Tjänstefordon

Tillfällig skattefri användning av tjänstefordon gäller s.k. gränsarbetare som

 • arbetar i någon annan stat än Finland
 • bor i Finland
 • använder fordonet i båda länderna.

Med stöd av denna bestämmelse kan en i Finland stadigvarande bosatt person beviljas tillstånd av Skatteförvaltningen att tillfälligt använda ett i utlandet permanent registrerat fordon under 12 månader utan att betala bilskatt för fordonet. I tillståndet fastställs villkoren för vilken typ av användning av fordonet som anses vara tillfälligt skattefri. 

Tillfällig användning av tjänstefordon i Finland

 • Användningen i Finland anses vara tillfällig om den person som fått tillstånd att använda tjänstefordonet skattefritt och personens familj under en period av 12 månader använder fordonet mindre i Finland än utomlands, i dagar räknat.
 • Om fordonet används både i Finland och utomlands under en och samma dag, anses fordonet ha använts utomlands.

Villkor för beviljande av tillstånd 

 • Personen i fråga arbetar i en sådan arbetsgivares tjänst som har ett fast driftställe i utlandet.
 • Fordonet ägs eller innehas av arbetsgivaren.
 • Fordonet är registrerat i det land där arbetsgivaren är etablerad.
 • Rätten att använda fordonet grundar sig på ett arbetsavtal t.ex. i form av bilförmån.
 • Fordonet har en trafikförsäkring som gäller i Finland.

Överlåtelse av fordonet för att användas av någon annan person

 • Fordonet får inte överlåtas för att användas av någon annan person som är stadigvarande bosatt i Finland.
 • Arbetstagarens eller yrkesutövarens familjemedlemmar har dock rätt att tillfälligt använda fordonet i trafik i Finland utan att betala skatt.

Till personens familj hör en make eller maka och deras ogifta barn som alla bor i gemensamt hushåll med personen. Med make eller maka jämställs en person som fortgående lever med personen under äktenskapsliknande förhållanden. Bilskattelagens bestämmelser om make/maka tillämpas också på parterna i ett registrerat parförhållande.

Användningen förutsätter tillstånd av Skatteförvaltningen

 • Användningen av fordonet kräver Skatteförvaltningens tillstånd som kan beviljas för 12 månader.
 • Tillståndet ska medföras i fordonet när det används i trafik. Tillståndet kan förnyas om sökanden fortfarande uppfyller villkoren för tillfällig skattefri användning av fordonet.
 • Den som använder fördonet ska efter beviljandet av tillståndet kunna påvisa att den tillfälliga skattefria användningen av fordonet i Finland har motsvarat tillståndvillkoren. Användningen av fordonet i Finland och utlandet kan påvisas t.ex. med kördagbok, arbetsgivarens utredning eller med någon annan motsvarande dokumentation.
 • Om användningen av fordonet inte längre uppfyller villkoren för skattefrihet, ska detta anmälas till Skatteförvaltningen, som kan återkalla tillståndet. Om ingen anmälan görs tillämpas vad som i 57 § i bilskattelagen bestäms om efterbeskattning.

Ansökan om tillstånd

Tillstånd till tillfällig skattefri användning av tjänstefordon i Finland söks med blankett Ansökan om / tillstånd till temporär skattefri användning av tjänstefordon.

Ansökan ska åtföljas av kopior av följande dokument:

 • Arbetsavtal eller utredning från arbetsgivaren av vilken framgår parterna i arbetsförhållandet, arbetsförhållandets längd och förekomsten av bilförmån
 • Utländskt utdrag motsvarande arbetsgivarens handelsregisterutdrag
 • Fordonets registerutdrag
 • Utredning om en trafikförsäkring som gäller i Finland
 • Sökandens körkort

Mera information:

Bilskattelagen (www.finlex.fi)

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken