Räntor och skattetillägg – när betalningen blir försenad

Anvisningen uppdateras för tillfället och den kommer att publiceras snart. Vi beklagar olägenheten. Du kan beräkna beloppet av dröjsmålsräntan, förseningsräntan och skattetillägget enligt ränteräknarens anvisningar.

I denna anvisning finns beräkningen av räntor och skattetillägg för olika skatteslag samlad i de fall då skatter betalas för sent. Olika skatter har olika dröjsmålspåföljder.

Fastighetsskatt och inkomstskatt för privatpersoner: förseningsränta

Förseningsränta ska betalas på för sent betalda

  • fastighetsskatter (alla kunder)
  • inkomstskatter för privatpersoner d.v.s. förskottsskatter och kvarskatter (privatpersoner, rörelseidkare och yrkesutövare, bolagsmän i öppna bolag och kommanditbolag samt jordbruksföretagare och skogsägare).

Du kan beräkna beloppet på förseningsräntan exempelvis med hjälp av räknaren för förseningsränta och skattetillägg.

Förseningsräntans räntesats fastställs årligen. Räntesatsen för år 2018 är 7 %. Minimibeloppet på förseningsräntan är 3 euro. Räntan beräknas skilt för alla obetalda belopp. En förseningsränta beräknas även för den eventuella skatteförhöjningen som du kanske måste betala, om du exempelvis lämnat in skattedeklarationen för sent.

Förseningsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen till och med betalningsdagen (båda dagarna medräknade). Då räntetiden beräknas har hela kalendermånader 30 dagar och ett år 360 dagar.

Om du betalar försenat, lägg räntan eller skattetillägget till beloppet på skatten du ska betala och betala hela summan med samma betalningsuppgifter. Betalningen går alltid först till förseningsräntan och först därefter till skatten. Om du får en betalningsuppmaning för skatten är förseningsräntan färdigt beräknad på betalningsuppmaningen t.o.m. den nya förfallodagen.

Skatter på eget initiativ, inkomstskatt för samfund samt arvs- och gåvoskatt: dröjsmålsränta

Det ska betalas dröjsmålsränta på för sent betalda

  • skatter på eget initiativ, som t.ex. moms och arbetsgivarprestationer (alla kunder)
  • inkomstskatter för samfund; d.v.s. förskottsskatter, tilläggsförskott och kvarskatter (aktiebolag och andra samfund, inkl. utländska dödsbon)
  • arvs- och gåvoskatter (alla kunder)

Tidigare betalade samfunden skattetillägg och förseningsränta i inkomstbeskattningen, men dröjsmålsräntan har ersatt dem. Läs mer: I inkomstbeskattningen beräknas räntorna på ett annat sätt än tidigare.

Du kan själv beräkna beloppet av dröjsmålsräntan till exempel i MinSkatt. Beräkna dröjsmålsräntan för arvs- och gåvoskatt dock tills vidare med räknaren för förseningsränta och skattetillägg.

Dröjsmålsräntan beräknas från och med dagen efter förfallodagen t.o.m. betalningsdagen (dessa dagar medräknade). Beräkna och betala dröjsmålsräntan med en cents noggrannhet eftersom räntan inte har något minimibelopp.

Dröjsmålsräntans räntesats fastställs årligen. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2018. Som räntedagar räknas månadens och årets faktiska dagar. Till exempel september har 30 räntedagar och oktober 31. Ett år har 365 räntedagar, förutom skottåret som har 366. År 2018 har 365 räntedagar.

Lägg dröjsmålsräntan till beloppet på skatten du ska betala och betala hela summan med samma betalningsuppgifter. Betalningen går alltid först till dröjsmålsräntan och först därefter till skatten.

Det ska även betalas dröjsmålsränta för rättelse och påföljdsavgifter

Dessutom ska dröjsmålsränta betalas vid sådana situationer som gäller rättelse av beskattningen, när kunden har försummat sin plikt att lämna in deklarationen. I dessa situationer beräknar Skatteförvaltningen dröjsmålsräntan och påför den till betalning genom beslutet om rättelse av beskattningen. Dröjsmålsräntan beräknas då från dagen efter kvarskattens första förfallodag till den förfallodag för skatt som påförs till följd av ändringen av beskattningen.

Om en förseningsavgift, skatteförhöjning, försummelseavgift eller annan påföljdsavgift har påförts för skatten eller försummelsen av skattedeklarationen i beskattningsbeslutet, blir påföljden dröjsmålsränta.

Dröjsmålsränta beräknas från dagen efter förfallodagen i beskattningsbeslutet till den dag då påföljdsavgiften har betalats i sin helhet.

