Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare

Med värdepappershandlare avses finska värdepappersföretag och kreditinstitut samt finländska filialer av utländska värdepappersföretag och kreditinstitut. 

Fastighetsmäklaren ska lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt. Hen kan lämna deklarationen antingen på en webblankett i Lomake.fi eller alternativt genom att skicka deklarationen direkt från sitt program om det har gränssnitt till Skatteförvaltningen. Obs. Fastighetsmäklaren kan inte deklarera de köp hen förmedlat i MinSkatt.

Fastighetsmäklaren kan lämna en överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi antingen utan fullmakt som privatperson eller auktoriserad på fastighetsförmedlingens vägnar. 

Deklarera i Lomake.fi

Så här loggar du in i Lomake.fi

Du kan autentisera dig i tjänsten som privatperson med dina egna nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett elektroniskt identitetskort och lämna överlåtelseskattedeklarationen. Observera att du ska fylla i fastighetsförmedlingens namn och FO-nummer manuellt på blanketten.

Om du lämnar deklarationen utan fullmakt och inte byter roll för skötseln av ärenden i Lomake.fi visas ditt namn och födelsedatum på utskriften. Då arkiveras den deklaration du lämnat bland dina egna sparade blanketter i Lomake.fi. Det lönar sig alltså att skriva ut deklarationen eller spara den utanför Lomake.fi för att få deklarationen i företagets eget arkiv.

Du kan också sköta ärenden på företagets vägnar om du har de fullmakter som behövs.

Så här loggar du in på företagets vägnar eller auktoriserar en arbetstagare

Om du sköter ärenden auktoriserad ska du byta roll för skötseln av ärenden så att du lämnar deklarationen på företagets vägnar. Fyll i företagets namn och FO-nummer på blanketten.

Så här fyller du i blanketten på företagets vägnar

När du lämnar en deklaration med företagets roll för skötseln av ärenden arkiveras deklarationen bland företagets sparade blanketter i Lomake.fi.

Så här fyller du i webblanketten

Blankettanvisning: webblanketten punkt för punkt

Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi

Deklarera i samband med köpet

Överlåtelseskattedeklarationen ska lämnas elektroniskt i samband med köpet. Om det inte är möjligt att lämna deklarationen vid köpslutet till exempel av tekniska orsaker, anses deklarationen ha lämnats i samband med köpet om den lämnas omedelbart efter att hindret upphört.

Observera att du ska lämna en egen deklaration för alla köpare. Du kan inte på samma deklaration lämna uppgifter om flera köpare, såsom uppgifter om makar. 

Om du lämnar deklarationen för sent kan du bli tvungen att betala förseningsavgift eller skatteförhöjning. Fastighetsmäklaren ska betala förseningsavgiften eftersom det är hen som är deklarationsskyldig när köpet görs via en fastighetsmäklare.

Vid köp av en fastighet eller ett nybyggnadsobjekt ansvarar köparen för att deklarera och betala skatten

Fastighetsmäklarens deklarationsskyldighet gäller inte fastigheter – vid fastighetsköp är det köparen själv som ska lämna deklarationen. Det går inte att deklarera fastighetsköp på fastighetsmäklarens webblankett eller via gränssnittet.

Fastighetsmäklaren är inte heller skyldig att övervaka att överlåtelseskatten betalas vid köpet. Fastighetsköparen ska själv lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten senast då hen söker lagfart eller ansöker om inskrivning. Köparen ska söka lagfart på sin fastighet eller ansöka om inskrivning hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats.För lagfarten eller inskrivningen måste köparen först deklarera och betala överlåtelseskatten till Skatteförvaltningen.

Också när det gäller överlåtelse av bostadsaktier i en nybyggnad och äganderätten överförs till köparen efter att byggnaden blivit färdig, ska köparen själv lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten inom 2 månader efter att äganderätten överförts. Det går inte att deklarera nybyggnadsköp med fastighetsmäklarens webblankett eller via ett gränssnitt. Läs mer om nybyggnadsobjekt.

Köparens eget referensnummer behövs vid betalningen

Köparen ska betala överlåtelseskatten i samband med köpet när det är fråga om en bostadsaktie och köpet görs via en fastighetsmäklare. Det lönar sig för köparen att ta reda på det egna referensnumret för överlåtelseskatt före köpslutet.

Köparen ser sina betalningsuppgifter, såsom referensnumret och Skatteförvaltningens kontonummer, antingen i e-tjänsten MinSkatt eller genom att fråga per telefon i numret 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa).

Så här hittar köparen sitt referensnummer i MinSkatt

Fastighetsmäklaren kan också fråga kundens referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer per telefon på kundens vägnar i numret 029 497 027. För att få referensnumret behöver fastighetsmäklaren kundens personbeteckning eller FO-nummer. Om den programvara som fastighetsmäklaren använder har gränssnitt till Skatteförvaltningen kan hen i realtid be om referensnumret för överlåtelseskatt på kundens vägnar.

