Anstånd med betalning av bilskatt

Om den skattskyldiges betalningsförmåga är tillfälligt försämrad, kan han eller hon medges anstånd med betalningen av skatt. Anstånd kan beviljas när särskilda skäl föreligger.

Rätten att använda fordonet upphör dock senast på bilskattens förfallodag. Fordonet får inte användas i trafik efter förfallodagen, inte ens i det fall att anstånd med betalningen har beviljats. När skatten och eventuella dröjsmålspåföljder har betalats, ger 

För anståndstiden tas ut anståndsränta som i regel är lika stor som förseningsräntan på förfallen skatt.

Det är endast av synnerligen vägande skälighetsskäl som anstånd kan beviljas utan ränta.

Ansökningsanvisningar

För att få ett kort betalningsprogram för högst sex månader kan du per telefon kontakta Skatteförvaltningen indrivning 029 497 156

För att få ett skriftligt beslut om betalningsanstånd ska du göra en skriftlig ansökan om betalningsanstånd.

Betalningsanstånd söks hos Skatteförvaltningenpå adressen

Bil- och punktskatteärenden
PB 45
00052 Skatt

  1. Ansökan ska innehålla ditt namn och din postadress samt ditt telefonnummer eller din e-postadress.
  2. Ange vilket bilskattebeslut ansökan gäller. Bifoga en kopia på beslutet.
  3. Ange ditt förslag till betalningsprogram och motivering för betalningsanståndet.
  4. Underteckna ansökan.
  5. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den.