Så här ser du i MinSkatt om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter

Om du sedan tidigare har obetalda skatter eller skatter som förfaller efter att din beskattning slutförts används din skatteåterbäring till att betala dina skatter från och med dagen då din beskattning slutförs till och med den 4:e dagen i månaden som följer

Uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen ser du genast i MinSkatt när din skatteåterbäring har använts till att betala skatter. Här ser du de illustrerade anvisningarna: Obs! Om du vill kontrollera om din skatteåterbäring har använts till skulder i utsökning ska du i MinSkatt välja Inkomstskatt för personer > Skatteår 2020 > Periodens transaktioner. Om din skatteåterbäring har överförts till utsökningen visas den i tabellen som transaktionen "Överföring av återbäring (utsökning)".

  1. Klicka på fliken ”Betalningar och återbäringar”.

  2. Om din skatteåterbäring har använts till att betala skatter ser du det i tabellen ”Betalningar och återbäringar som använts för skatter”.

    • Beloppet av skatteåterbäringen som använts framgår av kolumnen ”Belopp som använts”.
    • Du får fram uppgifterna om användningen av skatteåterbäringen genom att i kolumnen ”Användning av en betalning eller återbäring” klicka på länken ”Uppgifter om användning”.
  3. I kolumnen ”Skatteslag” på fliken ”Användning för skatteslag” ser du i vyn som öppnas de skatter till vilka din skatteåterbäring har använts. I kolumnen ”Belopp som använts" ser du beloppet av återbäringen som använts till att betala skatt.

  4. Genom att välja fliken ”Detaljerade uppgifter” ser du närmare uppgifter om användningen av din skatteåterbäring. Genom att klicka på länken i kolumnen ”Period” kan du granska skatteperiodens transaktioner.