Anmälningar om byggande – byggnadsinspektörens skyldigheter

Byggnadsinspektörer är skyldiga att övervaka att privathushåll lämnar anmälan om byggande. Hushåll ska för byggnadsinspektören visa upp Skatteförvaltningens intyg över att behövliga uppgifter lämnats.

Hushåll måste lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om alla byggarbeten som de inköpt och som kräver bygglov. Uppgifterna ska alltid lämnas före slutsynen, som förrättas av en byggnadsinspektör. Om byggnaden tas i bruk före den egentliga slutsynen måste uppgifterna även lämnas före ibruktagningsbesiktningen. Om slutsynen hålls bara en gång ska också uppgifterna lämnas endast en gång.

Om arbetet utförts före den 1 juli 2014

Om ett hushåll har låtit utföra ett byggarbete före den 1 juli ska det komma framgå av Skatteförvaltningens intyg att uppgifterna om byggobjektet lämnats till Skatteförvaltningen. Hushåll behöver inte lämna några uppgifter om företag, arbetstagare eller talkoarbete.

Om arbetet utförts den 1 juli 2014 eller senare

Om ett hushåll har låtit utföra ett byggarbete den 1 juli eller senare ska det framgå av Skatteförvaltningens intyg att följande uppgifter om byggobjektet lämnats till Skatteförvaltningen.

  • personbeteckningen för den som låtit utföra arbetet
  • uppgifterna om byggobjektet (t.ex. fastighetsbeteckning eller bostadsaktiebolagets FO-nummer)
  • uppgiften om huruvida byggarbetet utgör nybyggnad eller reparationsbyggnad

Byggnadsinspektören ska anmäla försummelser senast den 5 i månaden

Om ett hushåll inte i samband med slutsynen visar upp intyget från Skatteförvaltningen, ska byggnadsinspektören anmäla försummelsen på en pappersblankett som skrivs ut:

Byggnadsinspektörens anmälan om hushåll som försummat skyldighet att lämna uppgifter (3717r)

Följande uppgifter ska lämnas om försummelsen:

  • uppgifterna om förrättaren av slutsynen (inklusive arbetsgivarkommun)
  • uppgifterna om personen som försummat anmälan om byggande
  • datum för slutsynen
  • byggnadsobjektets fastighetsbeteckning
  • bostadsaktiebolagets namn

Anmälan om försummelse ska lämnas till Skatteförvaltningen senast den 5 i den andra månaden som följer på slutsynen.

Exempelvis ska en försummelse som skett i september 2014 anmälas senast den 5 november 2014.

Kommunen övervakar byggnadsinspektörernas verksamhet. Om en byggnadsinspektör underlåter att anmäla en försummelse kan en försummelseavgift även läggas på kommunen.

Läs mer om kommunens skyldigheter