Utländsk köpare – så här får du referensnumret för överlåtelseskatt

När man betalar överlåtelseskatt behöver man köparens eget referensnummer för överlåtelseskatt för att betalningen ska riktas rätt. Om köpet görs via en fastighetsmäklare ska man ha referensnumret redan vid köpslutet.

Om en utländsk köpare inte är införd i Skatteförvaltningens register ska hen registrera sig som Skatteförvaltningens kund före köpet för att få referensnumret för överlåtelseskatt. Registreringsbegäran kan lämnas av köparen själv eller fastighetsmäklaren eller ett annat ombud som köparen har auktoriserat med en fullmakt.

Utländsk person

Ett referensnummer för överlåtelseskatt kan ges en utländsk person när hen är införd i Skatteförvaltningens register. För registreringen behövs personens individualiseringsuppgifter samt en kopia av passet.

Du kan lämna uppgifterna på en fritt formulerad ansökan och lämna ansökan på något av Skatteförvaltningen kontor. Alternativt kan du sända din ansökan per post till adressen Huvudstadsregionens skattebyrå, ATH processansvarig, PB 400, 00052 SKATT.

Ange i din ansökan orsaken till registreringsbegäran samt de individualiseringsuppgifter som behövs för registreringen:

 • efternamn och alla förnamn på den som ska registreras
 • adressuppgifterna i utlandet
 • födelsedag
 • kön
 • medborgarskap
 • utländsk personbeteckning.

Bifoga även en kopia av passet. Om du sköter ärenden på någon annans vägnar ska du bifoga fullmakten.

Efter registreringen får den som lämnat registreringsbegäran den registrerade personens eget referensnummer för överlåtelseskatt för betalning av skatten.

Utländskt bolag

Den utländska köparen ska först ansöka om ett finskt FO-nummer. Man ska ansöka om det med en etableringsanmälan enligt företagsform:

 • Y1 Företag och organisationer
 • Y2 Näringssammanslutning
 • Y3 Näringsidkare

Etableringsanmälningarna finns på webbplatsen ytj.fi (Företags- och organisationsdatasystemet).

För registreringen behöver vi följande uppgifter:

 • företagets namn
 • registreringsnummer (TIN, handelsregisternummer eller ett motsvarande utländskt nummer)
 • hemviststat
 • adress
 • verksamhetsgren
 • räkenskapsperiod
 • personerna med firmateckningsrätt.

Ange på blanketten i punkten Tilläggsuppgifter att företaget behöver ett FO-nummer för att betala överlåtelseskatt.

Bifoga till Y-blanketten handelsregisterutdraget från företagets hemviststat och en översättning av utdraget till finska, svenska eller engelska. Om inte företagets namn, hemviststat, verksamhetsgren, räkenskapsperiod och personerna med firmateckningsrätt framgår av handelsregisterutdraget ska företaget lämna bolagsordningen, etableringshandlingen eller ett motsvarande utdrag ur vilket dessa uppgifter framgår samt en översättning av utdraget till finska, svenska eller engelska.

Sänd etableringsanmälan till Patent- och registerstyrelsen till adressen:

Patent- och registerstyrelsen (PRS) - Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 HELSINGFORS

Bolag kan också sköta ärendet per e-post eller på en skattebyrå

Om du vill kan du sända etableringsanmälan med bilagor skannad per e-post direkt till adressen transfertax(at)vero.fi.

Du kan också sköta registreringen på Skatteförvaltningens kontor. Fyll färdigt i etableringsanmälan och ta med dig de ovanstående bilagorna. Vi sänder registreringsbegäran vidare.

Du kan i allmänhet få referensnumret för överlåtelseskatt inom 3–4 vardagar om den sökande inte har annan sådan verksamhet i Finland som påverkar den beskattningsmässiga ställningen. Vi rekommenderar att kundens eller ombudets e-postadress anges i registreringshandlingarna för att få registreringsuppgifterna snabbare sända.

Ombudet måste ha en fullmakt

Om företaget sköter registreringen och överlåtelseskatteärendet via ett ombud måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av en person som har rätt att företräda bolaget.

Vi sänder referensnumret för överlåtelseskatt när FO-numret har skapats

Skatteförvaltningen sänder i första hand referensnumret för överlåtelseskatt till den e-postadress som ombudet eller kunden angett. Om kunden inte anger en e-postadress i handlingarna sänder Skatteförvaltningen uppgifterna till ombudets eller kundens officiella postadress. Man ska använda FO-numret i överlåtelseskattedeklarationen.