Besvär som gäller rättelsebeslut för bilskatt

Sök ändring i ett omprövningsebeslut (rättelsebeslut) med en skriftlig, fritt formulerad besvärsskrift. Rikta besvärsskriften till en behörig förvaltningsdomstol.

Vem kan överklaga ett omprövningsbeslut?

Ett omprövningsbeslut kan överklagas av den skattskyldige, dvs. av den person som påförts bilskatt.

Den skattskyldige kan med en skriftlig fullmakt befullmäktiga en annan person att verka som ombud vid besvärsförfarandet.

Besvärsskriftens innehåll

I besvärsskriften ska du ange

 • omprövningsbeslutet i vilket ändring söks
 • i vilken del av beslutet ändring söks och vilka ändringar som ska göras i det
 • grunder på vilka ändring söks (det räcker inte med att nämna t.ex. att för mycket skatt har uppburits, utan man ska i besvären ange på vilka grunder man anser att skatt har uppburits till ett för högt belopp)
 • ändringssökandens namn och hemkommun
 • namnet på den lagliga representanten, ombudet eller en annan person som upprättat besvärsskrivelsen
 • postadress och telefonnummer dit meddelanden om ärendet kan skickas
 • ändringssökandens, den lagliga representantens eller ombudets underskrift
 • kontonummer för betalning av eventuell skatteåterbäring

Till besvärsskriften ska du bifoga

 • omprövningsbeslutet i vilket ändring söks, i original eller som kopia
 • en utredning om när besvärstiden har börjat om det har gått över 3 år från början av kalenderåret efter det år då bilskattebeslutet fattades
 • handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sitt yrkande, om de inte redan tidigare tillställts
 • om ombudet inte är advokat eller allmänt rättsbiträde, ska hen bifoga sin fullmakt till besvärsskriften

Besvär ska inlämnas inom utsatt tid

Tiden för besvär över ett omprövningsbeslut är

 • 3 år från början av kalenderåret efter det år då bilskattebeslutet fattades
 • alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet

Om du har fått ett beslut om bilskatt år 2014 och fått ett omprövningsbeslut till det år 2016 måste du lämna in besvär som gäller omprövningsbeslutet senast den 31 december 2017. Besvärstiden räknas från datumet för beslutet om bilskatt, inte från datumet för rättelsebeslutet. Försenade besvär behandlas inte.

 

Vilken förvaltningsdomstol handlägger besvären?

Besvären ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den skattskyldiges hemkommun fanns då fordonet beskattades för första gången. Om den skattskyldige inte har någon hemkommun i Finland, handläggs besvären vid Helsingfors förvaltningsdomstol.

Vart ska besvärsskriften lämnas?

Om du överklagar ett omprövningsbeslut som Skatteförvaltningen har meddelat, lämna besvärsskriften inom utsatt tid till den behöriga förvaltningsdomstolen.

Om du överklagar ett omprövningsbeslut som Tullen har meddelat och det ursprungliga bilbeskattningsbeslutet har fattats 1.1.2016 eller senare, lämna besvärsskriften inom utsatt tid till den behöriga förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolarnas domkretsar och kontaktinformation finns ordnade bl.a. enligt kommunernas namn på rättsväsendets webbplats www.oikeus.fi  (Domstolarna > Förvaltningsdomstolarna > Kontakt)

Om du överklagar ett omprövningsbeslut som Tullen har meddelat och det ursprungliga bilbeskattningsbeslutet har fattats före den 1.1.2016 lämna besvärsskriften inom utsatt tid till Skatteförvaltningen.

Kostar det att överklaga?

För behandling av besvär vid en förvaltningsdomstol tas ut en rättegångsavgift på 250 euro. Den tas dock inte ut om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden. Förvaltningsdomstolen kan i enskilda fall bestämma att inte ta ut avgiften, om det är uppenbart oskäligt att ta ut den.

Mera information om rättegångsavgifter i förvaltningsdomstolen (www.oikeus.fi)