Förbud att använda ett fordon

Om du inte betalar bilskatt senast på förfallodagen, kan fordonet beläggas ett användningsförbud av Skatteförvaltningen. Användningsförbudet förutsätter att Skatteförvaltningen fattar ett beslut om saken. Du får beslutet om användningsförbud till MinSkatt och till ditt hem per post.

När fordonet har belagts användningsförbud får det inte användas i trafik.

Skatteförvaltningen kan be Tullen och polisen om handräckning för att förhindra användningen av fordonet. Tullen och polisen kan ta i sin besittning registreringsskyltarna och registreringsintyget av ett fordon som omfattas av användningsförbudet.

Upphävande av användningsförbud

Användningsförbudet upphör när du betalar bilskatten.

När bilskatten och eventuella dröjsmålsräntor på ett fordon som omfattas av användningsförbud betalas i sin helhet, upphäver Skatteförvaltningen användningsförbudet för fordonet. Du får ett beslut om att användningsförbudet har upphävts i MinSkatt. Du behöver inte separat ansöka om att användningsförbudet ska upphävas.

Om ägande- eller besittningsrätten till ett fordon som omfattas av ett användningsförbud har överförts till någon annan, upphör användningsförbudet inte, utan man ska separat ansöka om att förbudet upphävs. Fordonets ägare eller innehavare kan ansöka om upphävande i en fritt formulerad ansökan. Användningsförbudet kan upphävas endast om det finns särskilda skäl för det.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021