Personbil

Så hittar du rätt skatteprocent: välj den tidpunkt för ibruktagande som motsvarar den dag då ditt fordon för första gången togs i bruk. Sök fram den skatteprocent i skattetabellen som motsvarar din bils CO2-utsläpp. Om det finns flera skattetabeller, jämför skatteprocenterna i tabellerna och välj den som är lägre.  För äldre bilar kan också modellspecifika tabeller tillämpas utöver CO2-tabellerna.

Ibruktagande 1.1.2016 eller senare

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar skattesatserna i skattetabell 1 (1481/2015) enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.

Ibruktagande 1.4.2012-31.12.2015

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar som skattesats den lägsta skattesats enligt fordonets koldioxidutsläpp med vilken ett likadant nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Ibruktagande 1.4.2009 - 31.3.2012

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar som eskattesats den lägsta skattesats enligt fordonets koldioxidutsläpp med vilken ett likadant nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Ibruktagande 1.1.2008 - 31.3.2009

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar som skattesats den lägsta skattesats enligt fordonets koldioxidutsläpp med vilken ett likadant nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Ibruktagande 1.1.2003 - 31.12.2007

Enligt 6 § (266/2003) 1 mom. 1 punkten i lagen om ändring av bilskattelagen (1482/1994) är skatten på fordon som beskattas som nya fordon eller som begagnade fordon tillverkade efter 2002 i fråga om en personbil 28 procent av bilens beskattningsvärde med avdrag av 650 euro, om fordonet drivs med någon annan drivkraft än dieselolja, eller 28 procent med avdrag av 450 euro, om fordonet drivs med dieselolja.

Bilskattens andel av värdet på ett likadant registrerat begagnat fordon som redan finns på marknaden i Finland bestäms enligt det marknadsvärde som fordonet haft som nytt.  Ju lägre marknadsvärde fordonet haft som nytt desto lägre är jämförelseskattesatsen.

Prisuppgifterna för nya personbilar som funnits till försäljning i Finland 2003–2007 har utretts för beskattningen. På basis av dessa priser har skattesatserna som används vid beskattningen bestämts. När Skatteförvaltningen fastställer skattesatsen räknas som en likadan personbil en sådan bil som motsvarar det fordon som ska beskattas vad gäller märke, modell, effekt, karossmodell och drivkraft, när första ibruktagningsdag för det fordon som ska beskattas är 1.1.2003–31.12.2007.

Skatteförvaltningen publicerar en tabell med jämförelseskattesatser för beskattning av personbilar som tagits i bruk 1.1.2003–31.12.2007.

Jämförelseskattesatsen för en personbil vars drivkraft är diesel har i tabellen fastställts enligt följande:

procent=jämförelseskattesats= skattebelopp för nytt fordon/marknadsvärde för nytt fordon= [(riktminutpris x 0,96-300 euro) x 0,28-450 euro]/ (riktminutpris x 0,96-300 euro)

Jämförelseskattesatsen på en personbil vars drivkraft är annan än diesel, har i tabellen fastställts enligt följande:

[(riktminutpris x 0,96-300 euro) x 0,28-650 euro]/ (riktminutpris x 0,96-300 euro)

Om ett likadant begagnat importfordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 1292/2007, 5/2009, 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som skattesats.

Ibruktagande 1.1.1958 - 31.12.2002

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris till vilket fabriken sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Vid beskattningen av fordon som tagits i bruk före 1.1.2003 har det fastställts modellseriespecifika jämförelseskattesatser som ska tillämpas. När Skatteförvaltningen fastställer skattesatsen räknas som ett likadant fordon en personbil motsvarande det fordon som ska beskattas vad gäller märke, modell och tidpunkten för ibruktagandet. Uppgifterna i tabellen baserar sig på de skatteandelar som använts vid beskattningen som fastställts enligt bilskattelagen (266/2003). Jämförelseskattesatsen för en modellserie har bestämts enligt den lägsta av de skatteandelar som fastslagits av Skatteförvaltningen vid den ifrågavarande tidpunkten för ibruktagandet.

Skatteförvaltningen publicerar i en tabell de fastställda jämförelseskattesatserna för beskattning av personbilar tagna i bruk före 1.1.2003.

För sådana före år 2003 tillverkade begagnade fordon vilkas skatteandel Skatteförvaltningen inte har publicerat i tabellen, ska skattens andel vara 29 procent av bilens beskattningsvärde, om fordonet drivs med någon annan drivkraft än dieselolja, och 30 procent, om fordonet drivs med dieselolja.

Om ett likadant begagnat importfordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 1292/2007, 5/2009, 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som skattesats.

Ibruktagande före 1.1.1958

Bilskatt har uppburits sedan 1958. Eftersom ingen skatt uppburits före 1958 är skattens andel 0 %.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken