Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Tillfällig skattefri användning av exportregistrerat fordon

Med exportregistrering avses en tillfällig registrering av ett fordon som görs när

  • ett registreringspliktigt tidigare oregistrerat fordon som överlämnas i Finland förs ut ur landet för att användas i en annan stat
  • ett fordon förflyttas med ett transportmedel från Finland till registreringslandet
  • ett fordon förs till utlandet för att bli förevisat, delta i en tävling eller en varudemonstration
  • det finns andra särskilda skäl.

Ansökan om exportregistrering av ett fordon görs hos Transport- och kommunikationsverket. Till ansökan ska fogas en utredning om äganderätten till fordonet och om att föreskriven trafikförsäkring tecknats samt uppgifter om fordonets överlåtelseort och utförselort. Läs mer om exportregistrering (Traficom).

Såväl företag som privatpersoner kan ansöka om exportregistrering.

För exportregistrering behöver ingen anmälan om skattefri användning lämnas in

Du behöver inte lämna in någon anmälan om skattefri användning till Skatteförvaltningen för användning av ett exportregistrerat fordon i Finland. Observera dock att du ska lämna in en anmälan till tullmyndigheten vid gränsövergångsstället i Finland när du för ut fordonet ur landet.

När får ett exportregistrerat fordon användas i Finland utan att betala skatt?

Ett exportregistrerat fordon får före exporten användas i Finland endast för förflyttning av fordonet från överlåtelseorten till utförselorten eller till färd i anknytning till att ägaren flyttar ut ur landet till ägarens hemort och därifrån vidare till utförselorten.

Bilskattefri tillfällig användning av ett exportregistrerat fordon är möjlig endast om personen är stadigvarande bosatt någon annanstans än i Finland.

Om du är stadigvarande bosatt utomlands och för ett exportregistrerat fordon tillbaka in i Finland, kan du använda det tillfälligt om användningen av fordonet anknyter till din vistelse i Finland och vistelsen beror på tvingande skäl, en sedvanlig semesterresa eller en därmed jämförbar kortare vistelse.

Ett villkor för användningen är att det i handlingarna finns en sådan anteckning om dagarna för inresan till och utresan från landet som tullmyndigheten gjort på begäran av fordonets ägare eller innehavare.

Observera dock att du inte får använda fordonet i Finland under den månad som omedelbart följer på flyttningen till utlandet eller omedelbart föregår flyttningen till Finland.

Exportregistreringens giltighetstid

En exportregistrering är i kraft:

  • för ett nytt oregistrerat fordon i 12 månader (räknat från utgången av registreringsmånaden)
  • för ett avställt eller ett begagnat oregistrerat fordon under förflyttningen från Finland till destinationslandet (1–30 dygn beroende på destinationsland).

Observera att lagstiftningen i destinationslandet kan begränsa den tid som ett exportregistrerat fordon får användas så att den är kortare än exportregistreringens giltighetstid.

Exportregistreringens giltighetstid kan inte förlängas.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017