Betalning av skatteåterbäring till dödsbo

Dödsboets skatteåterbäring betalas in på dödsboets bankkonto om Skatteförvaltningen känner till kontonumret. I annat fall betalas återbäringen via Nordea i form av en betalningsanvisning. Skatteförvaltningen kan inte fördela skatteåterbäringen på delägarna i dödsboet.

Kontrollera också datumet när du senast ska anmäla ett kontonummer som saknas eller har ändrats för skatteåterbäringen. Datumen finns på sidan Till vilket konto betalas skatteåterbäringen. Observera att på en pappersblankett ska anmälan göras i god tid.

Dödsboets bankkonto bör inte avslutas

Är dödsboets bankkonto i kraft och Skatteförvaltningen har kontonumret är det enklare att betala en eventuell skatteåterbäring för beskattningen för dödsåret. Det lönar sig att hålla kontonumret i kraft tills dödsboets tillgångar har delats och dödsboet har upphört helt och hållet.

Om bankkontot är i kraft, men Skatteförvaltningen har inte kontonumret

För att anmäla kontonumret behöver du en bekräftelse av banken, till exempel en kopia av dödsboets kontoutdrag. Du kan även begära en bekräftelse av banken på andra sidan på blanketten för dödsboets anmälan om kontonummer (7926r). Vi behöver en bekräftelse av banken för att verifiera dödsboets konto.

Om dödsboet saknar bankkonto

Ett ombud som befullmäktigats av dödsboets delägare kan anmäla kontonumret. Om dödsboet saknar ett befullmäktigat ombud, behövs en fullmakt som undertecknats av boets delägare.

Blanketten för dödsboets anmälan om kontonummer (7926r)

När du har fått fullmakt från dödsbodelägarna, fyll i dina egna uppgifter och ditt kontonummer på blanketten.

Fullmakt för att sköta ett oskiftat dödsbos skatteärenden

Så här ger du fullmakt

Länk till blanketten

  • utredning om dödsbodelägarna
  • fullmakt från varje delägare
  • kopia av bouppteckningsinstrumentets delägarförteckning
  • styrkt kopia av delgivet och godkänt testamente, om den avlidne hade upprättat ett testamente
  • styrkta kopior av ämbetsbetyg med uppgifter om dödsboets delägare (släktutredning), om bouppteckningen ännu inte förrättats.

Som fullmakt kan du använda den fullmakt som följer som bilaga till blankett 7926r eller separata fullmakter med motsvarande uppgifter. Bankernas egna fullmakter för att förvalta dödsbons bankärenden duger inte som fullmakt för att anmäla kontonummer.

Momsskyldiga eller begränsat skattskyldiga dödsbon anmäler kontonumret i MinSkatt

Dödsbon som är registrerade som momsskyldiga och begränsat skattskyldiga dödsbon ska anmäla kontonumret för utbetalning av skatteåterbäringar elektroniskt i MinSkatt. Dessa dödsbon kan anmäla kontonumret med en pappersblankett endast av särskilda skäl.

Anmäl kontonumret i MinSkatt

Ett dödsbo loggar in i tjänsten med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, när du använder Suomi.fi-fullmakter.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Återbäring som betalas ut som betalningsanvisning

Om Skatteförvaltningen inte har mottagarens kontonummer betalas skatteåterbäringen som en betalningsanvisning, det vill säga som en penningförsändelse via Nordea.

När du har fått betalningsanvisningen kan du välja mellan två alternativ:

A. Du kan ännu anmäla kontonumret i MinSkatt. Skatteåterbäringen har redan överförts till banken för att lösas in som betalningsanvisning. Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Tidsfristen börjar från datumet i avin. Efter denna tidsfrist får du skatteåterbäringen inom cirka en vecka på det konto som du har anmält. Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt.

B. Det finns flera sätt att lösa in betalningsanvisningen på Nordea. Läs närmare anvisningar i betalningsanvisningsbrevet och på Nordeas webbplats.

Att observera:

  • Återbäringar under 15 euro betalas inte ut som betalningsanvisningar. Kontakta Skatteförvaltningen om du vill lösa in återbäringen på banken.
  • Nordea skickar en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Du kan endast få betalningsanvisningen om din adress är i Finland.
  • Om dödsboets återbäringsbeloppet är över 1 700 euro betalar Skatteförvaltningen in beloppet i första hand på kontot och som betalningsanvisning endast om du begär det.
Sidan har senast uppdaterats 23.8.2022