Vanliga frågor

Har getts
3.5.2023
Giltighet
3.5.2023 - Tills vidare

På den här sidan har vi samlat vanliga frågor om intressentgruppstestningen och svaren på dessa frågor. Kontakta projektet med kontaktblanketten i Enter-portalen om du inte hittar svaret på din fråga här.

1 INTRESSENTGRUPPSTESTNING

Bekanta dig med anvisningarna för intressentgruppstestningen.

1.1 Måste testningen absolut inledas i enlighet med den tidsplan som har getts?

Nej. Men det lönar sig att inleda testningen genast till de delar det är möjligt. Det går att inleda testningen även om intressentgruppens hela lösning inte ännu är klar. Genom att inleda testningen tidigt kan organisationen som genomför testningen göra viktiga observationer som stöder utvecklandet. Observationer som görs under testningen kan också beaktas i projektet före ibruktagandet om dessa observationer fås inom den tidsplan som har getts.

1.2 Hur hittar jag de exakta adresserna för testmiljöns gränssnitt?

Adresserna för testmiljöns gränssnitt som används vid testningen av anmälan av uppgifter har publicerats på sidan Intressentgruppstestning.

1.3 Hur kan jag meddela eventuella felobservationer under testningen?

Observationer och eventuella fel meddelas i Enter-portalen. Det finns en observationsblankett i Enter för observationer under testningen. Observationsblanketten handleder att meddela de uppgifter som behövs för att utreda ärendet.

1.4 Meddelar projektet testarna om redan upptäckta fel?

Ja. När en ny version publiceras i testmiljön publiceras det samtidigt en leveransbeskrivning. I leveransbeskrivningen räknas kända brister upp. Dessutom kan projektet meddela om brister och fel i Enter-meddelanden.

1.5 Vi testar i två delar: systemleverantör A testar skickandet av uppgifter till registret för vissa produkters del och systemleverantör B för övriga produkters del. Måste testningarna utföras samtidigt?

Testningarna behöver inte utföras samtidigt. Vi rekommenderar dock att intressentgrupperna testar enligt den tidsplan som projektet har gett så att eventuella fel som observerats under testningen kan beaktas före ibruktagandet.

1.6 Kan vi begära att de testdata som vi har anmält till testmiljön vid testningen tas bort helt eller delvis?

Det går inte att ta bort testdata som har anmälts till testmiljön. Det lönar sig alltså att beakta detta då testningen planeras. Avsikten är att det material som har skapats i testmiljön vid testningen av anmälan av uppgifter senare används vid testningen av förfrågan av uppgifter.

1.7 Hur kan vi kontrollera de uppgifter som vi har anmält vid testningen?

I materialets behandlingsrespons finns information om statusen för det skickade materialet. Uppgifternas leverantör begär behandlingsrespons separat för varje material genom att använda materialreferensen. Närmare uppgifter finns i gränssnittsbeskrivningen för anmälan om kredituppgifter.

Uppgifter som har anmälts för en enskild kredit kan kontrolleras via gränssnittet för kontroll av kreditens uppgifter. Förfrågan görs med kreditens nummer och sålunda kan kreditens uppgifter endast kontrolleras för en kredit åt gången. Närmare uppgifter finns i gränssnittsbeskrivningen för kontroll av kreditens uppgifter.

1.8 Är det obligatoriskt att testa?

Det är inte obligatoriskt att testa. Genom att testa kan intressentgruppen försäkra sig om att den har tekniska färdigheter att anmäla uppgifter till registret och göra förfrågningar om uppgifter ur registret på det sätt som lagen avser. En omfattande testning möjliggör ett smidigt ibruktagande för alla parter.

1.9 När publiceras de slutgiltiga tekniska specifikationerna och gränssnittsbeskrivningarna?

Aktuella beskrivningar av gränssnitten har publicerats på sidan Dokumentation på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats. I utvecklingsprojekt är det i praktiken omöjligt att publicera en slutgiltig dokumentation men de dokument som publicerats på webbplatsen är aktuella. Det kan göras ändringar i dokumentationen till exempel på grund av observationer som intressentgrupper gör.

1.10 Kommer Suomi.fi-informationsleden att testas?

Projektet har utrett om intressentgrupperna är intresserade av att använda Suomi.fi-informationsleden. Enligt utredningen finns det knappt alls intresserade användare och därför har utvecklandet av informationsleden flyttats till en senare tidpunkt. Informationsleden kan alltså inte testas från och med den 2 maj 2023.

2 ANMÄLAN TILL TESTNING

2.1 Hur anmäler man sig till testningen när flera aktörer testar tillsammans eller centraliserat?

Varje aktör behöver inte separat anmäla sig till testningen om alla aktörer har samma tekniska kontaktperson och kontaktperson för testningen. Då räcker det att en aktör anmäler sig. När en aktör testar för flera organisationers räkning ber vi att det anges i anmälan om inledning av testning för vilka organisationers räkning aktören som anmäler sig till testningen tänker genomföra testningen.

