Tidsfristerna för att deklarera och betala överlåtelseskatt

Egendomen

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 6 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Köparen ska själv lämna överlåtelseskattedeklarationen även om en fastighetsmäklare har använts vid köpet.

Om du är köpare av första bostad ska du komma ihåg att lämna överlåtelseskattedeklarationen även om du inte behöver betala skatten. Läs mer om fastighet som första bostad.

Sök lagfart eller ansök om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Du ska deklarera och betala överlåtelseskatten innan du söker lagfart eller ansöker om inskrivning.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 6 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Köparen ska själv lämna överlåtelseskattedeklarationen även om en fastighetsmäklare har använts vid köpet.

Du behöver inte ansöka om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket.

Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.  

Om du använde en fastighetsmäklare, betala skatten vid köpslutet. Mäklaren lämnar deklarationen i samband med köpet.

Om det är fråga om en nybyggnad ska du lämna deklarationen och betala skatten inom 2 månader från att äganderätten har övergått. Gör så även om en fastighetsmäklare har använts vid köpet.

Om du är köpare av första bostad ska du komma ihåg att lämna överlåtelseskattedeklarationen även om du inte behöver betala skatten. Skattefrihet för första bostad gäller endast bostadslägenheter. 

Aktier i ett annat fastighetsaktiebolag innebär de aktier som inte berättigar till besittning av ett specifikt utrymme i en byggnad eller i en fastighet som bolaget äger. De kan också vara aktier i ett inhemskt eller utländskt fastighetsholdingbolag.

Lämna deklarationen och betala skatten inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett avtal (för nybyggnadsobjekt ett avtal om att äganderätten överförts).

Lämna en deklaration och betala skatten inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Lämna deklarationen och betala skatten inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett avtal (för nybyggnadsobjekt ett avtal om att äganderätten överförts).

Om du har köpt en vecko- eller tidsandelsaktie via en fastighetsmäklare lämnar mäklaren deklarationen i samband med köpet. Betala skatten vid köpslutet.

Tidsfrister för värdepappershandlare och vid exekutiv auktion

I samband med att överlåtelseavtalet tecknas tar värdepappershandlaren ut skatten på de överlåtelser som hen är uppbördsskyldig för.

Värdepappershandlaren ska lämna överlåtelseskattedeklarationen för den skatt hen tagit ut senast den 15:e dagen i den månad som följer efter överlåtelsemånaden. Man ska lämna en separat deklaration för varje köp.

Den uttagna skatten ska man också betala till Skatteförvaltningen senast den 15:e dagen i månaden som följer. Värdepappershandlaren använder sin egen referens för överlåtelseskatt vid betalningen.

Bostadsaktie, bilplats, lager, affärslokal eller annat utrymme (skatt 2 %)

Köparen ska betala skatten i samband med att köpebrevet upprättas och använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. När köparen betalar skatten lämnar hen överlåtelseskattedeklarationen i sitt eget namn inom 2 månader från att köpebrevet har undertecknats.

Om köparen inte har betalat skatten tar auktionsförrättaren ut skatten av köparen. I de fall förrättaren av en exekutiv auktion tar ut skatten ska hen redovisa den med sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt och lämna överlåtelseskattedeklaration i eget namn. 

För att betalningen ska riktas rätt är det i fortsättningen viktigt att den som lämnar överlåtelseskattedeklarationen är densamma som den som betalar överlåtelseskatten.

Fastighet, kvotdel, outbrutet område eller arrenderätt som ska inskrivas, endast en byggnad eller en konstruktion (skatt 4 %)

Köparen lämnar en deklaration och betalar skatten inom 6 månader från att köpebrevet undertecknades. Auktionsförrättaren är inte skyldig att ta ut skatt på fastigheten.

Köparen ska söka lagfart eller ansöka om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att hen undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas innan köparen söker lagfart eller ansöker om inskrivning.