Ska du köpa en bilplats eller ett lager? Betala överlåtelseskatten och lämna en deklaration

Du ska betala överlåtelseskatt om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag vilka berättigar till besittningen av en bilplats, ett lager, en affärslokal eller ett annat utrymme.

Du ska  beräkna belopp på överlåtelseskattens självs och betala skatten på eget initiativ.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av köpesumman (och eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen.

I det skuldfria priset ingår köpesumman och det eventuella bolagslånet.

Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, även om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpet.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

Exempel: Sanna köper en bilplats vars försäljningspris är 10 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 2 000 euro. Det skuldfria priset i säljannonsen är alltså 12 000 euro. Överlåtelseskatten beräknas utifrån 12 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 12 000 euro = 240 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar bolagslånet på en gång vid köpet eller småningom som en del av bolagsvederlaget.

2

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal (köp utan fastighetsmäklare).

Om du köper en bilplats eller ett annat utrymme via en fastighetsmäklare

  • lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen
  • får du av mäklaren Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse på en elektronisk överlåtelseskattedeklaration.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera inom 2 månader från det att äganderätten till nybyggnadsobjektet övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Deklarera i MinSkatt

Så här gör du en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Så här gör ett företag en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Läs deklarationsanvisningarna för deklaration och vilka bilagor som behövs

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett.

3

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Om du köper exempelvis en bilplats via en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Betala i MinSkatt

Se anvisningar för betalning

4

Ge disponenten ett intyg om överlåtelseskatt

Visa upp den andra av följande dokument för disponenten för registrering i aktieboken:

  • det intyg om överlåtelseskatt som du får när du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten (köp utan fastighetsmäklare). Du får intyget per post och kan också skriva ut det i MinSkatt.
  • den mottagningsbekräftelse på överlåtelseskattedeklaration som du fått av fastighetsmäklaren.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt ägarskap.

Befrielse från skatt för första bostad gäller inte bilplatser

Befrielse från skatt för första bostad gäller endast stadigvarande bostäder. I samband med att du skaffar din första egna bostad kanske du även köper en bilplats eller ett lager. Du kan dock inte få befrielse från skatt för första bostad för en bilplats eller ett lager, om de aktier som hänför sig till bilplatsen eller lagret kan säljas separat (separata aktieserier).

Läs mer om skattefrihet vid köp av första bostad och om värdepappersköp.

Vanliga frågor 

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i allmänhet betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller de köp som en fastighetsmäklare anlitats till måste skatten i allmänhet betalas i samband med att avtalet undertecknas, det vill säga vid köpslutet. I fortsättningen är tidsfristerna de samma även om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul.

Om inlösningsrätten används ska inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. Den ursprunglig köparen kan i detta fall ansöka om återbäring av den inbetalda överlåtelseskatten. Om någon löser in aktierna i enlighet med bolagsordningen är mäklaren inte ansvarig för skatten eftersom hen inte varit förmedlare vid inlösen.