Fordon i turistbruk

En person som är stadigvarande bosatt utomlands får under vissa förutsättningar i Finland använda ett fordon som inte har beskattats här. Omfattningen av användningsrätten beror på om fordonet införts för eget bruk (s.k. turistfordon) eller om fordonet används i affärsverksamhet.

Det är tillåtet att använda ett fordon tillfälligt som s.k. turistfordon utan att betala skatt på följande villkor:

  • Personens stadigvarande boningsort är utomlands.
  • Fordonet är registrerat utomlands.
  • Fordonet används i högst sex månader under en period på 12 månader.
  • Fordonet har en trafikförsäkring som är giltig i Finland när fordonet används här.

Användningsrätt

  • Fordonet får inte överlåtas för att användas av en person som är stadigvarande bosatt i Finland.
  • Någon annan person med turiststatus har rätt att tillfälligt använda fordonet i trafik i Finland utan att betala skatt.

En person som vid sin ankomst till Finland har för avsikt att vistas här längre än sex månader ska för att klarlägga användningsrätten till bilen kontakta Bilskatterådgivningen

tel. 029 497 151

Förutsättningarna för användning av fordon i trafik anges i statsrådets förordning om registrering av fordon (Finlex)

Fordon från länder utanför EU

Villkoren för bilskattefrihet är desamma för en person som kommer från ett land utanför EU.  Fordon som kommer från ett land utanför EU ska dessutom hänföras till ett tullförfarande.

Läs mera om tullklarering av importvaror och tillfällig införsel (Tullen).

Förlängning av tidsfristen för turistfordon

  • Om tidsfristen har förlängts kan fordonet igen användas som turistfordon tidigast sex månader efter att den förlängda tidsfristen har gått ut.

Turistfordon – ingen tidsbegränsning

Tidsbegränsningen för sedvanlig tillfällig användning tillämpas inte när en persons bostad och arbetsplats finns i olika stater och arbetsresan förutsätter gränsövergång. Personen ska i sitt fordon åka regelbundet från Finland till sin boningsort utomlands. Den tidsintervall under vilken personen ska åka till sitt hemland är kort. Eftersom det är fråga om arbetsresor förutsätts det i regel att personen åker dagligen från Finland till sitt hemland. 

  • Någon anmälan till Skatteförvaltningen eller något tillstånd av Skatteförvaltningen behövs inte.

Mera information om Bilskattelagen (Finlex).