Om en utländsk köpare inte är införd i Skatteförvaltningens register ska hen registrera sig som Skatteförvaltningens kund före köpet för att få referensnumret för överlåtelseskatt.

Se anvisningar för registrering

Finns det en inlösningklausul i bolagsordningen för bostadsaktiebolaget?

Om bolagsordningen för bostadsaktiebolaget innehåller en inlösningsklausul ska köparen i fortsättningen betala överlåtelseskatten genast i samband med köpet när en fastighetsmäklare anlitats för köpet. Om någon annan senare inlöser aktierna ska den ursprungliga köparen efteråt ansöka om återbäring av överlåtelseskatten.

Ge köparen ett intyg över betald överlåtelseskatt

Fastighetsmäklaren ska ge ett intyg över betald överlåtelseskatt till kunden.

 • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats direkt från programmet via gränssnittet ska mäklaren från sitt system skriva ut de deklarerade uppgifterna och även Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse med datum och ett specificerat identifikationsnummer för deklarationen.
 • Om överlåtelseskattedeklarationen har lämnats i Lomake.fi ska fastighetsmäklaren skriva ut bekräftelsen från Lomake.fi, där tiden då deklarationen mottagits och mottagningsnumret finns.

Dessa verifikat kan sändas till kunden även i elektroniskt format, till exempel som pdf-fil.

Vanliga frågor

Du kan sköta ärenden på företagets vägnar och logga in i MinSkatt med dina personliga nätbankskoder eller med ett elektroniskt personkort om du är:

 • den verkställande direktören eller hens ställföreträdare
 • styrelseordförande
 • en likvidator
 • disponent (bostadsaktiebolag)
 • näringsidkare (behöver inte vara införd i handelsregistret)
 • ansvarig bolagsman (kb)
 • bolagsman (öb, kb)
 • en person som har rätt att företräda (ensam firmateckningsrätt)
 • prokurist
 • ordförande.

Om du är arbetstagare i företaget kan du sköta ärenden på företagets vägnar om du har fått någondera av följande Suomi.fi-fullmakter:

 • skatteärenden
 • deklarering.

Företag: Läs anvisningarna för att ge fullmakt i Suomi.fi

När du har lämnat deklarationen i Lomake.fi

Om du märker att du i Lomake.fi har lämnat en deklaration som innehåller fel kan du korrigera den genom att lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration. Läs anvisningarna om att korrigera en överlåtelseskattedeklaration i Lomake.fi.

När du har lämnat deklarationen via gränssnittet i en programvara för fastighetsmäklare

Om du märker att den deklaration som du lämnat innehåller fel kan du själv korrigera den via gränssnittet om programutvecklaren har uppdaterat denna egenskap i programmet du använder. Gör i så fall en ersättande överlåtelseskattedeklaration och ange identifikationsuppgiften om den ursprungliga deklarationen som du nu korrigerar. I den ersättande deklarationen ska alla uppgifterna anges på nytt.

Skatteförvaltningen har öppnats gränssnitt i realtid för betalningsreferensförfrågningar och överlåtelseskattedeklarationer. Med hjälp av gränssnittet kan fastighetsmäklaren eller värdepappershandlaren via programvaran fråga efter betalningsreferensen och lämna överlåtelseskattedeklarationen.

Kontakta din programvaruleverantör och fråga om det för den programvara du redan använder har utvecklats en möjlighet att använda gränssnitt. Om din programvaruleverantör ännu inte har utvecklat gränssnitt för betalningsreferensförfrågningar eller överlåtelseskattedeklarationer, kan du be att din programvaruleverantör per e-post kontaktar adressen ohjelmistotalot(at)vero.fi. Efter kontakten ger vi din programleverantör anvisningar för att utveckla gränssnitten. 

Om det ännu inte finns en möjlighet till gränssnitt i den programvara som fastighetsmäklaren eller värdepappershandlare använder kan hen lämna överlåtelseskattedeklarationen på  webblanketten "Överlåtelseskattedeklaration för fastighetsmäklare och värdepappershandlare" i Lomake.fi. 

När du köper en bostad via en fastighetsmäklare ska du betala överlåtelseskatten i samband med köpet.

Du kan också köpa en bostad via en fastighetsmäklare via en elektronisk serviceplattform utan ett traditionellt köptillfälle. I dessa fall anses överlåtelseskatten vara betald i samband med köpet om köparen har betalat överlåtelseskatten senast inom sju dagar från att alla parter i köpet har skrivit under köpebrevet elektroniskt.

Läs mer om det elektroniska aktielägenhetsregistret (osakehuoneistorekisteri.fi/sv)

Sidan har senast uppdaterats 13.2.2023