Våra e-tjänster är inte i bruk på lördagen 19.9 cirka klockan 7–15.30.

Bilskatteåterbäring till personer med funktionsnedsättning

Skatteförvaltningen antecknar paragraferna om nedsättning och återbetalning retroaktivt först när bilskatt återbetalas. Besiktningskontoren och försäkringsbolagen får dock även i fortsättningen på kunders begäran radera dessa paragrafer. Anteckningen är avgiftsfri för kunden. Kunden kan begära att få en avgiftsbelagd utskrift av ett nytt registreringsbevis antingen elektroniskt eller vid besiktningskontoret.

Bilskatteåterbäring eller skattelättnad till en person med funktionsnedsättning kan sökas redan på förhand, innan bilen skaffas eller registreras.

Vem kan få återbäring av bilskatt och till vilket belopp?

En person med funktionsnedsättning kan få återbäring av bilskatten, delvis eller till fullt belopp, för en bil som kommer till hans eller hennes eget bruk och som första gången registreras i Finland med honom eller henne som ägare. Återbäring kan fås med stöd av 51 § i bilskattelagen i följande fall:

 1. Personens varaktiga invaliditetsgrad, orsakad av rörelse- eller synskada, är minst 80 procent, och bilen kommer i personens eget bruk. Med rörelseskada avses skada och sjukdom i nedre extremiteter.
   
 2. Personens varaktiga invaliditetsgrad är minst 60 procent, och anskaffningen av ett fordon fyller ett väsentligt behov för att personen ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier.

Till en person som avses i punkt 1 och 2 ovan återbärs bilskatten i sin helhet, dock högst till ett belopp av 3 770 euro. Om personen med läkarintyg eller på något annat sätt tillförlitligt styrker att han eller hon bör använda bil med automatväxel, är det högsta återbäringsbeloppet 4 980 euro.

 1. Personens rörelseförmåga är i avsaknad av ena benet eller båda benen eller på grund av benens bristande funktion så nedsatt att personens varaktiga invaliditetsgrad är minst 40 procent, och anskaffningen av ett fordon fyller ett väsentligt behov för att personen ska kunna sköta sin tjänst, sitt arbete eller sina yrkesutbildningsstudier. I detta fall återbetalas 60 procent av bilskatten, dock högst 2 460 euro.

Maximibeloppen av de i 51 § avsedda skatteåterbäringarna höjs med det belopp genom vilket den utrustning har inverkat på bilskatten som efter fordonets tillverkning har monterats speciellt med anledning av invaliditeten. (9.1.2009/5)

Allmänbildande utbildning, t.ex. gymnasiestudier, anses inte som sådana yrkesutbildningsstudier som avses i 2 och 3 punkten ovan.

 1. Berättigad till återbäring av bilskatt är en person som vid den första registreringen av bilen antecknats som bilens ägare eller innehavare. I t.ex. avbetalningsfall där säljaren eller ett finansbolag förblir bilens ägare, återbetalas bilskatten till sökanden eller till den som denne befullmäktigat först när sökanden antecknats som bilens ägare i registreringsintyget. De finansiella arrangemangen inverkar emellertid inte på den tid inom vilken den skatt som återbetalas blir amorterad. Amorteringstiden för bilskatten är alltid tre år från den dag då bilen registreras första gången.

När ska återbäring av bilskatt sökas?

Återbäring ska sökas inom sex månader från den dag då bilen har registrerats eller, om bilen har köpts på avbetalning, från det att personen med funktionsnedsättning blivit den enda ägaren till bilen.

Beslut om återbäring av bilskatt kan sökas även innan bilen har registrerats i namnet av personen med funktionsnedsättning. Återbäring kan också sökas innan bilen skaffas, vilket de flesta också gör.

Var kan återbäring sökas?

Återbäring av bilskatt söks skriftligen hos bilbeskattning i Hangö (se adressen nedan).

Vilka handlingar behövs för ansökan om förhandsbeslut?

Till ansökan ska följande handlingar bifogas:

 • Läkarintyg som helst bör vara skrivet på en SV-B-läkarintygsblankett så att det av ansökan så noggrant som möjligt framgår rörelseskadans eller invaliditetens art och den funktionella skadan. Sökandens invaliditetsgrad ska inte bedömas i läkarintyget.
 • Kopia av sökandens körkort eller förarens körkort, om sökanden på grund av sin skada inte själv kan köra bilen. I detta fall behövs dessutom en utredning om att den person som har angivits såsom förare i praktiken har möjlighet att fungera som förare åt sökanden.
 • Tillförlitlig utredning om i vilka syften och hur ofta sökanden använder bilen. Om grunden för ansökan är att bilen är nödvändig för att sökanden ska kunna sköta sitt arbete, behövs ett intyg av arbetsgivaren i original. Av intyget ska framgå tiden då arbetsförhållandet började och dess kontinuitet, arbetsvägens längd, möjligheten att använda allmänna kommunikationsmedel och behovet av bilen på väg till eller från arbetet eller i arbetet.
 • Om sökanden är en självständig yrkesutövare, anställd med provisionslön eller annat arvode eller i tillfälligt arbetsförhållande eller om sökanden sköter förtroendeuppgifter, ska han eller hon dessutom företa en tillförlitlig utredning om sina förvärvsinkomster under den tid då beslutet söks samt en utredning av skattemyndigheten om förvärvsinkomsterna under föregående år.
 • En utredning av läroinrättningen om sökandens studier och om nödvändigheten av en bil för studierna, om sökanden utövar yrkesutbildningsstudier.

