Betalning av skatteåterbäring till dödsbo

Dödsboets skatteåterbäring betalas in på dödsboets bankkonto om Skatteförvaltningen känner till kontonumret. I annat fall betalas återbäringen via Nordea i form av en betalningsanvisning. Skatteförvaltningen kan inte fördela skatteåterbäringen på delägarna i dödsboet.

Kontrollera också datumet när du senast ska anmäla ett kontonummer som saknas eller har ändrats för skatteåterbäringen för 2021. Datumen finns på sidan Till vilket konto betalas skatteåterbäringen. Observera att på en pappersblankett ska anmälan göras i god tid.

Dödsboets bankkonto bör inte avslutas

Är dödsboets bankkonto i kraft och Skatteförvaltningen har kontonumret är det enklare att betala en eventuell skatteåterbäring för beskattningen för dödsåret. Det lönar sig att hålla kontonumret i kraft tills dödsboets tillgångar har delats och dödsboet har upphört helt och hållet. 

Om bankkontot är i kraft, men Skatteförvaltningen har inte kontonumret

För att anmäla kontonumret behöver du en bekräftelse av banken, till exempel en kopia av dödsboets kontoutdrag. Du kan även begära en bekräftelse av banken på andra sidan på blanketten för dödsboets anmälan om kontonummer (7926r). Vi behöver en bekräftelse av banken för att verifiera dödsboets konto.

Om dödsboet saknar bankkonto

Ett ombud som befullmäktigats av dödsboets delägare kan anmäla kontonumret. Om dödsboet saknar ett befullmäktigat ombud, behövs en fullmakt som undertecknats av boets delägare.

blanketten för dödsboets anmälan om kontonummer (7926r

När du har fått fullmakt från dödsbodelägarna, fyll i dina egna uppgifter och ditt kontonummer på blanketten.

Fullmakt för att sköta ett oskiftat dödsbos skatteärenden

Offentliga samfund, sammanslutningar, samfällda förmåner, stiftelser, vissa föreningar, företag, väglag och dödsbon: så här ger du fullmakt

Länk till blanketten

  • utredning om dödsbodelägarna
  • fullmakt från varje delägare
  • kopia av bouppteckningsinstrumentets delägarförteckning
  • styrkt kopia av delgivet och godkänt testamente, om den avlidne hade upprättat ett testamente
  • styrkta kopior av ämbetsbetyg med uppgifter om dödsboets delägare (släktutredning), om bouppteckningen ännu inte förrättats.

Som fullmakt kan du använda den fullmakt som följer som bilaga till blankett 7926r eller separata fullmakter med motsvarande uppgifter. Bankernas egna fullmakter för att förvalta dödsbons bankärenden duger inte som fullmakt för att anmäla kontonummer.

Momsskyldiga eller begränsat skattskyldiga dödsbon anmäler kontonumret i MinSkatt

Dödsbon som är registrerade som momsskyldiga och begränsat skattskyldiga dödsbon ska anmäla kontonumret för utbetalning av skatteåterbäringar elektroniskt i MinSkatt. Dessa dödsbon kan anmäla kontonumret med en pappersblankett endast av särskilda skäl.

Anmäl kontonumret i MinSkatt

Ett dödsbo loggar in i tjänsten med

  • en Katso-kod (till och med 31.8.2021)
  • personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort, när du använder Suomi.fi-fullmakter.

När den som anmäler dödsboets kontonummer med en Katso-kod ska ha behörighet som företagets huvudanvändare, sekundära huvudanvändare eller behörigheten MinSkatt för företag. 

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Återbäring som betalas ut som betalningsanvisning

Om Skatteförvaltningen inte har återbäringsmottagarens kontonummer, betalas återbäringen ut i form av en betalningsanvisning, det vill säga en penningförsändelse via Nordea. Om återbäringen underskrider 15 euro betalas den i form av en betalningsanvisning endast på kundens begäran.

Du får en avi om betalningsanvisningen från Nordea till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. För att få en betalningsanvisning måste du ha en adress i Finland.

När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du lösa in skatteåterbäringen på ett av Nordeas kontor som erbjuder kassatjänster i Finland. Du ska lösa in betalningsanvisningen inom 28 dagar från datumet i betalningsavin. Närmare instruktioner finns i avin från banken. Ta helst med avin när du löser in din återbäring.

Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Därefter får du ett brev med en kontonummerförfrågan. När du har uppgett ditt kontonummer i MinSkatt betalas återbäringen in på ditt konto inom ungefär en vecka.

Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Om återbäringsbeloppet överstiger 1 700 euro betalar Skatteförvaltningen in beloppet i första hand enbart på kontot. Återbäringen betalas som betalningsanvisning enbart om du ber om det.