Överlåtelseskatt på affärsaktier, det vill säga på andra aktier än aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag

När du köper affärsaktier (det vill säga andra aktier än aktier i bostads- eller fastighetsaktiebolag), ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Affärsaktier utgörs av exempelvis aktier i företag och telefonaktier. Du ska räkna ut överlåtelseskattebeloppet själv och betala det självmant. 

I allmänhet behöver man inte deklarera eller betala överlåtelseskatt på aktier som man har skaffat på en värdepappersbörs.

1

Beräkna skatten

Skatten är 1,6 % av köpesumman och eventuella andra ersättningar.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

2

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Deklarera i MinSkatt

Så här gör du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Så här gör ett bolag en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan även använda en pappersblankett.

Om du deklarerar på papper ska du med den undertecknade blanketten skicka en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal. Om det finns andra dokument om köpet vilka inverkar på överlåtelsebeskattningen ska du lämna kopior av dem också.

Om du deklarerar i MinSkatt behöver du i alla situationer inte bifoga dessa dokument till deklarationen. Innan du skickar deklarationen ser du om bilagorna behövs eller om det räcker med endast deklarationen.

Observera att varje köpare ska lämna en egen överlåtelseskattedeklaration. I samma deklaration kan du inte anteckna uppgifter om andra köpare, till exempel om din make eller maka.

3

Betala skatten

Betala skatten inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

För att betala behöver du ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret antingen i MinSkatt eller per telefon. Om du betalar i MinSkatt finns referens- och kontonumret färdigt på betalningen.

Betala i MinSkatt

Se anvisningar för betalning

Du får ett intyg om överlåtelseskatt i MinSkatt när både deklarationen och betalningen har registrerats i vårt datasystem. Du får alltså inte intyget genast utan det skapas till MinSkatt i regel inom ett par dagar. Vi skickar beslutet även per post.

Om köparen är begränsat skattskyldig

Om köparen är begränsat skattskyldig, exempelvis en utländsk person och det är fråga om ett köp där du är skyldig att ta ut skatt, ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala den överlåtelseskatt du tagit ut.

Du är skyldig att ta ut skatt exempelvis om du säljer aktier i ett finländskt bolag (affärsaktier) till en i Finland begränsat skattskyldig köpare. Om det finns flera säljare, ska du endast deklarera och betala den andel av överlåtelseskatten som du själv har tagit ut av den utländska köparen. Deklarera också bara din egen andel av köpesumman och andra vederlag.

Vanliga frågor

Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration även om skattebeloppet är under 10 euro.

Om du köper offentligt noterade aktier utanför börsen ska du inom 2 månader

  • betala överlåtelseskatt enligt 1,6 % av köpesumman och eventuella andra ersättningar
  • lämna en överlåtelseskattedeklaration.

Du ska också deklarera och betala överlåtelseskatt om du får en aktiepremie av din arbetsgivare som motprestation för din arbetsinsats.

Läs mer i den detaljerade anvisningen om andra situationer där man måste betala överlåtelseskatt på förvärv av börsaktier.