Hur får sökanden bilskatteåterbäring?

Om sökanden har fått ett förhandsbeslut om bilskatteåterbäring, är beslutet i kraft 6 månader från den dag det utfärdades. Återbäringen betalas av Skatteförvaltningens bilbeskattning. För att få återbäringen ska sökanden skicka nedan nämnda handlingar till

Skatteförvaltningen/ Bilbeskattning
PB 1000
10901 Hangö

 • Beslut utfärdat av bilbeskattning i original.
 • Kopia av fakturan som bilfirman har gett till sökanden i samband med köpet av bilen, eller om sökanden har infört en begagnad bil till Finland, en kopia av bilskattebeslut.
 • Om sökanden vid den första registreringen antecknats som bilens innehavare krävs en utredning om att innehavaren har blivit ägare.
 • Om sökanden har fått bilskatteåterbäring för sin föregående bil och om det inte har förflutit tre år från sagda bils första registrering före överlåtelsedagen, ska sökanden lägga fram en utredning om att sökanden inte längre är ägare till den föregående bilen eller, om bilen förblir i sökandens ägo, ett intyg utfärdat av Transport- och kommunikationsverket (Traficom) över att sökanden har gjort en anmälan om att bilens användningsändamål har ändrats.

Skattförvaltningens bilbeskattning återbetalar bilskatten till uppgivet bankkonto.

Vilka handlingar ska fogas till ansökan om återbäring?

Om återbäring söks för en bil som registrerats i namnet av personen med funktionsnedsättning, ska till ansökan fogas de handlingar som anges ovan. Förfarandet är detsamma om sökanden har ansökt om förhandsbeslut, men inte fått beslutet innan han eller hon har registrerats som bilens ägare.

Anteckning om återbäring i fordonstrafikregistret

När bilskatt återbetalats till sökanden gör Skatteförvaltningen en anteckning om bilskatteåterbäringen i fordonstrafikregistret.

Anmälan om förändring i ägande av bilen

Om personen med funktionsnedsättningsäljer eller annars överlåter bilen innan tre år har förflutit från bilens första registrering, ska han eller hon med stöd av 46 § i bilskattelagen anmäla detta till Transport- i kommunikationsverket. Transport- i kommunikationsverket påför personen med funktionsnedsättningden del av bilskatten som inte har blivit amorterad före överlåtelsedagen. Bilskatten amorteras med en trettiosjättedel för varje hel månad då bilen är i registret (48 § i bilskattelagen).

Skattelättnad

Skatteförvaltningens bilbeskattning kan med stöd av 50 § i bilskattelagen på grund av handikapp, på de villkor den bestämmer och av särskilt vägande skäl också återbetala en sådan del av bilskatten som den bedömer skälig. Beviljandet av skattelättnaden är beroende på separat prövning. I ansökan om skattelättnad ska anges att ansökan baserar sig på 50 § i bilskattelagen. Återbäring kan också sökas innan fordonet skaffas.

Vid prövning av skattelättnad fästs särskilda uppmärksamhet vid arten av sökandens eller dennes familjemedlemmars skada som hindrar eller betydligt inskränker deras rörelseförmåga, behovet av ett fordon, samt familjens ekonomiska och sociala ställning.

Skattelättnad söks skriftligen med en fritt formulerad ansökan. Till ansökan ska bifogas samma handlingar som vid sökande av skatteåterbäring med stöd av 51 § i bilskattelagen. En uppskattning av priset på den bil som kommer att skaffas ska anges i ansökan när återbäring söks innan fordonet skaffas. Också en utredning om sökandens och dennes familjemedlemmars ekonomiska ställning ska bifogas till ansökan, t.ex. ett intyg över sökandens och familjens senaste beskattning eller en utredning som utfärdats av socialmyndigheten på sökandens boningsort gällande sökandens ekonomiska ställning.

Om man söker skattelättnad för en bil som redan har skaffats, ska man därutöver till bilbeskattning skicka en kopia av den tekniska delen i bilens registreringsintyg och en kopia av fakturan på bilen. Beslutet om skattelättnad är avgiftsfritt, och enligt bilskattelagen har man inte rätt att anföra besvär över beslutet. När bilskatt återbetalats till sökanden gör Skatteförvaltningen en anteckning om återbäringen i fordonstrafikregistret.

Ansökningarna om skatteåterbäring behandlas av Skatteförvaltningens bilbeskattning i Hangö. De ska skickas under adress:

Skatteförvaltning/ Bilbeskattning
PB 1000, 10901 Hangö.

Ansökningarna om skattelättnad (enligt 50 §) behandlas av Skatteförvaltningens bilbeskattning i Helsingfors. De ska skickas under adress:

Skatteförvaltning/ Styrning och utveckling,
PB 40, 00052 Helsingfors.

Förfrågningar besvaras av bilskatterådgivningen, tfn 029 497 151