Fordonet beskattas i trafikdugligt skick

Skatteförvaltningen bedömer vilken inverkan fordonets individuella egenskaper har på beskattningsvärdet. Kunden har om han eller hon så önskar möjlighet att lägga fram en utredning om de faktorer som påverkar fordonets värde, t.ex. fordonets dåliga skick.

Till fordonet anses höra åtminstone den funktionsdugliga utrustning som krävs för att fordonet ska kunna godkännas för trafik och sådan annan utrustning som hör till fordonets standardutrustning. Beskattningsvärdet sänks inte om denna besiktningsutrustning saknas eller är i olag.

Åberopande av individuella egenskaper

Den skattskyldige kan yrka på nedsättning av sitt fordons allmänna värde i detaljhandeln genom att åberopa fordonets individuella egenskaper. Om man yrkar på nedsättning av fordonets värde på grund av fordonets dåliga skick, ska den skattskyldige lägga fram en utredning om de omständigheter som han eller hon vill åberopa. Tullen kan också kräva att fordonet visas upp för Tullen för granskning.

På basis av utredningen och en eventuell granskning kan det allmänna värdet i detaljhandeln för ett likadant fordon som är i normalt skick nedsättas på grund av de individuella egenskaperna hos fordonet som beskattas.

Bedömning av fordonets skick

De beräknade begärda priserna för personbilar och paketbilar har på grund av osäkerhetsfaktorer som är förknippade med systemet och avvikelser gällande skicket nedsatts enligt följande:

Fordonet ålder (år)

Nedsättning (%)

0 - 2

3 % - 10 %
Nedsättningen ökar enligt hela månader.

2 - 8

10 %

minst 9

15 %

De beräknade begärda priserna för motorcyklar har nedsatts 3-15 % beroende på fordonets ålder.

Om de individuella egenskaperna hos fordonet som beskattas påverkar fordonets värde mer än det som beskrivs ovan, kan man åberopa fordonets individuella egenskaper och lägga fram lämplig bevisning om t.ex. fordonets dåliga skick.

Fordon som är över 25 år gamla

Fordonets beskattningsvärde kan bestämmas på två olika sätt:

  • Genom en beräknad värdeminskning från värdet på ett liknande nytt fordon, eller

  • Formalt utifrån prisobservationer på marknaden

  • Om värdet bestäms med den beräkningsmässiga metoden så beviljas ingen nedsättning på grund av fordonets skick. Nedsättning på grund av fordonets skick kan beviljas till ett fordon vars värde har bestämts utifrån prisobservationer på marknaden

Sidan har senast uppdaterats 14.10.2022