Överlåtelseskatt på affärsaktier, det vill säga på andra aktier än aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag

När du köper affärsaktier (det vill säga andra aktier än aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag), ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Affärsaktier utgörs av exempelvis aktier i företag och telefonaktier. Du ska beräkna beloppet på överlåtelseskatten själv och betala skatten på eget initiativ. 

I allmänhet behöver en deklaration inte lämnas eller överlåtelseskatt betalas på aktier som har skaffats på en värdepappersbörs.

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

  • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
  • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. Det kan också finnas andra dokument som anknyter till köpet och som påverkar överlåtelsebeskattningen. 
  • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Så här lämnar bolag och andra organisationer överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett. Köpebrevet behövs som bilaga till pappersblanketten.

2

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats.

  • Om du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
  • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt. 

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett överlåtelseskatteintyg till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. 

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

Överlåtelseskattebeloppet på affärsaktier

Skatten är 1,6 % av köpesumman eller värdet på ett motsvarande vederlag.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp.

När köparen av affärsaktier är begränsat skattskyldig

Om köparen av affärsaktier är begränsat skattskyldig, till exempel en utländsk person, och det är fråga om ett köp där du är uppbördsskyldig, ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala den överlåtelseskatt som du tagit ut.

Du är uppbördsskyldig exempelvis när du är allmänt skattskyldig i Finland och säljer aktier i ett finländskt bolag (affärsaktier) till en i Finland begränsat skattskyldig köpare. Om det finns flera säljare, ska du endast deklarera och betala den andel av överlåtelseskatten som du själv har tagit ut av den utländska köparen. Deklarera också endast din egen andel av köpesumman och andra vederlag. Säljaren och köparen kan i dessa situationer också avtala om att den i Finland begränsat skattskyldiga själv deklarerar och betalar överlåtelseskatten: Läs mera i den detaljerade anvisningen Överlåtelseskatt vid överlåtelse av värdepapper (t.ex. kapitel 7.2).

Om både köparen och säljaren är begränsat skattskyldiga behöver de inte betala överlåtelseskattvid köp av affärsaktier och inte heller lämna en överlåtelseskattedeklaration. Observera att om köpeobjektet är annat än affärsaktier, till exempel aktier i ett bostadsaktiebolag och fastighetsaktiebolag , måste köparen registrera sig som kund hos Skatteförvaltningen och både deklarera och betala överlåtelseskatten även om hen är begränsat skattskyldig i Finland.

Vanliga frågor

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om skattebeloppet understiger 10 euro.

Om du köper offentligt noterade aktier utanför börsen ska du inom 2 månader

  • betala överlåtelseskatt enligt 1,6 % av köpesumman och av eventuella andra ersättningar
  • lämna en överlåtelseskattedeklaration.

Du ska också deklarera och betala överlåtelseskatt om du får en aktiepremie av din arbetsgivare som motprestation för din arbetsinsats.

Läs mer i den detaljerade anvisningen om andra situationer där du ska betala överlåtelseskatt på förvärv av börsaktier (se punkt 8.13).

Vid köp av affärsaktier och affärslokalsaktier är det vanligt att överlåtelseavtalet sluts stegvis (den så kallade signing-closing-mekanismen). Tidpunkten för betalningen av skatten bestäms i detta fall först när ett slutligt överlåtelseavtal har upprättats mellan parterna, om avtalet i den första fasen har karaktären av ett föravtal. Anteckna som datum för köpslutet den dag då det bindande överlåtelseavtalet undertecknats.

Läs mera i den detaljerade anvisningen Överlåtelseskatt vid överlåtelse av värdepapper, punkt 3.6

Ja. När du får aktier som utbetalning av medel ska du som mottagare av aktierna lämna överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt.

Överlåtelseskatten är 2 % av värdet på aktierna vid överlåtelsetidpunkten.

Med Ovaro Abp:s handelstransaktioner var den vägda medelkursen 4,12 euro på överlåtelsedagen 4.12.2020. 

Lämna en överlåtelseskattedeklaration till Skatteförvaltningen och betala skatten inom två månader från överlåtelsedagen. Överlåtelseskatt behöver inte betalas om beloppet understiger 10 euro. Du ska dock lämna skattedeklarationen.

Det lönar sig att deklarera och betala skatten i MinSkatt. Privatpersoner kan också vid behov lämna överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett. Ange som köpeobjekt i deklarationen ”Aktie i annat fastighetsaktiebolag”.