Så här betalar du bilskatten

Bilskatten kan betalas i nätbanken och via MinSkatt.

Vid betalningen ska referensnumret för bilskatt alltid användas för att betalningen ska riktas till bilskatten.

Du får registreringstillståndet för fordonet först efter att bilskatten har betalats.

Betala bilskatten i nätbanken eller i MinSkatt

Obs! Konto- och referensnumren för bilskatt ändrats vid ingången av februari 2021.

Om du betalar bilskatt med det gamla referensnumret kan betalningen återbetalas eller det kan förekomma dröjsmål i behandlingen av betalningen, vilket leder till att beviljandet av registreringstillståndet fördröjs. Om du betalar bilskatt till ett av Skatteförvaltningens gamla konton, kan det hända att betalningen återbetalas till ditt konto följande dag. Då är din bilskatt obetald och det börjar ackumuleras dröjsmålsränta på den redan från och med dagen efter förfallodagen.

Om du betalar bilskatten i nätbanken ska du komma ihåg att använda de betalningsuppgifter som finns på bilbeskattningsbeslutet. I beslutet ser du de uppgifter som behövs för betalningen: kontonumret, referensnumret, bilskattebeloppet och förfallodagen. Observera att referensnumret är skatteslags- och kundspecifikt och endast den rätta referensen riktar betalningen till rätt skatt!

När du betalar via MinSkatt är referensnumret och övriga betalningsuppgifter färdigt ifyllda i betalningsunderlaget i nätbanken. Observera att betalningsdagen i MinSkatt alltid är den innevarande dagen och att du inte kan ändra den. Du kan betala bilskatten när ditt bilbeskattningsbeslut kommer till MinSkatt.

När du betalar i nätbanken eller via MinSkatt syns betalningen på Skatteförvaltningens konto antingen under följande vardag eller eventuellt med några dagars dröjsmål.

När kan jag registrera mitt fordon?

  1. Bilskattedeklarationen för fordonet ska lämnas i MinSkatt.
  2. Du kan betala skatten i enlighet med bilbeskattningsbeslutet i din nätbank och via MinSkatt.
  3. När du har lämnat bilskattedeklarationen via MinSkatt och bilskatten har betalats, får du inom 1–2 vardagar ett meddelande i MinSkatt om att du kan registrera fordonet.

Om du är en registrerad uppgiftslämnare för bilskatt behöver du inte tillstånd att registrera fordonet. Läs mer om att deklarera bilskatten.

Förfallodagarna för bilskatten

Kontrollera förfallodagen och betalningsuppgifterna för bilskatten i bilbeskattningsbeslutet eller i MinSkatt.

Förfallodagarna för bilskatten bestäms så här:

  1. Nya fordon – huvudregel: Förfallodagen för bilskatten är den 24 dagen i den månad som följer efter bilskatteperioden. Om månadens 24 dag inte är en bankdag, är förfallodagen följande bankdag

Exempel 1: Betala bilskatten för bilskatteperioden för februari senast den 24 mars.

  1. Nya fordon – undantag: Förfallodagen flyttas om Skatteförvaltningen fattar beskattningsbeslutet under de 7 dagar som föregår den normala förfallodagen för bilskatten eller senare.

Exempel 2: Skatteförvaltningen fattar den 20 maj ett bilbeskattningsbeslut för bilbeskatteperioden som gäller april för den registrerade uppgiftslämnaren för bilskatt. Eftersom beslutet har fattats under de 7 dagar som föregår periodens förfallodag (den 24 maj 2021) flyttas förfallodagen för bilskatten framåt med en månad. Förfallodagen för bilskatten är således den 24 juni 2021.

Om förfallodagen flyttas på grund av att en registrerad uppgiftslämnare för bilskatt lämnar bilskatteperiodens skattedeklaration för sent, påförs dröjsmålsränta på beskattningsbeslutet. Dröjsmålsränta ackumuleras från och med dagen efter den 24 dagen i den månad som följer efter utgången av bilskatteperioden, ända fram till den förfallodag för skatten som anges på beskattningsbeslutet.

Förfallodagen för bilskatten är den 24 dagen i kalendermånaden. Månaden bestäms enligt beslutsdatumet för bilbeskattningsbeslutet så att det alltid finns minst 2 veckor mellan beslutet och förfallodagen. Efter att 14 dagar har gått från bilbeskattningsbeslutet infaller förfallodagen alltså den följande 24 dagen i månaden.

Exempel 3: Bilbeskattningsbeslutet har fattats den 8 februari 2021. Den 22 februari 2021 har det gått två veckor från att beslutet fattats (14 dagar). Förfallodagen för bilskatten som påförts i beslutet är den 24 februari 2021.

Exempel 4: Bilbeskattningsbeslutet har fattats den 12 februari 2021. Den 26 februari 2021 har det gått två veckor från att beslutet fattats (14 dagar). Förfallodagen för bilskatten som påförts i beslutet är den 24 mars 2021.

Om förfallodagen flyttas på grund av att kunden lämnar skattedeklarationen för sent kan dröjsmålsränta påföras på beskattningsbeslutet.

Servicenummer

I frågor som gäller betalning av bilskatt betjänar Skatteförvaltningen på servicenumret för betalningar 029 497 027 (lna/msa) och i andra ärenden som gäller bilskatt på servicenumret för bilbeskattning 029 497 151 (lna/msa).