Om de olika aktörerna har olika personer som verkar som teknisk kontaktperson och kontaktperson för testningen lönar det sig för varje aktör att separat anmäla sig till testningen.

I samband med anmälan lönar det sig också att meddela om ni behöver flera konstgjorda FO-nummer och testcertifikat för testningen. Ni kan ange antalet FO-nummer och till dessa anknutna testcertifikat som behövs i anmälan om inledning av testning. Det går att beställa ytterligare certifikat även efter anmälan med kontaktblanketten i Enter.

2.2 Vem kan lämna anmälan om inledning av testning?

Anmälan om deltagande i testningen görs i Enter-portalen. Endast en i portalen registrerad administratör kan fylla i anmälan om inledning av testning. Läs mer om hur administratören väljs i olika situationer i punkt 3 Enter-portalen på den här sidan.

2.3 I anmälan anges uppgifterna om kontaktpersonen för testningen och den tekniska kontaktpersonen. Kan samma personer vara kontaktpersoner för flera intressentgrupper?

I Enter kan en person endast företräda en organisation. När personen läggs till som användare i Enter kan personen logga in med sin e-postadress endast i portalvyn för den organisation i vilken hen först har lagts till. E-postadressen är användarnamnet i portalen och samma e-postadress kan användas endast en gång.

Om en intressentgrupp trots allt vill ange en sådan person som kontaktperson som redan företräder en annan organisation i Enter kan kontaktpersonens uppgifter meddelas i blankettens fält för tilläggsuppgifter. Organisationens kontaktpersoner ska anges i anmälan om inledning av testning. I en dylik situation kan administratören namnge sig själv som kontaktperson och meddela uppgifterna för de egentliga kontaktpersonerna i fältet för tilläggsuppgifter.

3 ENTER-PORTALEN

Läs närmare anvisningar i bruksanvisningen för Enter-portalen.

3.1 Testningen genomförs på koncernnivå så att en aktör testar för flera olika bolag. Vem registrerar sig som administratör i Enter-portalen?

Ni kan själva välja administratör till exempel från den organisation som genomför testningen eller från något koncernbolag. Det är värt att observera att administratören i Enter-portalen ser alla tickets för den egna organisationens användare. Administratören behandlar också användares personuppgifter. Personuppgifter som sparas i portalen är förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer.

3.2 Vår testning görs av två olika systemleverantörer för vår räkning. Ska vi själva (intressentgruppen) eller den ena systemleverantören registrera sig som administratör i Enter-portalen?

Ni kan sinsemellan komma överens om vem som registerar sig i Enter-portalen, det vill säga agerar som administratör för er organisation i Enter. Vi rekommenderar att endast en person registrerar sig som administratör och i portalen lägger till övriga personer som deltar i testningen som användare för samma organisation.

Till exempel så här: En representant för intressentgruppen kan verka som administratör. När administratören registrerar sig i Enter-portalen ger denne organisationsuppgifterna för intressentgruppen, det vill säga FO-numret och organisationens namn i den form som uppgifterna finns i företags- och organisationsdatasystemet. Adminstratören kan lägga till testarna för vardera systemleverantören som basanvändare i Enter. Då ser representanten för intressentgruppen, det vill säga administratören, alla tickets oberoende av vilkendera systemleverantörens testare som har gjort en ticket. Basanvändarna ser inte varandras tickets.

3.3 Jag har lagts till som användare i Enter-portalen men har inte fått någon e-post med en länk för att fastställa lösenordet. Vad ska jag göra?

Kontrollera att e-postmeddelandet inte finns i mappen för skräppost.
Om du har fått det första e-postmeddelandet där det begärs att du bekräftar användarnamnet borde du efter det få ett e-postmeddelande med en länk för att fastställa lösenordet. Om du inte får det senare meddelandet kan problemet bero på att du har gett fel användarnamn i det första skedet.

Din e-postadress är också ditt användarnamn i Enter. Om du har gett någon annan uppgift som användarnamn kommer meddelandet om fastställandet av lösenordet inte fram. Inled processen på nytt, det vill säga öppna länken i det första e-postmeddelandet och ange som användarnamn samma e-postadress som har angetts i dina uppgifter i portalen.

3.4 Syns alla tickets och informationen i dem för alla användare som har lagts till i portalen? Går det på något sätt att avgränsa vyn? Till exempel i en situation då det inte är meningen att systemleverantören ska se alla uppgifter om produkter i ett annat system.

Administratören ser alla tickets som lagts till i portalen för den egna organisationens användare och kan också kommentera dessa. Administratören behandlar också personuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) för alla den egna organisationens användare som har lagts till i portalen. Basanvändaren ser endast sina egna tickets i portalen. Det är inte möjligt att avgränsa eller ändra administratörens eller basanvändarens vy.

Vid behov kan intressentgruppen och systemleverantören registrera sig i portalen separat, varvid vardera administratören endast ser den egna organisationens tickets och kan kommentera dem. Då ska man beakta att samma person inte kan läggas till som användare för flera olika organisationer med samma e-postadress. Detta gäller både administratörer och basanvändare.

3.5 Till vem skickas e-postmeddelandena från portalen?

E-postmeddelandena skickas till den användare som har fyllt i blanketten i Enter-portalen. Enter-portalen skickar ett e-postmeddelande till dig när

vi har tagit emot din ticket

vi behöver tilläggsuppgifter om din ticket

vi har löst din ticket.

Du kan följa med behandlingen av dina egna tickets genom att välja ”Egna tickets” på ingångssidan för Enter-portalen.

3.6 Syns till exempel vanliga frågor som gäller testningen och eventuella vanliga felsituationer i Enter-portalen?

Denna sida med vanliga frågor länkas även till ingångssidan för Enter och sidan uppdateras vid behov. När en ny version publiceras i testmiljön publiceras det samtidigt en leveransbeskrivning. Leveransbeskrivningen publiceras på registrets webbplats. I leveransbeskrivningen räknas kända brister upp. Dessutom kan projektet meddela om brister och fel i Enter-meddelanden.

3.7 På vilka språk kan Enter användas?

På finska, svenska och engelska. Administratören väljer sitt standardspråk vid registreringen. Administratören lägger till övriga användare med blanketten Lägga till nya användare och samtidigt väljer administratören standardspråket för varje användare i portalen.
Användarna kan också själva byta språk för Enter i portalen.

4 TESTCERTIFIKAT

Läs närmare anvisningar i anvisningarna för testcertifikat.

4.1 Kan vi få flera testcertifikat? Vi utvecklar en programlösning för att skicka uppgifter till registret och vill simulera hur det egna systemet fungerar med flera certifikat.

Ja, ni kan begära flera certifikat redan med anmälan om inledning av testning (fält för fritt formulerad text) eller separat med kontaktblanketten i Enter-portalen. Ni kan begära
a) fler konstgjorda FO-nummer och certifikat för dem
b) fler certifikat för ett konstgjort FO-nummer.
Meddela i samband med begäran om certifikaten beställs för samma konstgjorda FO-nummer eller för olika FO-nummer.

4.2 Vi utvecklar en centraliserad lösning för flera banker (till exempel inom en koncern eller bankgrupp) för att skicka uppgifterna till registret. Hur ska vi göra med testcertifikatet?

Under produktionsfasen måste varje anmälningsskyldiga kreditgivare ha ett eget certifikat. Med hjälp av certifikatet identifieras informationskällan och uppgifterna sparas i registret i enlighet med certifikatet. Om en centraliserad aktör skickar uppgifter till registret för flera olika kreditgivares räkning måste var och en av dessa kreditgivare ha ett eget certifikat.
Vid testningen kan ni själva avgränsa för vilka alla kreditgivares del ni aktivt testar (och även hämtar certifikatet). Ytterligare certifikat för testningen begärs med kontaktblanketten i Enter-portalen.

4.3 Ska alla använda samma certifikat vid testningen eller ska varje aktör hämta ett eget separat certifikat om flera aktörer testar skickandet av uppgifter till registret för en intressentgrupps räkning?

Aktörerna som deltar i testningen kan testa för intressentgruppens räkning med samma konstgjorda FO-nummer och testcertifikat när uppgifterna som skickas till registret kommer från samma kreditgivare. Testcertifikatet kan kopieras till de system i vilka det används. Intressentgruppen kan också begära ytterligare testcertifikat och de kan enligt begäran beställas antingen för samma FO-nummer eller för flera olika FO-nummer. Det går att begära ytterligare testcertifikat med kontaktblanketten i Enter-portalen.

4.4 När det möjligt att hämta certifikat med det verktyg som vi normalt använder för att hämta certifikat?

Det lönar sig att utreda detta noggrannare med verktygets leverantör och utifrån dokumentationen. Den dokumentation som behövs vid integrationen som gäller Skatteförvaltningens och Inkomstregistrets certifikattjänst finns i anvisningen för testcertifikat och i beskrivningen av gränssnittet för certifikattjänsten.

Dessutom finns det som kompletterande dokumentation ett zip-paket som innehåller en schemabeskrivning av PKI-systemet och en WSDL-beskrivning: Certifikattjänstens tekniska gränssnitt – ZIP – För programutvecklare

4.5 Den tekniska kontaktpersonen hämtar certifikatet. För detta behövs telefonnumret för den tekniska kontaktpersonen. Måste telefonnumret vara ett finskt nummer?

Nej. Den tekniska kontaktpersonens telefonnummer kan också vara ett utländskt nummer. Telefonnumret ska anges i internationellt format med landskoden och det ska vara möjligt att skicka sms till numret.

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2023