Överlåtelseskatt: skattetillägg

Skattetillägg ska betalas för bland annat försenad överlåtelseskatt. Läs anvisningar för hur du betalar överlåtelseskatten.

Skattetillägg beräknas på samma sätt som ränta. Räntesatsen är referensräntan ökad med 7 procentenheter. Skattetillägget är dock alltid minst 3 euro. Du kan själv beräkna beloppet på förseningsrätan exempelvis med hjälp av räknaren för förseningsränta och skattetillägg.

Lägg skattetilläggets andel till beloppet på skatten och betala hela summan på en gång med samma betalningsuppgifter.

Om Skatteförvaltningen påför överlåtelseskatt, finns beloppet för överlåtelseskatten, skattetillägget och den eventuella skatteförhöjningen beräknad i beslutet. I det här fallet har Skatteförvaltningen beräknat skattetillägget t.o.m. förfallodagen i beslutet. Betala skattetillägget och skatten med samma betalningsuppgifter.

Kvarskatt – privatpersoner samt yrkesutövare och rörelseidkare: kvarskatteränta

Om förskottsinnehållningarna samt betalda förskott och förskottskompletteringar inte täcker skatterna för skatteåret 2017, ska du betala den återstående delen som kvarskatt. Du kan komplettera förskottsuppbörden genom att betala förskottskomplettering. På detta sätt kan du minska på kvarskatten och på beloppet på kvarskatteräntan.

Förskottsuppbörden för skatteår 2017 kunde kompletteras räntefritt under januari 2018. Fr.o.m. 1.2.2018 beräknas kvarskatteränta för beloppet som saknas till kvarskattens första förfallodag, d.v.s. till och med 3.12.2018.

Kvarskatternas räntesats fastställs årligen. Kvarskattebeloppet påverkar räntesatsen.

Skatteåret 2017

  • underskrider kvarskatten 10 000 euro är räntan 0,5 %.
  • till den del kvarskatten överskrider 10 000 euro är räntan 2 %.

Från kvarskatteräntan avdras 20 euro, dock högst räntans belopp. I praktiken ska du betala ränta på kvarskatten för skatteåret 2017 om kvarskattebeloppet överskrider cirka 4 788 euro. Beloppet på kvarskatteräntan ser du på ditt beskattningsbeslut. Betala kvarskatteräntan på samma gång som du betalar kvarskatten.

Du kan betala förskottskomplettering för skatteåret 2017 t.o.m. 1.10.2018. Om du betalar kvarskatt för skatteåret 2017 senast 1.10.2018 enligt de giroblanketterna som du fick i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen, beaktas betalningen som förskottskomplettering. Efter att du har betalat en förskottskomplettering, får du ett nytt beskattningsbeslut och nya giroblanketter.

Fr.o.m. skatteåret 2018 ersätts förskottskompletteringen med tilläggsförskott och ändringen påverkar även dröjsmålspåföljderna. Tillvägagångssättet är likadant som för aktiebolag och andra samfund.

Tilläggsförskott och kvarskatt – samfundskunder: nedsatt dröjsmålsränta

Om förskotten som aktiebolag eller andra samfund betalat under skatteåret inte räcker till att täcka skatterna för skatteåret, ska den saknade andelen betalas som kvarskatt. Samfundskunder kan komplettera sin förskottsuppbörd genom att ansöka om och betala tilläggsförskott. På detta sätt kan beloppet på kvarskatten och räntan för den minskas.

Aktiebolag eller andra samfund kan räntefritt komplettera sin förskottsuppbörd under 1 månad efter utgången av skatteåret. Efter det, d.v.s. från och med den andra månaden efter utgången av skatteåret, beräknas nedsatt dröjsmålsränta på tilläggsförskottet till och med förfallodagen för förskottet.

För aktiebolag eller andra samfund beräknas nedsatt dröjsmålsränta också för kvarskatten. Nedsatt dröjsmålsränta beräknas från och med den första dagen den andra månaden efter utgången av skatteåret till förfallodagen för kvarskatten. Endast när skatteårets beskattning slutförs avdras 20 euro från den nedsatta dröjsmålsräntan som beräknas på kvarskatten, dock högst räntebeloppet.

Räntesatsen för dröjsmålsräntan är referensränta enligt räntelagen ökad med 2 procentenheter. Räntan är dock alltid minst 0,5 %. År 2018 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %. Du ser beloppet av den nedsatta dröjsmålsräntan i MinSkatt eller i beskattningsbeslutet. Lägg nedsatt dröjsmålsränta till tilläggsförskottet eller kvarskattebeloppet och betala hela beloppet på en gång.
Observera att om du betalar kvarskatten eller tilläggsförskottet för sent ska du även betala dröjsmålsränta.

Mera information: Samfundens betalning av förskottsskatt.