Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare och värdepappershandlare

Fastighetsmäklare och värdepappershandlare ska lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt för köp som gjorts 1.11.2019 eller senare. De kan lämna deklarationen antingen på en webblankett i Lomake.fi eller alternativt genom att skicka deklarationen direkt från sitt program om det har gränssnitt till Skatteförvaltningen. 

Deklarera i Lomake.fi

Se anvisningar för att fylla i webblanketten

Fastighetsmäklare

Du ska lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt i samband med köpslutet men dock senast den 15:e dagen i månaden efter köpet. Observera att du ska lämna en egen deklaration för alla köpare. Du kan inte på samma deklaration lämna uppgifter om flera köpare, såsom uppgifter om makar. 

Fastighetsmäklarens deklarationsskyldighet gäller inte fastigheter – vid fastighetsköp är det köparen själv som ska lämna deklarationen. Det går inte att deklarera fastighetsköp på fastighetsmäklarens webblankett eller via gränssnittet. 

Om du lämnar deklarationen för sent kan du bli tvungen att betala förseningsavgift eller skatteförhöjning. Fastighetsmäklaren ska betala förseningsavgiften eftersom det är hen som är deklarationsskyldig när köpet görs via en fastighetsmäklare.

Man behöver en kundspecifik referensnummer för betalning

Överlåtelseskatten ska även i fortsättningen betalas i samband med köpet när en fastighetsmäklare anlitats för köpet. 

Köparen ser sina betalningsuppgifter, såsom referensnumret och Skatteförvaltningens kontonummer, antingen i e-tjänsten MinSkatt eller genom att fråga per telefon i nummret 029 497 027 (Betalningar). Också fastighetsmäklaren kan fråga kundens referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer per telefon.

Om den programvara som fastighetsmäklaren använder har gränssnitt till Skatteförvaltningen kan fastighetsmäklaren i realtid på kundens vägnar be om referensnumret för överlåtelseskatt.

Om bolagsordningen för bostadsaktiebolaget innehåller en inlösningsklausul ska köparen i fortsättningen betala överlåtelseskatten genast i samband med köpet när en fastighetsmäklare anlitats för köpet. Om någon annan senare inlöser aktierna ska den ursprungliga köparen efteråt ansöka om återbäring av överlåtelseskatten.

Ge köparen ett intyg över betald överlåtelseskatt

Fastighetsmäklaren ska ge ett intyg över betald överlåtelseskatt till kunden.

  • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats direkt från programmet via gränssnittet ska mäklaren från sitt system skriva ut de deklarerade uppgifterna och även Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse med datum och ett specificerat identifikationsnummer för deklarationen.
  • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats i Lomake.fi ska fastighetsmäklaren skriva ut bekräftelsen från Lomake.fi, där tiden då deklarationen mottagits och mottagningsnumret finns.

Dessa verifikat kan sändas till kunden även i elektroniskt format, till exempel som pdf-fil.

Värdepappershandlare

I samband med att överlåtelseavtalet tecknas tar värdepappershandlaren ut överlåtelseskatten på de överlåtelser som hen är uppbördsskyldig för.

Värdepappershandlaren ska lämna överlåtelseskattedeklarationen för den skatt hen tagit ut senast den 15:e dagen i den månad som följer efter överlåtelsemånaden. En separat deklaration ska lämnas för varje köp. 

Värdepappershandlaren ska också betala den uttagna skatten till Skatteförvaltningen senast den 15:e dagen i följande månad. Hen använder sin egen referens för överlåtelseskatt vid betalningen. Giroblanketten "Värdepappershandlarens överlåtelseskatt" har tagits ur bruk från och med 30.10.2019.