Paketbil

Jämförelseprocenten för en paketbil fastställs enligt full skatt eller enligt en nedsatt skattesats. Om paketbilen vid tillfället för ibruktagande fyllde förutsättningarna för den ikraftvarande nedsatta skattesatsen eller förutsättningarna för skattefrihet och den skattskyldige uppvisar en tillförlitlig redogörelse över detta, fastställs jämförelseskattesatsen enligt den nedsatta skattesatsen eller enligt skatteandelen för en skattefri paketbil. Om paketbilen tagits i bruk 1.4.2009 eller senare förutsätts dessutom att paketbilen också registreras som en paketbil med nedsatt skattesats. I annat fall fastställs jämförelseprocenten enligt full skatt.

Ibruktagande 1.1.2016 eller senare

Full skatt

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar skattesatserna i skattetabell 1 (1481/2015) enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.

Nedsatt skatt

Skattesatsen som baserar sig på koldioxidutsläpp och tidpunkten för ibruktagande enligt skattetabell 1 (1481/2015) nedsätts med ett belopp enligt skattetabell 2 (1316/2011), om förutsättningarna för nedsättningen enligt 8 § i lagen uppfylls. Skattesatsen är minst den lägsta skatteandelen i tabell 1 enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.

Ibruktagande 1.4.2012–31.12.2015

Full skatt

Skattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar skattesatserna i skattetabell 1 (1481/2015) enligt den tidpunkt då fordonet togs i bruk.

Nedsatt skatt

Skattesatsen som baserar sig på koldioxidutsläpp enligt skattetabell 1 nedsätts enligt totalmassa med ett belopp i skattetabell 2, om förutsättningarna för nedsättningen enligt 8 § i lagen uppfylls. Skattesatsen är minst 5 %.

Ibruktagande 1.4.2009–31.3.2012

Full skatt

Jämförelseskattesatsen fastställs enligt fordonets koldioxidutsläpp. Skatteförvaltningen tillämpar som eskattesats den lägsta skattesats enligt fordonets koldioxidutsläpp med vilken ett likadant nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Nedsatt skatt

Skattesatsen som baserar sig på koldioxidutsläpp enligt skattetabell 1 nedsätts enligt totalmassa med ett belopp i skattetabell 2, om förutsättningarna för nedsättningen uppfylls enligt lagen. Skatteförvaltningen tillämpar den lägsta totala skattesats enligt fordonets koldioxidutsläpp med vilken ett likadant nytt eller begagnat importfordon beskattats.

Ibruktagande 1.1.2003–31.3.2009

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris till vilket fabriken sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Full skatt

Som skattesat på en begagnad paketbil utan nedsatt skattesats (=full skatt) tillämpar Skatteförvaltningen enligt lagen 1450/2006 en skatteandel på 25 % som när lagen stiftades ansågs som icke-diskriminerande bilskatteandel.

Om ett likadant begagnat importfordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som skattesats.

Nedsatt skatt

Som skattesats på en begagnad paketbil med nedsatt skatt tillämpar Skatteförvaltningen en skatteandel på 16 % som enligt bilskattelagen tillämpades t.o.m. 31.3.2009 och som när lagen stiftades ansågs som icke-diskriminerande bilskatteandel.

Om ett likadant begagnat importfordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 och 2 i lagarna 5/2009, 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som jämförelseprocent.

Ibruktagande 3.5.1993–31.12.2002

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris till vilket fabriken sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Vid beskattningen av fordon som tagits i bruk före 1.1.2003 har det fastställts modellseriespecifika jämförelseskattesatser som ska tillämpas. När Skatteförvaltningen fastställer skattesatsen betrakats som ett likadant fordon en bil som motsvarar det fordon som ska beskattas vad gäller märke, modell och tidpunkten för ibruktagandet. Uppgifterna i tabellen baserar sig på de skatteandelar som använts vid beskattningen som fastställts enligt bilskattelagen (266/2003). Jämförelseskattesatsen för en modellserie har bestämts enligt den lägsta av de skatteandelar som fastställts av Skatteförvaltningen vid den ifrågavarande tidpunkten för ibruktagandet.

Skatteförvaltningen publicerar i en tabell de fastställda jämförelseskattesatserna för beskattning av bilar tagna i bruk före 1.1.2003.

Full skatt

För begagnade paketbilar, som tillverkats före 1.1.2003 och för vilka Skatteförvaltningen inte publicerar några jämförelseprocenter i tabellen, kan jämförelseskattesatsen anses vara 25 procent av beskattningsvärdet.

Om ett likadant begagnat importfordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som jämförelseprocent.

Nedsatt skatt

För begagnade paketbilar, som tillverkats före 1.1.2013 och för vilka Skatteförvaltningen inte publicerar några jämförelseprocenter i tabellen, kan jämförelseskattesatsen anses vara 16 %.

Skatteförvaltningen har fastställt modellspecifika skattesatser för paketbilar med nedsatt skatt

  • Nissan Pick Up (23 § paketbil) 1.1.1993–31.12.2002
  • Nissan Vanette Cargo (23 § paketbil) 1.5.1995–31.12.2001
  • Toyota Hiace (23 § paketbil) 1.1–31.12.1994.

Om ett likadant begagnat importfordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011), tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som skattesats.

Ibruktagande 1.1.1958–2.5.1993

Beskattningsvärdet har i allmänhet grundat sig på det av importören betalade anskaffningspriset som utökats med eventuell tull. Alternativt har beskattningsvärdet grundat sig på ett i Finland tillverkat fordons försäljningspris till vilket fabriken sålt bilen vidare. Det framgår inte av bilskattelagen vad skattens andel av ett nytt fordons värde i detaljhandeln är vid beskattning baserad på anskaffningsvärdet.

Full skatt

Jämförelseprocenten är 25 procent av beskattningsvärdet.

Om ett likadant begagnat importfordon kunde ha beskattats med en lägre skattesats (skattetabell 1 i lagarna 5/2009 och 1316/2011) tillämpar Skatteförvaltningen denna lägre skattesats som skattesats.

Nedsatt skatt

Före 3.5.1993 var paketbilar under vissa förutsättningar befriade från bilskatt. Om en paketbil har tagits i bruk före 3.5.1993 och den uppfyller förutsättningarna för skattefrihet som rådde när den togs i bruk är skattesatsen 0 %.

Ibruktagande före 1.1.1958

Bilskatt har uppburits sedan 1958. Eftersom ingen skatt uppburits före 1958 är skattesatsen 0 %.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken