Bruksanvisning för Enter-portalen

Har getts
24.2.2023
Giltighet
24.2.2023 - Tills vidare

Logga in i Enter-portalen

Anvisningen har senast uppdaterades den 27 juli 2023. En bild av portalens förstasida har lagts till och kapitel 3.1 har uppdaterats.

1 Centrala termer

Organisationen som genomför testningen är en anmälningsskyldig näringsidkare, en näringsidkare som använder uppgifterna, ett kreditupplysningsföretag eller en myndighet som avses i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022) eller en företrädare för dessa eller annan aktör som deltar i testningen av det positiva kreditupplysningsregistret.

Kontaktpersonen för testningen är den primära kontaktpersonen hos organisationen som genomför testningen i ärenden som gäller testningen av det positiva kreditupplysningsregistret. Organisationen kan ha endast en kontaktperson för testningen, men det kan finnas flera testare. Projektet kontaktar vid behov kontaktpersonen för testningen om ärenden som gäller testning.  

Den tekniska kontaktpersonen är den person som organisationen som genomför testningen har namngett på anmälan om inledning av testning och till vilken informationen om hämtningen av certifikatet levereras.

Fler termer finns i anvisningarna för testning för intressentgrupper och i ordlistan för det positiva kreditupplysningsregistret (suomi.fi).

2 Allmänt om portalen

Den här anvisningen är avsedd för användare av Enter-portalen vid intressentgruppstestningen för det positiva kreditupplysningsregistret. Enter-portalen är primär kontaktkanal mellan organisationerna som genomför testningen och projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret. Organisationerna som genomför testningen kan skicka frågor och testobservationer till projektet i portalen. Intressentgruppstestningen beskrivs på ett allmänt plan i anvisningarna för testning för intressentgrupper.

I denna anvisning beskrivs registreringen till Enter-portalen och användningsändamålen för de olika kontaktblanketterna. Dessutom finns här anvisningar om hur man i portalen kan följa med hur behandlingen av egna tickets framskrider. I anvisningarna beskrivs det hur portalens administratör lägger till nya användare till portalen, hur användaruppgifter redigeras och hur man vid behov kan göra ändringar i rollerna för administratörer och basanvändare. Du kan bekanta dig närmare med de olika rollerna i portalen och de behörigheter som anknyter till dem i punkt 4.

2.1 Användning av Enter-portalen

En person i organisationen som genomför testningen registrerar sig som administratör i portalen. Efter registreringen lägger administratören till andra personer som basanvändare i portalen.

En person i organisationen som genomför testningen registrerar sig som administratör i portalen och lägger till de övriga användarna i portalen. Efter det fyller administratören i anmälan om inledning av testning. Intressentgruppen meddelar fel och observationer i portalen medan testningen pågår och efter den egentliga testningstiden.

Bild 1. Användningen av Enter-portalen i olika skeden.

När basanvändarna har lagts till i portalen fyller administratören i anmälan om inledning av testning. Före anmälan om inledning av testning fylls i måste man i portalen ha lagt till minst de användare som namnges som kontaktpersonen för testningen och den tekniska kontaktpersonen.

Medan testningen pågår skickar organisationen som genomför testningen information om fel och andra observationer i portalen. Dessutom kan man i portalen kontakta projektet i andra frågor som gäller testningen. Enter-portalen kan även användas efter den egentliga testningstiden, dvs. efter att registret har tagits i bruk, om organisationerna som genomför testningen vill fortsätta testningen.

2.2 Registrering

En person i organisationen som deltar i intressentgruppstestningen för det positiva kreditupplysningsregistret registrerar sig som administratör för sin organisation i Enter-portalen.

Registrera dig i Enter-portalen

Registreringen behandlas i projektet. När registreringen har behandlats får administratören en länk per e-post. Med denna länk kan administratören slutföra registreringen och ställa in ett lösenord för portalen. Efter registreringen lägger administratören till de övriga medlemmarna i organisationen till portalen (läs mer i punkt 3.1).

Om du inte har för avsikt att registrera dig som administratör eller någon annan i organisationen redan har registrerat sig som administratör ska du be administratören lägga till dig som basanvändare i portalen. Om du behöver hjälp med registreringen kan du ta kontakt med kontaktblanketten som finns på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret.

3 Blanketter

Det finns länkar till olika blanketter på ingångssidan för portalen. Från ingångssidan kan man förflytta sig till att lägga till nya användare till portalen och uppdatera användaruppgifter. Dessutom kan man följa med egna begäranden och behandlingen av dem samt aktuella meddelanden och anvisningar som projektet har publicerat.

Bild 2. Ingångssidan för Enter-portalen.

Efter registreringen kan administratören logga in i Enter-portalen. På portalens ingångssida finns länkar till blanketter som anknyter till testningen:

  • Anmälan om inledning av testning (endast portalens administratör kan göra detta)
  • Observationsblanketten för testning
  • Kontaktbegäran

Dessutom kan man via ingångssidan

  • lägga till nya användare till portalen (endast portalens administratör kan göra detta)
  • uppdatera användaruppgifter
  • följa med egna begäranden och behandlingen av dem
  • läsa aktuella meddelanden som projektet har publicerat
  • gå till anvisningarna för intressentgruppstestningen.

Du kan öppna anvisningarna för varje fält genom att klicka på frågetecknet.

3.1 Lägg till nya användare

Administratören lägger till andra personer som basanvändare i portalen med blanketten ”Lägga till nya användare”. I portalen syns denna blankett endast för administratören. Administratören kan öppna blanketten på ingångssidan för portalen eller på sidan Alla blanketter.

Som basanvändare i portalen ska man lägga till minst de personer som verkar som kontaktpersonen för testningen och den tekniska kontaktpersonen. Kontaktpersonerna namnges i anmälan om inledning av testning och de kan ändras med blanketten ”Uppdatering av användaruppgifter”.

När administratören lägger till en ny basanvändare till portalen meddelar administratören personens namn, e-postadress och telefonnummer. Administratören ska också välja ett språk för basanvändaren (finska, svenska eller engelska). Språkvalet specificerar på vilket språk användaren erhåller portalens e-postmeddelanden.

När administratören har lagt till de nya basanvändarna till portalen får varje användare en engångslänk per e-post. Via den slutför användaren registreringen och ställer in ett lösenord för portalen. Efter det här kan användaren logga in i portalen.

Observera, att i Enter kan en person endast företräda en organisation. När personen läggs till som användare i Enter kan personen logga in med sin e-postadress endast i portalvyn för den organisation i vilken hen först har lagts till. E-postadressen är användarnamnet i portalen och samma e-postadress kan användas endast en gång.

3.2 Anmäl om inledning av testning

Organisationen som deltar i testningen måste anmäla sig till testningen för att organisationen ska få den information som behövs för att inleda testningen. Administratören anmäler organisationen till testningen genom att fylla i anmälan om inledning av testning. Varje organisation som testar lämnar endast en anmälan om inledning av testning, eftersom anmälan omfattar hela organisationen.

Innan anmälan om inledning av testning fylls i måste organisationens administratör lägga till personerna som verkar som kontaktpersonen för testningen och den tekniska kontaktpersonen som basanvändare i portalen. Efter det här namnger administratören kontaktpersonen för testningen och den tekniska kontaktpersonen i anmälan om inledning av testning. Vem som helst av de personer som administratören har lagt till som basanvändare i portalen kan väljas.

Intressentgruppstestningen i det positiva kreditupplysningsregistret förutsätter att användarvillkoren för testningen godkänns. Det går inte att skicka anmälan om inledning av testning utan att man har godkänt användarvillkoren.

Efter att anmälan om inledning av testning har behandlats i projektet får administratören ett startpaket för testningen, som bland annat innehåller konstgjorda personbeteckningar och ett konstgjort FO-nummer för testningen. Informationen som anknyter till hämtningen av testcertifikatet skickas till den tekniska kontaktpersonen per e-post. Testcertifikatet måste hämtas inom 14 dygn efter att meddelandet har anlänt. Testcertifikatet måste hämtas inom 14 dygn efter att meddelandet har anlänt. Anvisningar om hur testcertifikatet hämtas finns i anvisningarna för testcertifikatet. 

Om du behöver hjälp med att fylla i anmälan om inledning av testning ska du kontakta Enter-portalen med kontaktblanketten (läs mer i punkt 3.5).

3.3 Meddela testobservationer

Med observationsblanketten för testning kan du meddela testobservationer eller misstänkta fel till projektet. På blanketten ska man så noggrant som möjligt rapportera i vilken situation felet har observerats. Eventuella skärmbilder och andra bilagor kan bifogas, till exempel materialet som har skickats eller svarsmeddelandet. Observationsblanketten har fält för olika uppgifter och sålunda hjälper blanketten att lämna den information som behövs.

Felen klassificeras enligt tabellen nedan (Tabell 1). När testaren registrerar observationen ger denne också en lämplig felklass för observationen. Vid behov kan felklassificeringen ändras. Den slutgiltiga klassificeringen fastställs av dem som handlägger felmeddelanden.

Felklass Beskrivning
1 Kritiskt Ett fel som förhindrar fortsatt testning. Det finns inget godtagbart sätt på vilket problemet kan kringgås.
2 Allvarligt Ett fel som förhindrar att minst en systemkomponent fungerar. Det finns dock ett godtagbart sätt på vilket problemet kan kringgås.
3 Medelstort Ett fel som leder till att systemet ger ett felaktigt, bristfälligt eller ologiskt resultat.
4 Litet Ett litet eller kosmetiskt fel som kan kringgås på ett godtagbart sätt.

Tabell 1. Beskrivning av felklasserna.

3.4 Uppdatera användaruppgifter

3.4.1 Anvisning för basanvändare

Basanvändaren, den tekniska kontaktpersonen och kontaktpersonen för testningen kan uppdatera endast sina egna kontaktuppgifter med blanketten ”Uppdatering av användaruppgifter”. Det finns en länk till blanketten på ingångssidan men du når blanketten också via din egen profilikon.

3.4.2 Anvisning för administratörer

Administratören kan uppdatera sina egna uppgifter och dessutom kontaktuppgifterna för alla användare i sin organisation med blanketten ”Uppdatering av användaruppgifter”. Användaruppgifterna måste uppdateras om det sker ändringar i kontaktuppgifterna för användarna eller när kontaktpersonen för testningen, den tekniska kontaktpersonen eller administratören byts ut i organisationen. Endast administratören kan göra en annan användare till administratör, kontaktperson för testningen eller teknisk kontaktperson.

Varje organisation måste ha en administratör, en kontaktperson för testningen och en teknisk kontaktperson i Enter-portalen. Om till exempel rollen som kontaktperson för testningen tas bort av en person på blanketten måste en annan person väljas som kontaktperson på blanketten. Samma person kan vid behov ha flera roller.

Det är viktigt att uppdatera kontaktuppgifterna om den tekniska kontaktpersonen för testningen eller testningens kontaktperson byts ut medan testningen pågår. På så sätt kan projektet vid behov informera rätt personer om sådant som gäller testningen.

3.5 Ta kontakt

Du kan kontakta projektet genom att fylla i kontaktblanketten i Enter-portalen. Du kan ta kontakt om sådant som gäller testningen som inte anknyter till observationer under testningen. Observationer under testningen meddelas på en separat blankett (se punkt 3.3). På kontaktblanketten kan du till exempel ställa frågor som gäller intressentgruppstestningen, ta kontakt i ärenden som gäller testdata, begära nya testcertifikat eller ge respons. Om kontakten gäller något annat än intressentgruppstestningen ska du kontakta projektet per e-post på adressen luottotietorekisteri@vero.fi.

Du kan på kontaktblanketten också meddela om störningar i Enter-portalen. Om störningen dock förhindrar användningen av blanketten kan du använda blanketten som publicerats på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret.

4 Roller i Enter-portalen

I tabellen beskrivs det vilka olika roller det finns i portalen, vilka blanketter en viss roll har tillgång till och hur användarna ser de tickets som finns.

 
Roll Beskrivning Blanketter Hur en ticket syns
Huvudanvändare

– Registrerar sig i portalen.
– Lägger till basanvändarna till portalen.
– Kan uppdatera kontaktuppgifterna och rollerna för alla användare i portalen.
– Tar emot startpaketet för testning.

– Lägga till nya användare
– Uppdatera användaruppgifter (uppgifter för alla användare, även rolländringar)
– Anmälan om inledning av testning
– Observations-blanketten för testning
– Kontaktblanketten
– Kan följa med och kommentera alla tickets i den egna organisationen.
Basanvändare – Registrerar sig i portalen efter att administratören har lagt till denne som basanvändare.
– Kan uppdatera sina egna användaruppgifter.
– Uppdatera användaruppgifter (egna uppgifter)
– Observations-blanketten för testning
– Kontaktblanketten
– Kan följa med och kommentera sina egna tickets.

Kontaktpersonen för testningen
(basanvändare)

– Registrerar sig i portalen efter att administratören har lagt till denne som basanvändare.
– Namnges på anmälan om inledning av testning.
– Verkar som kontaktperson för testningen för projektet.
– Uppdatera användaruppgifter (egna uppgifter)
– Observations-blanketten för testning
– Kontaktblanketten
– Kan följa med och kommentera sina egna tickets.

Teknisk
kontaktperson
(basanvändare)

– Registrerar sig i portalen efter att administratören har lagt till denne som basanvändare.
– Namnges på anmälan om inledning av testning.
– Verkar som teknisk kontaktperson för projektet.
– Tar emot informationen som anknyter till hämtningen av testcertifikatet.
– Uppdatera användaruppgifter (egna uppgifter)
– Observations-blanketten för testning
– Kontaktblanketten
– Kan följa med och kommentera sina egna tickets.

Tabell 2. Rollerna i Enter-portalen.

5 Övriga funktioner

5.1 Uppföljning av egna tickets

Du kan följa med behandlingen av dina egna tickets i punkten ”Egna tickets” på ingångssidan för portalen.

Enter-portalen skickar ett e-postmeddelande till dig när

din ticket har tagits emot

vi behöver mer information som anknyter till din ticket

din ticket har lösts.

Om du inte vill ta emot e-postmeddelanden om behandlingen av tickets kan du meddela detta till projektet med kontaktblanketten.

I portalen kan administratören följa med och kommentera alla tickets i den egna organisationen. Basanvändarna kan endast följa med och kommentera sina egna tickets i portalen.

En ticket stängs 7 dagar efter att den har lösts. En ticket som stängts kan inte längre kommenteras. Om du vill att ditt ärende behandlas på nytt ska du fylla i en ny blankett i portalen.

5.2 Glömt lösenord

Om du har glömt ditt lösenord kan du ställa in ett nytt lösenord i samband med inloggningen. Du får per e-post en länk som du kan använda för att ställa in ett nytt lösenord. Efter det kan du logga in i portalen med det nya lösenordet.

5.3 Problemsituationer i Enter

Gör så här om det uppstår problem vid användningen av Enter-portalen:

Om du kan logga in i portalen och använda blanketterna ska du meddela om problemet eller observationen med kontaktblanketten.

Om du inte kan logga in i portalen kan du ta kontakt med hjälp av blanketten som publicerats på webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret.

 

Sidan har senast uppdaterats 2.10.2023