Ska du köpa en bilplats eller ett lager? Betala överlåtelseskatten och lämna en deklaration

Du ska betala överlåtelseskatt om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag vilka berättigar till besittningen av en bilplats, ett lager, en affärslokal eller ett annat utrymme.

Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av köpesumman (och eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen.

I det skuldfria priset ingår köpesumman och det eventuella bolagslånet.

Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, även om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpet.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

Exempel: Sanna köper en bilplats vars försäljningspris är 10 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 2 000 euro. Det skuldfria priset i säljannonsen är alltså 12 000 euro. Överlåtelseskatten beräknas utifrån 12 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 12 000 euro = 240 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar bolagslånet på en gång vid köpet eller småningom som en del av bolagsvederlaget.

2

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Om du köper exempelvis en bilplats via en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Se betalningsanvisningar

3

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal (köp utan fastighetsmäklare).

Om du köper en bilplats eller ett annat utrymme via en fastighetsmäklare

  • får du ett eget exemplar av överlåtelseskattedeklarationen av mäklaren
  • lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera inom 2 månader från det att äganderätten till nybyggnadsobjektet övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Deklarera på pappersblankett 

Se deklarationsanvisningar

4

Lämna deklarationen till disponenten

Visa upp något av följande dokument för disponenten för registrering i aktieboken:

  • en utskrift av din elektroniska deklaration där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns
  • den behandlade (och stämplade) deklarationen i pappersformat
  • deklarationen som du fått av fastighetsmäklaren.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt innehav.

Befrielse från skatt för första bostad gäller inte bilplatser

Befrielse från skatt för första bostad gäller endast stadigvarande bostäder. I samband med att du skaffar din första egna bostad kanske du även köper en bilplats eller ett lager. Du kan dock inte få befrielse från skatt för första bostad för en bilplats eller ett lager, om de aktier som hänför sig till bilplatsen eller lagret kan säljas separat (separata aktieserier).

Läs mer om skattefrihet vid köp av första bostad och om värdepappersköp.

Vanliga frågor 

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i allmänhet betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller mäklarköp måste skatten i allmänhet betalas i samband med att avtalet undertecknas. Om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul kan den emellertid inverka på tidsfristen.

Om de sålda aktierna kan lösas in måste inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. I detta fall behöver den ursprungliga köparen inte betala skatten. Om den ursprungliga köparen redan har betalat överlåtelseskatten kan hen ansöka om återbäring av skatten.

Mäklarköp

  • Om ingen löser in aktierna: Köparen måste betala skatten genast efter att inlösningstiden gått ut. I detta fall är fastighetsmäklaren ansvarig för att se till att köparen betalar skatten. Mäklaren ska också lämna in överlåtelseskattedeklarationen. Om köparen betalar skatten omedelbart efter inlösningstidens utgång tar Skatteförvaltningen inte ut något skattetillägg.
  • Om någon löser in aktierna i enlighet med bolagsordningen: Inlösaren måste betala skatten och lämna in deklarationen inom 2 månader efter inlösen. I detta fall är mäklaren inte ansvarig för skatten eftersom hen inte varit förmedlare vid inlösen.