och söker lagfart

Om den första egna bostaden du köper är en fastighet, behöver du för lagfarten eller inskrivningen ett utlåtande om att du inte tidigare ägt 50 % eller mer av en bostad. Du kan få utlåtandet först efter att köpet har ingåtts.

1

Beställ utlåtande

Begär ett utlåtande om ditt tidigare bostadsinnehav på Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003. För samtalet debiteras lna/msa.

Vi skickar utlåtandet till dig med posten.

2

Ansök om lagfart

Registrera äganderätten till fastigheten genom att söka lagfart eller ansök om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Lämna utlåtandet till Lantmäteriverket när du söker lagfart.

 

Vanliga frågor

Om du som köpare av din första bostad beviljas skattefrihet för endast en del av den fastighet du har skaffat, och om du inte är på det klara med vilket belopp överlåtelseskatt ska betalas på, kan du be Skatteförvaltningen ge ett utlåtande om skattebeloppet. Du kan beviljas skattefrihet för endast en del av en fastighet du har skaffat exempelvis om en del av köpesumman hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats, exempelvis skog, åker eller en annan byggnadsplats.

Skriv en fritt formulerad begäran om utlåtande. Bifoga:

  • en kopia av köpebrevet eller ett motsvarande avtal
  • en motiverad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig och andra eventuella redogörelser.

Utlåtandet ges först efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Varje köpare ska be om ett utlåtande. Se närmaste skattebyrå eller Skatteförvaltningens närmaste kontor där du kan lämna in din begäran om utlåtande. Vi skickar utlåtandet till dig med posten.

Betala överlåtelseskatt enligt utlåtandet. Lämna Skatteförvaltningens utlåtande till Lantmäteriverket när du ansöker om lagfart eller inskrivning.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken