Tjänst för bilskattedeklarationer

Tjänsten för bilskattedeklarationer är en tjänst där bilskattekunder kan skicka elektroniska bilskattedeklarationer eller ansökningar om återbäring av bilskatt vid utförsel till Skatteförvaltningen.

 • I tjänsten kan man lämna in en bilskattedeklaration för ett nytt eller begagnat skattepliktigt fordon som kommer att registreras i Finland.
 • Man kan också lämna en bilskattedeklaration för fordon som omfattas av skattenedsättning eller skattebefrielse.
 • Man kan lämna in en ansökan om återbäring av bilskatt vid utförsel för ett fordon som förs ut för att permanent användas i något annat land än i Finland.
 • Man kan göra en anmälan om ibruktagande av fordon som används i demonstrationssyfte innan fordonet börjar användas för demonstration.
 • I tjänsten kan man inte sköta ansöknings- eller skattelättnadsärenden eller begära omprövning av ett bilskattebeslut.

En bilskattedeklaration ska lämnas till Skatteförvaltningen inom fem dagar efter anmälan om ibruktagande.

 • Bilskattedeklarationen handläggs och ett bilskattebeslut fattas så fort som möjligt efter att de utredningar som behövs har lämnats in.
 • När bilskattebeslutet blivit färdigt visas beslutet i tjänsten.
 • Det lönar sig att betala bilskatten via tjänsten eftersom registreringstillståndet då skickas till Trafiksäkerhetsverket (Trafi) genast utan 1-3 dagars fördröjning.

Läs anvisningarna på denna sida innan du gör en bilskattedeklaration elektroniskt.

Gå till tjänsten

IE 11 stöder inte bilskattebetalningar

Versionen 11 av Internet Expoler stöder inte bilskattebetalningar som sker via den elektriska servicen. Använd en annan webbläsare.

Identifiering 

För att kunna använda tjänsten måste du identifiera dig eftersom deklarationen innehåller konfidentiella uppgifter.

Utgångspunkten är att den som identifierat sig är den skattskyldige. Den skattskyldige är den person som införs i fordonsregistret i Finland som den första ägaren till fordonet.

Hur identifierar jag mig i tjänsten för bilskattedeklaration?

 • Personkunder identifierar sig med nätbankskoder eller mobilcertifikat. 
 • Företag identifierar sig med avgiftsfria Katso-koder som fås från Skatteförvaltningen.
 • Ett ombud kan identifiera sig i tjänsten om hen lämnar en skattedeklaration för en skattskyldigs räkning. Skatteförvaltningen kan begära en fullmakt av ombudet i efterhand.
 • Rörelseidkare och yrkesutövare kan identifiera sig med antingen personbeteckning (Vetuma) eller FO-nummer (Katso-kod). En firma kan emellertid inte vara den skattskyldige, utan beskattningen fastställs för personbeteckningen.
  • Om en rörelseidkare eller yrkesutövare identifierar sig med sin personbeteckning, ska företagarens personuppgifter – inte företagets uppgifter – anges i deklarationen.
  • Om en rörelseidkare eller yrkesutövare identifierar sig med ett FO-nummer, agerar företaget som ombud, och då ska företagarens personuppgifter anges i uppgifterna om den skattskyldige.

Uppgifter som ska anges i tjänsten

Vilka uppgifter ska jag lämna i tjänsten för bilskattedeklaration?

 • Person- och adressuppgifter samt telefonnummer
  • Om du agerar som ombud, ska du kryssa för Jag är ombud för skattskyldig och fylla i den skattskyldiges uppgifter i det nya fönster som öppnas.
 • E-postadress
  • Du får meddelande om att bilskattebeslutet blivit färdigt, att din betalning tagits emot och att registreringstillståndet skickats till din e-post. En eventuell begäran om tilläggsutredning skickas också till e-posten.
 • Grunduppgifter och tekniska uppgifter om fordonet som finns i fordonets officiella dokument.

Tjänsten ber om behövliga bilagor från fall till fall. Bilagorna kan vara i pdf-, jpeg-, png- och tiff-format.  Du kan ta en bild av ett dokument som krävs och spara filen i något av dessa bildformat.

Om du åberopar fordonets dåliga skick, utförs en eventuell granskning av fordonet endast på Skatteförvaltningens initiativ.

Annat om deklarering 

 • Innan du skickar deklarationen till Skatteförvaltningen kan du spara uppgifterna och komma tillbaka till tjänsten och fortsätta fylla i deklarationen.
 • Bilskattedeklarationen blir anhängig vid Skatteförvaltningen efter att du skickat den. Du får en automatisk mottagningskvittens med ärendenummer. Ett meddelande om mottagandet skickas också till din e-postadress.  
 • När du skickat deklarationen till Skatteförvaltningen kan du inte längre skicka bilagor via tjänsten. Skatteförvaltningen skickar vid behov en begäran om tilläggsutredning via tjänsten till din e-postadress och då kan du lägga till bilagan via tjänsten.
 • Om du efter att du skickat skattedeklarationen elektroniskt märker att du gjort ett fel, gör inte någon ny deklaration. Som deklarant kan du vid behov ändra på de uppgifter du lämnat genom att ta kontakt med Skatteförvaltningen bilbeskattning
  • tfn 029 497 151

Bilskattebeslut

 • När du lämnat in bilskattedeklarationen via den elektroniska tjänsten får du ett bilskattebeslut elektroniskt.
 • I tjänsten kan du se alla deklarationer du lämnat via tjänsten samt alla de bilskattebeslut du fått.
 • Bilskattebeslutet skickas också alltid per post.

Betalning av skatt och registrering av fordonet

 • Betalningen via den elektroniska deklareringstjänsten är det snabbaste sättet att få fordonet registrerat. Registreringstillståndet skickas genast efter betalningen till Trafi.
 • Det går att betala via den elektroniska deklareringstjänsten fram till förfallodagen.
 • Om du betalar bilskatten efter förfallodagen måste du också betala förseningsränta, och då kan du inte längre betala skatten via den elektroniska deklareringstjänsten. Använd i så fall uppgifterna i den gireringsblankett som finns som bilaga till beslutet. Mera information om eventuella dröjsmålspåföljder: Servicenummer för betalningar 029 497 027.
 • När bilskatten betalas efter förfalldagen tar det 1–3 dagar innan betalningen syns i Skatteförvaltningens system, och då tar sändningen av registreringstillståndet längre än när man betalar via deklareringstjänsten.
 • Rätten att använda fordonet med anmälan om ibruktagande upphör senast på bilskattens förfallodag.
 • Fordonet registreras till Finland på ett besiktningsställe.

Webbläsare som stöder webbtjänsten

 • Skatteförvaltnings webbtjänster stöds av följande webbläsarprogram och deras versioner: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 31 (ESR), Google Chrome 38 (eller nyare).
 • För att tjänsten ska fungera på avsett sätt rekommenderar vi att dessa webbläsarversioner används.
 • Vi har haft som mål att tjänsten också ska gå att använda på mobila enheter.

Problem eller störningar

Deklarationen ska lämnas in på papper, om

 • webbläsaren eller apparaten inte stöder gränssnittet
 • det förekommer störningar i deklarationstjänsten eller det är problem med identifieringen
 • identifieringen inte lyckas på något annat sätt
 • du inte får någon mottagningskvittens på den deklaration du skickat (försäkra dig dock om detta genom att identifiera dig i tjänsten och genom att bläddra i dina deklarationer)

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken