Anmälan av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret

Har getts
3.7.2024
Diarienummer
VH/5873/06.00.00/2023
Giltighet
3.7.2024 - Tills vidare

Anvisningen har senast uppdaterats: 3.7.2024.

I den här anvisningen behandlas anmälan av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret. Lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022) trädde i kraft den 1 augusti 2022. Det kan ännu göras ändringar i den här anvisningens innehåll.

Det positiva kreditupplysningsregistret tas i bruk i två faser. I den första fasen från och med den 1 februari 2024 anmäls uppgifter om konsumentkrediter och därmed likställda krediter till registret. I den andra fasen i slutet av år 2025 börjar kreditgivare anmäla krediter som beviljats till andra fysiska personer än konsumenter. I denna anvisning behandlas förfarandet för de krediter som ska anmälas i den första fasen. Anvisningarna som gäller anmälan i den andra fasen publiceras närmare tidpunkten för ibruktagandet av den andra fasen.

I anvisningen beskrivs anmälningsskyldigheten, krediterna som ska anmälas, tidsfristerna för anmälan, informationsinnehållet i anmälningarna och förfarandena för anmälan. I anvisningen behandlas inte utlämnandet av uppgifter ur registret eller förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret, utan det finns en separat anvisning Utlämnande av uppgifter ur det positiva kreditupplysningsregistret om detta.

Bekanta dig med de övriga anvisningarna för det positiva kreditupplysningsregistret:

 

1 Termer som används i anvisningen

Anmälningsskyldig
Med en anmälningsskyldig avses i denna anvisning näringsidkare och Folkpensionsanstalten (FPA), vilka enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är skyldiga att anmäla uppgifter om krediter som de beviljat eller äger till det positiva kreditupplysningsregistret. Anmälningsskyldigheten behandlas i punkt 4 i denna anvisning.

Kreditgivare
En kreditgivare är en aktör som beviljar krediter. Med kreditgivare avses i denna anvisning alla anmälningsskyldiga. Bland de anmälningsskyldiga finns också vissa aktörer som inte är kreditgivare. Sådana är till exempel förmedlare av person-till-person-lån, FPA samt indrivningsbyråer som köper fordringar och övriga näringsidkare, till vilka kreditgivarens rätter som baserar sig på ett kreditavtal har överförts (förvärvare). För att texten ska vara mer läsbar kallas även dessa aktörer kreditgivare i denna anvisning.

Kredittagare
En kredittagare är en person till vilken en kredit har beviljats. Kredittagaren ansvarar gentemot kreditgivaren för att krediten sköts. Samma kredit kan ha flera kredittagare, det vill säga medgäldenärer. I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister används termen ”gäldenär” för kredittagare.

Konsument
En konsument är en fysisk person som anskaffar en konsumtionsnyttighet, i det här fallet en kredit, huvudsakligen för annat ändamål än för den näringsverksamhet som hen bedriver. Detta betyder att konsumenten i allmänhet anskaffar krediten för ett personligt behov eller för bruk i det egna hushållet. En juridisk person kan inte vara en konsument.

Om en fysisk person bedriver näringsverksamhet räknas denna inte som konsument. Med näringsverksamhet avses affärs- eller yrkesverksamhet med bokföringsskyldighet samt professionellt bedrivande av gårdsbruk.

Inkomstregisterenheten
Skatteförvaltningens enhet som är personuppgiftsansvarig för det positiva kreditupplysningsregistret tillsammans med Skatteförvaltningen.

Gränssnitt
Ett gränssnitt är en anslutning som uppfyller vissa specifikationer och som används för informationsutbyte mellan en utomstående aktör och registret. Gränssnitt används för att anmäla uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret. När specificeringarna för gränssnittet görs kommer man överens om dataöverföringssättet (protokoll) samt innehållet och formatet för de uppgifter som överförs. För att gränssnittet ska kunna användas behövs ett certifikat som beviljas av Skatteförvaltningen. Med det identifieras organisationen som anmäler uppgifter och garanteras materialets oföränderlighet.


2 Allmänna principer för anmälan av uppgifter

Kreditgivaren anmäler uppgifterna till registret med hjälp av ett tekniskt gränssnitt. Det positiva kreditupplysningsregistret erbjuder gränssnittstjänster för detta. De anmälningsskyldiga ansvarar för att de bygger upp sitt eget gränssnitt och för de kostnader detta medför. Det är inte möjligt att anmäla uppgifter på något annat sätt. Ingen avgift tas ut för anmälan av uppgifter till registret.

Uppgifterna anmäls till registret som ett formbundet material. Dataöverföringssättet (protokollet) samt uppgifternas innehåll och format specificeras i registrets tekniska anvisningar.

Anmälningsskyldigheten har uppfyllts när kreditgivaren inom tidsfristen har skickat uppgifterna till registret och sparandet av uppgifterna har lyckats. Kreditgivaren måste försäkra sig om att sparandet av uppgifterna har lyckats genom att kontrollera den behandlingsrespons som registret skickar. Det finns närmare anvisningar om behandlingsresponsen i de allmänna anvisningarna för programutvecklare.

Till det positiva kreditupplysningsregistret anmäls krediter som uppfyller följande lagstadgade förutsättningar:

 • Kredittagare: Krediter beviljas till personer som avses i 4 § i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Kredittagare som omfattas av registret beskrivs närmare i punkt 3 i anvisningen.
 • Kreditgivare: Krediter beviljas av sådana anmälningsskyldiga näringsidkare som avses i 16 § 1 mom. eller 3 mom. i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. De anmälningsskyldiga i registret beskrivs närmare i punkt 4 i anvisningen.
 • Kredit: Med krediter avses konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet i kap. 7 eller 7 a i konsumentskyddslagen (38/1978) eller med dessa likställda krediter. Alla konsumentkrediter anmäls till registret oberoende av kreditens form, kreditbeloppet eller kreditavtalets längd. Lånelöften eller låneerbjudanden anmäls inte till inkomstregistret. Krediterna som anmäls till registret beskrivs närmare i punkt 5 i anvisningen.

Dessutom anmäler Folkpensionsanstalten till registret sådana borgensfordringar på studielån som avses i 38 § i lagen om studiestöd (65/1994).

Kreditgivarna anmäler kredituppgifterna i enlighet med det informationsinnehåll som specificerats i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Informationsinnehållet behandlas i punkt 7 i anvisningen.

Tidsfristerna för anmälan av uppgifter har beskrivits i punkt 8 i anvisningen.

Användningen av registret inleds stegvis:

 • 2.10–30.11.2023 Kreditgivarna anmäler sig som anmälningsskyldiga (i kreditgivarnas e-tjänst eller på en pappersblankett).
 • 1.2–31.3.2024 Kreditgivarna börjar anmäla kredituppgifter.
 • 1.4.2024 Utlämnandet av uppgifter ur registret till kreditgivare påbörjas.


3 Personer vars krediter anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret

Kreditgivarna ska anmäla uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret om krediter för sådana fysiska personer som har en finländsk personbeteckning och är bosatta i Finland. Personens ålder har ingen betydelse, det vill säga även krediter som beviljas till minderåriga anmäls till registret.

Avsikten är att uppgifterna om personer med en finländsk personbeteckning, vilka är antingen tillfälligt eller permanent bosatta i Finland, anmäls på ett så täckande sätt som möjligt. I lagstiftningen som gäller det positiva kreditupplysningsregistret har det dock inte närmare specificerats vad som avses med att vara bosatt i Finland. Om en person flyttar till Finland och hen har eller får en finländsk personbeteckning är den anmälningsskyldige alltså skyldig att till registret anmäla alla nya eller redan tidigare beviljade konsumentkrediter eller därmed jämställda krediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 kap. eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen och som anknyter till kredittagaren.

Om personen flyttar från Finland efter att krediten har beviljats kan kreditgivaren fortsätta att anmäla uppgifterna för den beviljade krediten om personen har en finsk personbeteckning och när krediten beviljades hade inkomster från Finland eller något annat särskilt band till Finland. Om kreditgivaren inte fortsätter att anmäla uppgifterna om krediten ska krediten alltid anmälas som avslutad till registret.

Om personen har en finländsk personbeteckning men inte är bosatt i Finland kan kreditgivaren anmäla uppgifterna till registret om minst en av följande två förutsättningar uppfylls vid tidpunkten då krediten beviljas:

 • Personen får inkomster från Finland.
 • Personen har ett annat särskilt band till Finland.

I dessa situationer får kreditgivaren alltså anmäla krediten till registret, men har ingen anmälningsskyldighet. Med annat särskilt band till Finland avses andra slags förbindelser som grundar sig på ett kundförhållande, vilka en person kan ha i förhållande till en anmälningsskyldig kreditgivare. I synnerhet en tidigare beviljad kredit kan vara ett annat särskilt band.

Exempel: En kreditgivare har beviljat en person som är bosatt i Finland ett bostadslån för en stadigvarande bostad, men personen flyttar utomlands under kreditförhållandets lopp. Kreditgivaren beviljar samma person en kredit för köp av en fritidsbostad så att krediten återbetalas med förvärvsinkomst som fåtts utomlands. På grund av den tidigare beviljade krediten har personen ett särskilt band till Finland och därför kan kreditgivaren även anmäla den nya krediten till registret.

Krediter för personer utan finländsk personbeteckning anmäls inte till registret.  Till registret anmäls alltså inte till exempel utländska personbeteckningar eller konstgjorda personbeteckningar.

4 Anmälningsskyldiga

Enligt lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är följande näringsidkare skyldiga att anmäla uppgifter om konsumentkrediter och därmed likställda krediter till det positiva kreditupplysningsregistret:

 1. Enligt lagen om finansinspektionen (878/2008) följande aktörer över vilka Finansinspektionen utövar tillsyn:
  1. näringsidkare som erbjuder kredit- och finansieringstjänster (4 § 1 mom.)
  2. i Finland etablerade filialer till utländska EES-tillsynsobjekt (4 § 5 mom.)
  3. utländska tillsynsobjekt som erbjuder tjänster i Finland utan att etablera en filial (4 § 5 mom.).
 2. Kreditgivare och kreditförmedlare, vilka antecknats i det register som avses i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023).
 3. Övriga näringsidkare, till vilka kreditgivarens rättigheter har överförts för det kreditavtal som anmäls (förvärvare).

Folkpensionsanstalten anmäler dessutom borgensfordringarna för studielån till registret. Statskontoret anmäler inte de borgensfordringar som det indriver.

Den anmälningsskyldighet som avses i underpunkt 1 gäller alltså sådana tillhandahållare av kredit- och finansieringstjänster, vilkas verksamhet övervakas av Finansinspektionen. En filial till ett utländskt EES-tillsynsobjekt kan vara antingen en filial till en EES-stats kreditinstitut eller en filial till ett tredjelands kreditinstitut, vilken är etablerad i en EES-stat. Tillhandahållandet av tjänster utan att etablera en filial är möjligt endast för sådana EES-tillsynsobjekt som har koncession i en annan EES-stat.

Den anmälningsskyldighet som avses i underpunkt 2 gäller de kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån, vilka registreras i det register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som administreras av Finansinspektionen och vilkas verksamhet Finansinspektionen övervakar. Kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån vilka beviljar konsumentkrediter omfattas av registreringsskyldigheten och tillsynen, med undantag för vissa i lagen föreskrivna undantag. De anmälningsskyldiga kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån vilka avses i underpunkten kan också vara kreditgivare som är etablerade i en annan EES-stat, vilka erbjuder tjänster i Finland.

Anmälningsskyldigheten gäller även sådana i underpunkt 3 avsedda näringsidkare till vilka kreditgivarens rättigheter har överförts för det kreditavtal som anmäls. Sådana förvärvare är bland annat indrivningsbyråer, till vilka krediten överförts från en annan anmälningsskyldig näringsidkare. Om indrivningsbyrån sköter indrivningsuppdraget för kreditgivarens räkning är det fortfarande kreditgivaren som är anmälningsskyldig.

Om den nya kreditgivaren är en näringsidkare som avses i underpunkt 1 eller 2 överförs anmälningsskyldigheten för den överförda krediten alltid till den nya kreditgivaren. För övriga näringsidkares del överförs anmälningsskyldigheten till den nya kreditgivaren om krediten har överförts från en annan anmälningsskyldig näringsidkare.

4.1 Anmälan som lämnare av uppgifter och beslut om öppnande av förbindelser

Kreditgivarna ska anmäla sig som lämnare av uppgifter till Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen i det positiva kreditupplysningsregistrets e-tjänst eller på pappersblankett. I samband med anmälan ger kreditgivarna information om sin faktiska verksamhet och ger de uppgifter som behövs för att ta i bruk gränssnitten. FPA behöver inte anmäla sig.

Inkomstregisterenheten behandlar anmälningarna och försäkrar sig om kreditgivarnas anmälningsskyldighet. Efter det får kreditgivaren ett överklagbart beslut om öppnandet av förbindelser. Om beslutet är positivt beviljas ett certifikat till kreditgivaren. Det används för att identifiera organisationen i gränssnittet. Anvisningar för hur certifikatet hämtas och används finns i en separat anvisning.

Endast anmälningsskyldiga kreditgivare kan anmäla sig som lämnare av uppgifter samt ansöka om och beviljas det certifikat som behövs för anmälan i det positiva kreditupplysningsregistret. Uppgifterna anmäls alltid med den anmälningsskyldiges certifikat och som anmälarens uppgifter sparas den anmälningsskyldiges FO-nummer och namn i registret. Den anmälningsskyldige ansvarar själv för certifikatet och de uppgifter som skickas med certifikatet.

Om uppgifter anmäls för den anmälningsskyldiges räkning ska den som agerar för en annans räkning använda ett separat certifikat. Om alla anmälningar sköts av en annan organisation (t.ex. en systemleverantör) för den anmälningsskyldiges räkning kan den anmälningsskyldiges enda certifikat användas av denna organisation. I detta fall anmäler man till registret användaren av certifikatet (namn och FO-nummer) antingen genom att ringa till kundtjänsten eller använda kontaktblanketten.  

Om den anmälningsskyldige själv använder sitt certifikat för att anmäla uppgifter men en del av dess uppgifter om krediter dessutom anmäls av någon som agerar för dennes räkning ska man beställa ett tilläggscertifikat för den som agerar för den anmälningsskyldiges räkning genom att ringa till kundtjänsten eller använda kontaktblanketten.  Vid begäran om tilläggscertifikat ombeds organisationen uppge namnet och FO-numret för den organisation för vars användning tilläggscertifikatet utfärdas. Den anmälningsskyldige ansvarar också för åtgärder som vidtagits med tilläggscertifikatet och för att certifikatinnehavaren har behörighet att använda certifikatet för gränssnitten. Fullmaktsdokumenten ska vid begäran visas upp.

På webbsidan för det positiva kreditupplysningsregistret finns information om de kreditgivare som har godkänts som anmälare och för vilka ett positivt beslut om öppnandet av förbindelser har getts. På webbsidan anges för anmälningsskyldiga kreditgivarens namn och FO-nummer eller utländska organisationsnummer.

Närmare anvisningar om anmälan som lämnare av uppgifter finns i en separat anvisning.


5 Krediter som anmäls till registret

Till det positiva kreditupplysningsregistret anmäls uppgifter om konsumentkrediter och därmed likställda krediter vilka beviljats enligt ett kreditavtal. Folkpensionsanstalten anmäler dessutom uppgifter om borgensfordringarna för studielån. I denna punkt i anvisningen specificeras närmare vilka krediter som anmäls till registret. I punkt 7 beskrivs vilka uppgifter som anmäls för krediterna.


5.1 Konsumentkredit

Med konsumentkrediter som anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret avses krediter som hör till tillämpningsområdet för kap. 7 eller 7 a i konsumentskyddslagen (38/1978).

Enligt konsumentskyddslagen avses med konsumentkredit en sådan kredit som en näringsidkare enligt avtal beviljar eller utfäster sig att bevilja en konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande ekonomiskt arrangemang, för vilken ränta eller andra avgifter tas ut.

Ansvaret för att utreda om det handlar om en konsumentkredit vilar på kreditgivaren, när denna beviljar eller förmedlar en kredit till en fysisk person.

Endast beviljade krediter anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret. Lånelöften anmäls inte. Med ett lånelöfte avses att kreditgivaren ensidigt förbinder sig till kreditgivning. Med en kredit som anmäls till registret och som beviljats enligt avtal avses en kredit för vilken det gjorts upp ett kreditavtal som båda parterna har godkänt.

Med betalningsanstånd avses en rätt som enligt avtal getts till kredittagaren att betala en summa som förfallit till betalning delvis eller helt efter förfallodagen. Detta betalningsanstånd ska inte förväxlas med att vanligt betalningsanstånd. Ett vanligt betalningsanstånd, det vill säga beviljandet av betalningstid för en konsument vid köp av en nyttighet, är inte en sådan konsumentkredit som avses i 7 kap. i konsumentskyddslagen och därför ska uppgifter om sådana avtal om betalningsanstånd inte heller anmälas till registret.

Det kan också ingås ett finansieringsavtal för en nyttighet som köps, varvid köparen kan betala nyttighetens pris antingen som en engångsbetalning utan ränta och kostnader eller alternativt i betalningsposter, varvid ränta och kostnader tas ut. Uppgifter om sådana finansieringsavtal anmäls till registret endast om köparen beslutar att använda kreditmöjligheten som överenskommits i finansieringsavtalet och betalar nyttighetens pris i fler än en betalningspost.

Till registret anmäls inte uppgifter om sådana krediter på vilka bestämmelserna i 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen inte tillämpas. Sådana är till exempel krediter för vilka inte tas ut ränta eller andra kostnader, krediter som beviljats av pantlåneinrättningar och sociala krediter.

Krediter som en fysisk person har lyft huvudsakligen för sin näringsverksamhet utgör inte konsumentkrediter. Krediter som tagits för näringsverksamhet anmäls till registret från och med den 1 december 2025.


5.2 Med konsumentkrediter likställda krediter

Till det positiva kreditupplysningsregistret anmäls uppgifter om med konsumentkrediter likställda krediter.

Med konsumentkrediter likställs enligt 7 kap. 1 § 2 mom. i konsumentskyddslagen hyresavtal och andra avtal som ger konsumenten besittningen till en vara, om varans kontantpris och kreditkostnaderna enligt avtalsvillkoren ska betalas under hyresperioden eller om det framgår av villkoren att konsumenten kan bli ägare till varan på annat sätt när avtalet går ut. I det positiva kreditupplysningsregistret används termen ”leasingavtal” för sådana avtal.

Enligt 7 kap. 1 § 3 mom. i konsumentskyddslagen likställs med konsumentkrediter också sådan kredit som någon annan än kreditgivaren lämnar eller utfäster sig att lämna en konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande ekonomiskt arrangemang, om krediten förmedlas till konsumenten av en näringsidkare. I dessa fall verkar näringsidkaren som en förmedlare av person-till-person-lån.


6 Anmälan av den befintliga kreditstocken till registret

När kreditgivarens anmälan har behandlats och Inkomstregisterenheten har fattat beslut om öppnandet av förbindelser kan kreditgivaren börja anmäla uppgifter. Den befintliga kreditstocken anmäls 1.2–31.3.2024. Inkomstregisterenheten rekommenderar dock att anmälan inleds först den 5 februari 2024, så att Inkomstregisterenheten kan säkerställa ett tillräckligt stöd för alla anmälare. 

Först ska kreditgivaren anmäla uppgifterna om alla befintliga krediter som omfattas av anmälningsskyldigheten till registret. För den befintliga kreditstockens del anmäls alla krediter som specificerats i anvisningens punkt 5 som har beviljats till personer som uppfyller specifikationen i punkt 3. Om kreditens enda gäldenär är ett dödsbo vid tidpunkten då den befintliga kreditstocken anmäls ska krediten inte anmälas till registret.

Efter att kreditgivaren har anmält en kredit till registret måste denne inleda en kontinuerlig anmälan till registret, det vill säga anmäla ändringar som sker i krediten i enlighet med tidsfristerna för anmälan enligt lag.

Kreditgivaren är skyldig att anmäla alla uppgifter som omfattas av anmälningsskyldigheten. Alla uppgifter om den befintliga kreditstocken som ska anmälas till registret är inte nödvändigtvis tillgängliga för kreditgivaren med skäliga åtgärder, till exempel för att krediten har beviljats för länge sedan. För anmälan av den befintliga kreditstocken tillämpas följande villkorligheter för uppgifter som i gränssnittet har antecknats som tekniskt obligatoriska:

 • Datumet för ingåendet av kreditavtalet är inte en tekniskt obligatorisk uppgift under anmälningstiden för den befintliga kreditstocken 1.2–31.3.2024. Huruvida vissa villkorligt obligatoriska uppgiftsfält är obligatoriska eller inte beror på datumet för ingåendet av kreditavtalet. Om datumet för ingåendet av kreditavtalet lämnas bort från anmälan är dessa villkorligt obligatoriska uppgiftsfält tekniskt frivilliga.
 • Engångskostnader som betalas i samband med att kreditavtalet görs upp är inte en tekniskt obligatorisk uppgift om kreditavtalet har slutits före den 1 februari 2024.
 • Uppgiften som gäller kreditens nyttighetsbundenhet är inte en tekniskt obligatorisk uppgift om kreditavtalet har slutits före den 1 februari 2024.
 • Uppgiften som anger ifall krediten är en konsumentkredit enligt 7 kap. i konsumentskyddslagen, en konsumentkredit som har samband med bostadsegendom enligt 7 a kap. i konsumentskyddslagen eller en annan kredit än en konsumentkredit är inte tekniskt obligatorisk om kreditavtalet har slutits före den 1 februari 2024.
 • Uppgiften om huruvida kreditgivaren verkar som förmedlare av person-till-person-lån är inte en tekniskt obligatorisk uppgift om kreditavtalet har slutits före den 1 februari 2024.

En del av kredituppgifterna är tekniskt frivilliga i gränssnittet, till exempel:

 • den effektiva räntan vid avtalstidpunkten
 • inkomstuppgifterna som utretts vid kreditgivningen
 • uppgiften om att krediten har överförts från en annan kreditgivare.

Anmälan förkastas inte utifrån att tekniskt frivilliga uppgifter inte anges. Även tekniskt frivilliga uppgifter ska dock anges om de är tillgängliga med skäliga åtgärder.

Kreditgivaren anmäler uppgifterna om befintliga krediter till registret via gränssnittet Ny kredit enligt situationen vid anmälningstidpunkten. Redan avslutade amorteringsfria perioder eller gamla betalningstransaktioner anmäls inte för den befintliga kreditstocken.

Kreditgivaren inleder en kontinuerlig anmälan av uppgifter till registret genast efter att den befintliga kreditstocken har anmälts. Det betyder att till exempel amorteringar och ändringar som görs i kreditavtal ska anmälas enligt de tidsfrister som fastställs i lag. Tidsfristerna behandlas i punkt 8 i anvisningen.

Uppgifterna som ska anmälas har beskrivits i punkt 7 i anvisningen.


7 Uppgifter som anmäls för krediter

Kreditgivaren lämnar uppgifter om krediterna till registret som material via gränssnitt. Beroende på typen av material använder kreditgivaren en av följande gränssnittstjänster:

 • Ny kredit
 • Ändring av kreditens uppgifter
 • Betalningstransaktion
 • Betalningsdröjsmål
 • Avslutande av kredit

Denna anvisning behandlar anmälans informationsinnehåll. Det finns närmare anvisningar om de tekniska detaljerna som gäller anmälan i gränssnittsbeskrivningen och i de allmänna anvisningarna för programutvecklare.

Kreditens basuppgifter anmäls för alla krediter med samma informationsinnehåll. I gränssnittsbeskrivningen och i den här anvisningen har uppgifterna delvis indelats på annat sätt än i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. I lagen har uppgifterna om säkerheter och kredittagarnas uppgifter gjorts till en separat helhet, medan dessa i gränssnittsbeskrivningen för anmälan och i denna anvisning hör till kreditens basuppgifter. I lagen listas avslutandet och överföringen av en kredit som kreditens basuppgifter medan de bildar en egen helhet i de praktiska lösningarna som gäller anmälan, det vill säga gränssnitten.

Förutom basuppgifterna som är gemensamma för alla krediter anmäls egna informationsinnehåll som har specificerats separat för varje typ av kredit. Typerna av krediter i det positiva kreditupplysningsregistret är följande:

 • engångskredit
 • fortlöpande kredit
 • borgensfordran på studielån
 • leasing.


7.1 Anmälarens uppgifter lämnas i materialets uppgifter

Ett material kan innehålla en eller flera anmälningar. I samma material kan det dock endast finnas anmälningar som görs via ett enda gränssnitt, till exempel endast uppgifter om nya krediter eller endast uppgifter om betalningstransaktioner.

I alla gränssnittstjänster anmäls beteckningen för den anmälningsskyldiga näringsidkaren i uppgifterna för materialet som sänds. För finländska näringsidkare är beteckningen alltid ett FO-nummer. Utländska näringsidkare som inte har ett finländskt FO-nummer anmäler ett utländskt organisationsnummer samt en landskod. Företagets officiella namn anmäls inte, eftersom registret får denna uppgift ur företags- och organisationsdatasystemet (ytj.fi) utifrån FO-numret. Registret får namnet på utländska näringsidkare i samband med anmälan som lämnare av uppgifter.


7.2 Uppgifter som anmäls för nya krediter

Uppgifterna om en ny kredit anmäls med gränssnittet Ny kredit. Även krediter som har överförts från en annan kreditgivare anmäls till registret med gränssnittet Ny kredit. Förvärvaren anmäler de ursprungliga kredituppgifterna om de kan anmälas med skäliga åtgärder.

7.2.1 Kreditens basuppgifter

Följande uppgifter anmäls för alla nya krediter:

Kreditens nummer och typen av nummer
Ett nummer som identifierar krediten och som måste vara unikt för kreditgivaren i fråga: olika krediter som beviljats av samma kreditgivare får inte ha samma nummer. Kreditens nummer får inte innehålla personbeteckningen eller andra personuppgifter, såsom telefonnumret. Om kreditgivaren har anmält en kredit med ett visst kreditnummer som avslutad för mindre än 30 månader sedan kan kreditgivaren inte ge samma kreditnummer till en ny kredit. Som typ av nummer för krediten anmäls IBAN-kontonummer, BBAN-kontonummer eller annat kreditnummer. Dessutom anmäls kreditens nummer enligt den valda typen. Om kreditens nummer ändras under kreditens livscykel ska det ändrade numret anmälas till registret. Anmälan av ändringar i kreditens uppgifter beskrivs i punkt 7.3 i anvisningen.

Kreditgivaren verkar som förmedlare av person-till-person-lån
En förmedlare av person-till-person-lån är en näringsidkare som förmedlar krediter som beviljats av konsumenter till andra konsumenter. Om det handlar om ett person-till-person-lån som har förmedlats av en förmedlare av person-till-person-lån ska man anmäla ”true” i det här uppgiftsfältet, annars anmäls ”false".

Kreditgivarens marknadsföringsnamn
Kreditgivarens marknadsföringsnamn eller bifirma, vilka kreditgivaren har använt vid marknadsföringen av krediten i fråga till en konsument. Förutom kreditgivarens officiella namn syns även detta namn för privatpersoner i e-tjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret. Kreditgivaren anmäler i det här fältet sitt officiella namn om inget separat marknadsföringsnamn eller en bifirma har använts.

Antal gäldenärer
Kreditgivaren anmäler hur många gäldenärer som ansvarar för krediten. Antalet måste vara minst 1. Endast uppgifterna om sådana personer som har en finländsk personbeteckning anmäls till registret. Om en medgäldenär inte har en finländsk personbeteckning anmäls inte gäldenärens uppgifter till registret. Medgäldenären i fråga räknas dock med i antalet gäldenärer.

Datum för ingående av kreditavtalet
Kreditgivaren anmäler som datumet för ingående av kreditavtalet den dag då ett avtal som binder kreditgivaren och kredittagaren har tecknats. 

Valuta
Kreditgivaren anmäler kreditens valuta med en kod som består av tre bokstäver enligt ISO 4217-valutakoderna. Till exempel EUR, USD, SEK.

Engångskostnader som betalas i samband med ingåendet av kreditavtalet
Kreditgivaren anmäler kostnader som kredittagaren har betalat som anknyter till uppläggningen av krediten. Kostnaderna anmäls som en totalsumma i kreditens valuta. Kostnadernas grunder specificeras inte.

Till registret anmäls sådana engångskostnader som anknyter till uppläggningen av krediten, vilka beaktas vid beräkningen av den effektiva räntan enligt 7 kap. 6 § i konsumentskyddslagen. Som sådana kreditkostnader som anmäls som engångskostnader räknas kostnader och övriga avgifter som kreditgivaren känner till och som debiteras av konsumenten utifrån kreditförhållandet. Exempelvis:

 • kostnader och arvoden för ansökan av kredit eller ingående av ett kreditavtal
 • avgifter för användning av betalningsmedel
 • avgifter till kreditförmedlaren i samband med ingåendet av ett kreditavtal eller öppnandet av en kredit
  • uppläggningsavgift
  • expeditionsavgift
  • kreditreserveringsprovision
 • separata avgifter som anknyter till betalningen av kapitalet, till exempel tilläggsavgifter för påskyndad behandling eller påskyndat lyftande av krediten.

Kostnader och kreditkostnader kan uppbäras av kredittagaren även under hela kreditens livscykel. Om kreditkostnaderna fördelas så att betalas till exempel i samband med en månatlig amortering eller på något annat sätt i poster anmäls de som en betalningstransaktion. Se punkt 7.4 i anvisningen.

Alla kostnader som kredittagaren betalar är inte sådana kreditkostnader som anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret. Kreditgivare anmäler till exempel inte följande kostnader som kreditkostnader:

 • Kontoförvaltningsavgifter för ett kreditskötselkonto om det är frivilligt att öppna kontot och kostnaderna har specificerats i kreditavtalet eller i ett annat avtal vilket har tecknats med konsumenten. Kontoförvaltningsavgifterna ska dock anmälas till registret om de anknyter till en konsumentkredit som har samband med bostadsegendom i enlighet med 7 a kap. i konsumentskyddslagen.
 • Kostnader som förorsakas av avtalsbrott.

Typ av kredit
Som typ av kredit anmäls en av följande:

 • fortlöpande kredit
 • engångskredit
 • borgensfordran på studielån
 • leasing.

Fortlöpande kredit
Med en fortlöpande kredit avses en konsumentkredit som kan utnyttjas fortlöpande av kredittagaren med ett enda kreditbeslut, upp till en kreditlimit som överenskommits på förhand. När kredittagaren amorterar på lånet som hen har lyft frigörs det på nytt kredit för att användas. Till exempel kreditkort och olika sorters konton med kredit är fortlöpande krediter.

Till det positiva kreditupplysningsregistret anmäls uppgifterna om befintliga fortlöpande krediter, även om kredittagaren inte aktivt använder krediten och även om hen alltid betalar bort den summa som har använts senast på förfallodagen.

Som fortlöpande krediter anmäls också så kallade betaltidskort om det tas ut ränta eller andra kostnader på dem, såsom årsavgifter eller kontoförvaltningsavgifter.

Engångskredit
Engångskrediten är en konsumentkredit som inte är en fortlöpande kredit. Till exempel bostadslån och studielån är engångskrediter.

Borgensfordran på studielån
Endast FPA kan anmäla "borgensfordran på studielån” som typ av kredit. Informationsinnehållet för borgensfordran på studielån är samma som för en engångskredit, utom för några separat specificerade undantag.

Leasing
Till det positiva kreditupplysningsregistret anmäls hyresavtal och andra avtal som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen och som ger konsumenten besittningen till en vara, om varans kontantpris och kreditkostnaderna enligt avtalsvillkoren ska betalas under hyresperioden eller om det framgår av villkoren att konsumenten kan bli ägare till varan på annat sätt när avtalet går ut. Kreditgivarna anmäler sådana avtal som leasingavtal till det positiva kreditupplysningsregistret.

Om avsikten med avtalet är en överföring av äganderätten handlar det om ett avbetalningsköp och då anmäls krediten som en engångskredit och inte som leasing. Om överföringen av äganderätten enligt avtalsvillkoren är möjlig men konsumenten själv kan bestämma om överföringen sker eller inte ska krediten anmälas som leasing.

Sådana leasingavtal anmäls inte till registret där det endast handlar om uthyrning och där äganderätten till varan enligt avtalsvillkoren inte kan överföras till konsumenten.

Krediten har en säkerhet
Kreditgivaren anmäler om krediten har en säkerhet (”true" eller ”false"). Om leasing har anmälts som typ av kredit anmäls uppgiften inte.

Typ av säkerhet
Om en säkerhet anknyter till krediten anmäler kreditgivaren ett av följande kodvärden som typ av kredit:

 • bostadsegendom
 • annan fast egendom
 • objekt för avbetalningsfinansiering
 • annan lös egendom
 • annan säkerhet
 • personborgen
 • statsborgen
 • annan borgen.

Om krediten har flera olika typer av säkerheter ska typen av säkerhet anges separat för varje säkerhet. Om krediten till exempel har två bostäder och lös egendom som säkerhet ska ”bostadsegendom” och ”annan lös egendom” anmälas som typerna av säkerhet. Om krediten däremot har flera personliga borgensmän anmäls ”personborgen” som säkerhetens typ i enlighet med antalet personer och dessutom den finländska personbeteckningen för varje borgensman.

Med bostadsegendom avses bostadsegendom enligt 7 a kap. 3 § 1 mom. 1 punkten i konsumentskyddslagen. Kreditgivaren anmäler ”bostadsegendom” som typ av säkerhet om kreditens säkerhet är en bostadsfastighet, en samfundsandel som berättigar till besittning av en bostadslägenhet eller ett bostadshus, som är beläget på en fastighet som besitts med stöd av en nyttjanderätt, såsom till exempel arrenderätt. Det har ingen betydelse huruvida fastigheten eller lägenheten är avsedd att användas för stadigvarande bruk eller som fritidsbostad. Även när säkerheten är en placeringsbostad, bostadsrättsbostad eller delägarbostad anmäls ”bostadsegendom” som typ av säkerhet.

För till exempel åker, skog samt fastigheter som är avsedda för annat ändamål än boende anmäls ”annan fast egendom” som typ av säkerhet.

Om kreditens säkerhet är den nyttighet som avtalet gäller, till exempel ett fordon, anmäls ”objekt för avbetalningsfinansiering” som typ av säkerhet.

Om kreditens säkerhet är lös egendom som inte är bostadsegendom eller objektet för avbetalningsfinansiering anmäls "annan lös egendom” som typ av säkerhet. Sådan egendom kan till exempel vara olika värdepapper, såsom andra aktier än sådana som berättigar till besittning av en bostadslägenhet, samt värdefulla konstföremål eller ädla metaller.

Om kreditens säkerhet är sådan egendom som inte passar in på de säkerhetskategorier om nämnts ovan anmäls ”annan säkerhet" som typ av säkerhet. Till exempel företagsinteckningar eller kreditförsäkringar räknas som sådana.

Om typen av säkerhet är personborgen anmäler kreditgivaren dessutom borgensmannens personbeteckning. Om det finns flera borgensmän anmäls personbeteckningarna för alla. Om borgensmannen saknar en finländsk personbeteckning anmäler kreditgivaren ”annan borgen” som typ av säkerhet.

Om kreditens säkerhet är statsborgen anmäls ”statsborgen” som typ av säkerhet.

Om krediten har en utländsk personlig borgensman eller en annan borgen än person- eller statsborgen anmäls "annan borgen” som typ av säkerhet. Sådana är till exempel en kommersiell borgen samt borgen som getts av en församling, en kommun eller något annat samfund. ”Annan borgen” anmäls som typ av borgen även för en borgen från Ålands landskapsstyrelse.

Säkerhetens värde i euro, datumet då värderingen har gjorts eller förhållandet mellan olika säkerheter i säkerhetshelheten anmäls inte.

Krediten har överförts från en annan kreditgivare
Kreditgivaren anmäler ”true” om krediten har överförts till denne från en annan kreditgivare. Närmare anvisningar om hur överföring av krediter anmäls finns i punkt 7.6 i anvisningen.

Kredittagarens beteckning
Kreditgivaren anmäler kredittagarens finländska personbeteckning. Om krediten har flera medgäldenärer anmäls alla medgäldenärers personbeteckningar som kredittagare. Om kredittagarens personbeteckning ändras fortsätter anmälningarna på normalt sätt med den nya personbeteckningen. Informationen om ändringen kommer till registret från befolkningsdatasystemet och sålunda behöver kreditgivaren inte separat anmäla detta som en ändring av kreditens uppgifter.

Kredittagarens kredit omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering

Om kredittagaren omfattas av en skuldsanering som fastställts av en domstol och krediten som anmäls hör till betalningsprogrammet för skuldsaneringen ska kreditgivaren anmäla ”true” i det här fältet. Frivilliga skuldsaneringar eller eventuella andra skuldarrangemang som privata aktörer erbjuder, till exempel konsolideringslån, är inte sådana skuldsaneringar som avses här.

När betalningsprogrammet för skuldsanering avslutas anmäler kreditgivaren ”false” i det här fältet. Betalningsprogrammet avslutas när dess giltighetstid upphör. Om det har fastställts olika längder för betalningsprogrammet för vanliga skulder och säkerhetsskulder och krediten delvis består av vanlig skuld och delvis säkerhetsskuld tas skuldsaneringsuppgiften bort från registret när giltighetstiden har tagit slut för det sista betalningsprogrammet. 

Om det fattas beslut om att skuldsaneringen ska förfalla anmäler kreditgivaren ”false” i det här fältet.

För en kredit som omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering anmäler kreditgivaren till registret endast de uppgifter som räknats upp i punkt 7.2.1 i anvisningen (med undantag för inkomstuppgifterna som utretts vid kreditgivningen), ändringar i uppgifterna i fråga samt en eventuell uppgift om att krediten har avslutats. Dessa snävare uppgifter anmäls för krediten om krediten för åtminstone en gäldenärs del omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering. Det vill säga om krediten till exempel har två gäldenärer och endast den ena av dem omfattas av en skuldsanering anmäls endast de snävare uppgifterna även för den gäldenär som inte omfattas av skuldsanering. Om skuldsaneringen förfaller eller betalningsprogrammets giltighetstid tar slut före förpliktelserna i betalningsprogrammet har uppfyllts  måste kreditgivaren anmäla kreditens uppgifter på ett sådant sätt att de motsvarar nuläget. Efter det fortsätter man anmäla alla kreditens uppgifter på normalt sätt.

Kredittagarens kredit omfattas av ett företagssaneringsprogram
Om krediten som anmäls hör till ett företagssaneringsprogram som fastställts av en domstol ska kreditgivaren anmäla ”true” i det här fältet. Om det fattas beslut om att företagssaneringsprogrammet ska förfalla anmäler kreditgivaren ”false” i det här fältet.

För en kredit som omfattas av ett företagssaneringsprogram anmäler kreditgivaren till registret endast de uppgifter som räknats upp i punkt 7.2.1 i anvisningen (med undantag för inkomstuppgifterna som utretts vid kreditgivningen), ändringar i uppgifterna i fråga samt en eventuell uppgift om att krediten har avslutats. Dessa snävare uppgifter anmäls för krediten om krediten för åtminstone en gäldenärs del omfattas av ett företagssaneringsprogram. Det vill säga om krediten till exempel har två gäldenärer och endast den ena av dem omfattas av ett företagssaneringsprogram anmäls endast de snävare uppgifterna även för den gäldenär som inte omfattas av företagssanering. Om företagssaneringsprogrammet förfaller måste kreditgivaren anmäla kreditens uppgifter på ett sådant sätt att de motsvarar nuläget. Efter det fortsätter man anmäla alla kreditens uppgifter på normalt sätt.

Inkomstuppgifter som utretts vid kreditgivningen
Kreditgivaren anmäler de inkomstuppgifter som utretts av kredittagaren för kreditbedömningen, dvs. de uppgifter som kreditgivaren har utrett om kreditsökanden genom att fråga denne eller på annat sätt. Inkomsterna anmäls som månadsinkomster och ges separat som brutto- och nettoinkomster. Om det handlar om en kredit med flera medgäldenärer anmäls inkomsterna separat för varje kredittagare. Inkomstuppgifterna anmäls alltid i euro. Om endast antingen brutto- eller nettoinkomsten utreds när kreditvärdigheten bedöms anmäler kreditgivaren endast de uppgifter som denne har utrett.

Kredit enligt konsumentskyddslagen
Kreditgivaren anmäler om krediten är en konsumentkredit som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen, en konsumentkredit som har samband med bostadsegendom som hör till tillämpningsområdet för 7 a kap. i konsumentskyddslagen eller en annan kredit än en konsumentkredit.

Med en konsumentkredit som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen avses en kredit som en kreditgivare beviljar till en konsument och för vilken ränta eller andra avgifter tas ut. Sådana krediter är till exempel studielån, placeringslån, kreditkort, avbetalningsköp och olika konsumtionskrediter. Även med konsumentkrediter likställda krediter, såsom person-till-person-lån samt hyresavtal och andra avtal (leasingavtal), anmäls som krediter som hör till tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen.

Med en konsumentkredit som har samband med bostadsegendom som hör till tillämpningsområdet för 7 a kap. i konsumentskyddslagen avses en kredit som har beviljats för att anskaffa bostadsegendom eller en kredit för vilken det getts bostadsegendom som säkerhet. Sådana krediter kan till exempel vara bostadslån, lån för placeringsbostad och lån för totalrenovering. Uppgiften anmäls till registret endast för sådana krediter som har beviljats efter att 7 a kap. i konsumentskyddslagen har trätt i kraft (den 1 januari 2017).

Uppgiften Kredit enligt konsumentskyddslagen är tekniskt obligatorisk endast om krediten har beviljats den 1 februari 2024 eller senare. Om kreditgivaren anmäler en kredit som har beviljats före detta datum förkastas anmälan inte även om denna uppgift inte anmäls.

I det positiva kreditupplysningsregistret avses med annan än konsumentkredit en borgensfordran på studielån eller en kredit som har beviljats till en fysisk person för näringsverksamhet. Krediter som beviljats för näringsverksamhet anmäls inte ännu i första fasen av registret.

Nyttighetsbunden kredit
För en konsumentkredit anmäls det om det handlar om en nyttighetsbunden kredit. En nyttighetsbunden kredit är en konsumentkredit som har beviljats för att anskaffa en konsumtionsnyttighet och som beviljas av säljaren, den som utför tjänsten eller en näringsidkare som agerar för dessa.

I nyttighetsbundna krediter har kredittagaren inte i allmänhet rätt att lyfta pengar eller bestämma om kreditens användningsändamål, utan krediten används för att anskaffa en konsumtionsnyttighet. Också kreditkort anmäls som nyttighetsbundna krediter till det positiva kreditupplysningsregistret. Penninglån, bostadskrediter eller studielån anmäls inte som nyttighetsbundna krediter.

Uppgiften om nyttighetsbundenheten är tekniskt obligatorisk endast om krediten har beviljats den 1 februari 2024 eller senare och om krediten omfattas av tillämpningsområdet för 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen.

7.2.2 Uppgifter som anmäls för engångskrediter

För engångskrediter anmäls förutom de ovan i punkt 7.2.1 beskrivna basuppgifterna också följande uppgifter:

Kreditens användningsändamål
För engångskrediter anmäls användningsändamålet enligt huvudändamålet för vilket krediten har beviljats. Som användningsändamål för engångskrediten anmäls ett av följande:

 • bostadslån
 • bostadslån för första bostad
 • bostadslån för fritidsbostad
 • bostadslån för placeringsbostad
 • studielån
 • konsumentkredit för anskaffning av trafikmedel
 • annan konsumentkredit
 • annan kredit (används inte i första fasen av registret)
 • kredit för näringsverksamhet (används inte i första fasen av registret)
 • borgensfordran på studielån.

Bostadslån
Med ett bostadslån avses en kredit vars avsikt är att anskaffa bostadsegendom eller behålla äganderätt. Med bostadsegendom avses en bostadsfastighet, samfundsandelar som berättigar till besittning av en bostadslägenhet eller ett bostadshus, som är beläget på ett område som besitts med stöd av en nyttjanderätt som gäller fastigheten.

Det kan handla om behållandet av äganderätten till exempel vid avvittring, där parten som äger bostaden tar en kredit för att behålla sin äganderätt till bostaden. Även en kredit som har tagits för att betala ett bolagslån kan vara ett bostadslån.

Om bostadslånet har tagits för anskaffning av första bostad, fritidsbostad eller placeringsbostad väljer kreditgivaren ett användningsändamål för krediten som motsvarar detta. I annat fall anmäls ”bostadslån” som användningsändamål för bostadslånet.

Ett totalrenoveringslån som måste beaktas vid beräkning av maximal belåningsgrad anmäls till registret som ett bostadslån (15 kap. 11 § 1 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014)). Som sådana räknas totalrenoveringslån med en bostad som säkerhet. För övriga totalrenoveringslån anmäls "annan konsumentkredit" som användningsändamål. Användningsändamålet för totalrenoveringslån med en bostad som säkerhet anmäls som "bostadslån", "bostadslån för första bostad", "bostadslån för fritidsbostad" eller "bostadslån för placeringsbostad”, beroende på för vilken typ av bostadsegendom renoveringslånet har tagits.

Studielån
Med studielån avses krediter som beviljas till en privatperson för studier eller till exempel för att finansiera en studieresa. Sådana är till exempel studielån vars säkerhet utgörs av statsborgen i enlighet med studiestödslagen (65/1994) eller borgen för studielån som beviljats av Ålands landskapsstyrelse. Också ett studielån som har beviljats till en minderårig anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret.

Konsumentkredit för anskaffning av trafikmedel
Men ett trafikmedel avses ett trafikmedel som registreras i det trafik- och transportregister som avses i lagen om transportservice (320/2017) samt eventuell tilläggsutrustning till detta trafikmedel. Kreditgivaren anmäler detta användningsändamål om denne beviljar till exempel ett bil- eller båtlån till konsumenten.

Annan konsumentkredit
Detta användningsändamål omfattar konsumentkrediter som inte är bostadslån, studielån, konsumentkrediter som beviljats för anskaffning av trafikmedel eller borgensfordringar på studielån. Till exempel för konsumtionskrediter anmäls "annan konsumentkredit" som användningsändamål.

Annan kredit och kredit för näringsverksamhet
Dessa användningsändamål används inte i första fasen av registret.

Borgensfordran på studielån
Endast FPA anmäler "borgensfordran på studielån” som användningsändamål.


Betalningsprogrammets sista förfallodag
Kreditgivaren anmäler den sista förfallodagen för betalningsprogrammet som har överenskommits i kreditavtalet, om dagen är känd. Om det görs ändringar i betalningsprogrammet under kreditens återbetalningstid, till exempel för att kredittagaren gör extra amorteringar och den sista förfallodagen ändras, ska kreditgivaren uppdatera uppgiften till registret genom att använda gränssnittet Ändring av kreditens uppgifter. Om krediten har sagts upp anmäls dock inte den överenskomna sista förfallodagen i betalningsprogrammet för indrivningen av krediten. Närmare anvisningar om ändringar i anmälda uppgifter finns i punkt 7.3.

Amorteringssätt
Kreditgivaren anmäler ett av följande som amorteringssätt för en engångskredit:

 • jämn amortering
 • jämna rater
 • annuitet
 • balloon
 • bullet
 • annat amorteringssätt.

Med jämn amortering avses ett amorteringssätt där kreditens kapital alltid amorteras med samma oföränderliga summa och räntan dessutom läggs till betalningsposten.

Med jämna rater avses ett amorteringssätt där totalsumman (som består av amortering och ränta) som betalas för krediten är den samma under hela lånetiden. I början innehåller betalningsposten mer ränta, men i takt med att krediten amorteras minskar räntans andel. Om räntan stiger förlängs lånetiden.

Kreditgivaren anmäler annuitet som amorteringssätt om ändringarna i räntan beaktas i storleken på återbetalningsposten i stället för att återbetalningstiden ändrar. Lånetiden förlängs alltså inte om räntan stiger.

Kreditgivaren anmäler ”balloon” som amorteringssätt om kreditens sista betalningspost är betydligt större än de övriga betalningsposterna.

Kreditgivaren anmäler "bullet” som amorteringssätt om kreditens kapital betalas tillbaka i en post.

Om inget amorteringssätt har överenskommits till exempel för att krediten indrivs ska "annat amorteringssätt” väljas.

Amorteringsintervall
Kreditgivaren anmäler det amorteringsintervall som överenskommits med kredittagaren i månader, om amorteringssättet är något annat än ”bullet” eller ”annat amorteringssätt”. Om krediten till exempel amorteras varje månad anmäls siffran 1 och om den amorteras varannan månad anmäls siffran 2.

Beviljat belopp
Kreditgivaren anmäler det totala kreditbelopp som enligt kreditavtalet har beviljats till kredittagaren. Beloppet anges i kreditens valuta. Om det beviljade beloppet uppdateras måste kreditgivaren anmäla det uppdaterade beloppet till registret som en ändring av kreditens uppgifter. Kreditgivaren anmäler alltid den kumulativa summan.

Lyft belopp
Kreditgivaren anmäler beloppet som kredittagaren har lyft i kreditens valuta. Om krediten lyfts i delar uppdaterar kreditgivaren uppgiften när det lyfts mer kredit. Då anmäls den kumulativa summan som lyft belopp, dvs. hela kreditbeloppet som har lyfts. Uppdateringen görs genom att anmäla en ändring av kreditens uppgifter. Om krediten inte ännu lyfts i samband med att kreditavtalet görs upp anmäler kreditgivaren i anmälan av en ny kredit att det lyfta beloppet är 0 euro och uppdaterar kreditens lyfta belopp när kredittagaren har lyft krediten helt eller delvis.

Kreditens saldo
Kreditgivaren anmäler saldot som återstår av kreditens kapital. Kreditgivaren uppdaterar uppgiften om kreditens saldo alltid när denne anmäler betalningstransaktioner för krediten. Det finns mer information om hur en betalningstransaktion anmäls i punkt 7.4 i anvisningen.


7.2.3 Uppgifter som anmäls för fortlöpande krediter

För fortlöpande krediter anmäls förutom de ovan i punkt 7.2.1 beskrivna basuppgifterna också följande uppgifter:

Kreditgräns
Kreditgivaren anmäler den kreditgräns som överenskommits för en fortlöpande kredit i kreditens valuta.

Kreditbeloppet som använts
Med kreditbeloppet som använts avses hela den summa som kredittagaren har lyft, oberoende av om ränta eller kostnader tas ut på summan eller inte. Kreditbeloppet som använts är den skuld som återstår av en fortlöpande kredit.

Kreditgivaren anmäler kreditbeloppet som använts av en fortlöpande kredit i enlighet med situationen den första kalenderdagen efter den månatliga förfallodagen. Om det inte finns någon månatlig förfallodag anmäls kreditbeloppet enligt situationen den sista kalenderdagen i månaden. Om den månatliga förfallodagen för en fortlöpande kredit är till exempel den 15:e dagen i månaden anmäls saldot för den 16:e dagen i månaden som kreditbeloppet som använts.

Om kredittagaren använder en fortlöpande kredit genast i samband med att kreditavtalet görs upp ska summan som använts anmälas genast i anmälan om en ny kredit. Om kredittagaren använder sin fortlöpande kredit först senare anmäls till en början beloppet 0 euro till registret.

Värderingsdag för kreditbeloppet som använts
Kreditgivaren anmäler det datum då kreditbeloppet som har använts har kontrollerats.

7.2.4 Ränteuppgifter

Förutom de ovan uppräknade basuppgifterna om krediten samt uppgifterna om engångskrediter och fortlöpande krediter anmäls även ränteuppgifter för engångskrediter och fortlöpande krediter. Folkpensionsanstalten anmäler inte ränteuppgifter för borgensfordringarna för studielån.

Till det positiva kreditupplysningsregistret anmäls endast de kostnader som beaktas vid beräkningen av den effektiva räntan. Kostnader som beror på avtalsbrott, såsom dröjsmålsräntor, ska inte anmälas som kostnader.

Totalränta
Kreditgivaren anmäler den totalränta som de facto tas ut av kredittagaren för krediten i procent. Om det till exempel tas ut en marginalränta på 1 % på krediten och dessutom bankens egen referensränta, som vid tidpunkten då avtalets sluts är 1 %, anmäler kreditgivaren 2 % som totalränta. Om krediten är räntefri anmäler kreditgivaren värdet 0 för uppgiften Totalränta.

Om kredittagaren kan välja olika betalningsalternativ med olika räntor, det vill säga om uppgiften om den överenskomna räntan inte är entydig, anmäls den högsta möjliga räntan som utifrån kreditavtalet kan komma att betalas.

Om endast dröjsmålsränta uppbärs för krediten efter uppsägningen anmäls inte kreditens totalränta. Detta görs genom att lämna bort uppgiften Totalränta från anmälan.

Marginalränta
Kreditgivaren anmäler den marginalränta som avtalats för krediten i procent. Marginalräntan är den del av räntesatsen som kreditgivaren specificerar kundspecifikt till exempel i kreditavtalet.

Typ av ränta
Kreditgivaren anmäler en av följande som typ av ränta:

 • euriborränta
 • bankens egen referensränta
 • annan rörlig ränta
 • fast ränta
 • räntefri.

Med euriborränta avses referensräntan som gäller på penningmarknaden på euroområdet (Euro interbank offered rate). Denna ränta används ofta som referensränta för lån och depositioner.

Bankens egen referensränta är en referensränta vars ändringar banken eller bankgruppen fattar beslut om. Bankens egen referensränta kallas ofta för primeränta.

Kreditgivaren anmäler "annan rörlig ränta” som typ av ränta om referensräntan är någon annan än euribor eller bankens egen referensränta, till exempel libor eller grundränta.

Med en fast ränta avses en ränta som förblir oförändrad under hela den överenskomna perioden eller under hela lånets löptid.

Endast om det enligt kreditavtalet inte alls uppbärs någon ränta på krediten ska ”räntefri” anmälas som typ av ränta.

Räntebindningstidens längd
Anmäls om typen av ränta är euriborränta. Uppgiften anges i månader.

Slutdatum för fastränteperioden
Om det har överenskommits att krediten först har en fastränteperiod anmäls slutdatumet för denna period här. När fastränteperioden tar slut ska kreditgivaren anmäla de gällande ränteuppgifterna för krediten. Slutdatumet för fastränteperioden anmäls inte om datumet är i det förflutna.

Typ av räntebindning efter fastränteperioden
Om det fortfarande kvarstår lånetid efter fastränteperioden, och det redan vid avtalstidpunkten har överenskommits om en annan typ av ränta för denna lånetid, ska typen av ränta anmälas i detta fält. Typen av ränta kan vara euriborränta, bankens egen referensränta eller en annan rörlig ränta.

Nedre gräns för räntekorridor
Om en räntekorridor har överenskommits för krediten ska dess nedre gräns anmälas i procent. Kreditgivaren anmäler den nedre och övre gränsen för räntekorridoren om både en nedre och övre gräns har överenskommits för kreditens ränta.

Övre gräns för räntekorridor
Om en räntekorridor har överenskommits för krediten ska dess övre gräns anmälas i procent.

Räntetak
Om ett räntetak har överenskommits för krediten ska detta anmälas i procent. Kreditgivaren anmäler räntetaket om endast en övre gräns har överenskommits för kreditens ränta.

Ränteskyddets slutdatum
Om krediten har ett ränteskydd anmäler kreditgivaren den dag då räntekorridoren eller räntetaket upphör att gälla. Om ränteskyddet avslutas först när krediten avslutas ska betalningsprogrammets sista förfallodag anmälas här.

Effektiv ränta vid avtalstidpunkten
Kreditgivaren anmäler kreditens effektiva ränta vid avtalstidpunkten i procent. Med effektiv ränta avses i det positiva kreditupplysningsregistret den effektiva ränta som har beräknats enligt konsumentskyddslagen och som meddelas till kredittagaren i kreditavtalet.

Om kredittagaren kan välja olika betalningsalternativ med olika räntor, det vill säga om uppgiften om den överenskomna räntan inte är entydig, anmäls den högsta möjliga räntan som utifrån kreditavtalet kan komma att betalas.

7.2.5 Amorteringsfri period

Förutom de ovan uppräknade basuppgifterna om krediten samt uppgifterna om engångskrediter och fortlöpande krediter anmäls även uppgifterna om eventuellt avtalade amorteringsfria perioder för engångskrediter och fortlöpande krediter.

Till registret anmäls inte sådana amorteringsfria perioder som hör till avtalet som en grundläggande egenskap och som kredittagaren själv bestämmer över. För dessa görs det inte upp ett separat avtal. Till registret anmäls endast amorteringsfria perioder som man separat kommer överens om. Start- och slutdatumet för den amorteringsfria perioden anmäls för dem.

Det är möjligt att anmäla flera amorteringsfria perioder för en kredit. När man kommer överens om en ny amorteringsfri period för en kredit ska kreditgivaren i anmälan anmäla alla pågående och framtida amorteringsfria perioder för krediten i fråga.

På grund av tekniska begränsningar i gränssnittet kan man på en gång anmäla högst 64 separata amorteringsfria perioder för en kredit. Om kreditgivaren på en gång vill anmäla fler amorteringsfria perioder ska kreditgivaren kontakta kundtjänsten för det positiva kreditupplysningsregistret.

Om man kommer överens om en amorteringsfri period i samband med att kreditavtalet görs upp kan dess uppgifter anmälas samtidigt som andra avtalsuppgifter för den nya krediten anmäls. I annat fall anmäls uppgifterna om den amorteringsfria perioden som en ändring av kreditens uppgifter senast den andra vardagen efter den dag då man kommit överens om den amorteringsfria perioden. Anvisningar om hur ändringar i kreditens uppgifter anmäls finns i punkt 7.3.

Exempel: Kreditgivaren kommer överens med kredittagaren om en ny amorteringsfri period den 1 september 2024. Den börjar den 1 december 2024 och slutar den 31 december 2024. Kredittagaren har också en redan överenskommen amorteringsfri period 1–31.3.2025. Kreditgivaren anmäler den nya amorteringsfria perioder till registret senast den 3 september 2024 och i anmälan anmäls två amorteringsfria perioder för krediten: 1–31.12.2024 och 1–31.3.2025.

7.2.6 Uppgifter som anmäls om leasingavtal

För leasingavtal anmäls med undantag för uppgifterna om säkerheter alla andra basuppgifter om krediter som räknas upp i punkt 7.2.1. Därtill anges följande uppgifter om leasingavtalet:

Avtalsperiodens startdatum
Kreditgivaren anmäler leasingavtalets startdatum, som även kan vara samma som datumet då kreditavtalet ingås. Som avtalsperiodens startdatum räknas den dag som har överenskommits som startdatum av kreditgivaren och kredittagaren. Om startdatumet inte har överenskommits anses avtalsperiodens startdatum vara den dag från och med vilken kreditgivarens och kredittagarens rättigheter och skyldigheter börjar.

Månatlig betalningspost
Kreditgivaren anmäler leasingavtalets månatliga betalningspost i kreditens valuta. Kreditgivaren anmäler hela summan som månatligen tas ut av kredittagaren, dvs. kapitalet, räntan och kostnaderna.

Ränta som ingår i betalningsposten
Kreditgivaren anmäler beloppet av den ränta som ingår i den månatliga betalningsposten i leasingavtalets valuta.

Övriga kostnader som ingår i betalningsposten
Kreditgivaren anmäler övriga kostnader som ingår i den månatliga betalningsposten. Övriga kostnader är till exempel kostnader som betalats för tilläggstjänster som ingår i leasingavtalet. Räntan ingår inte i det här beloppet.

Slutlig köpesumma
Om det i leasingavtalet förutsätts att kredittagaren löser in leasingobjektet när avtalsperioden tar slut ska kreditgivaren anmäla den avtalade slutliga köpesumman i avtalets valuta. Om kredittagaren har möjlighet att lösa in leasingobjektet men det inte är obligatoriskt att göra det anmäls inte den slutliga köpesumman.


7.3 Anmälan av ändringar i kreditens uppgifter

Via gränssnittet Ändring av kreditens uppgifter anmäls ändringar som sker efter att kreditgivaren har anmält en ny kredit till registret. En ändring av kreditens uppgifter är inte samma sak som en korrigering av fel i kreditens uppgifter. Närmare anvisningar om hur felaktiga uppgifter korrigeras finns i punkt 9.2 i anvisningen.

Kreditgivaren måste anmäla ändringar till registret om det görs ändringar i vilka som helst av de uppgifter för nya krediter som beskrivits ovan i punkt 7.2. Undantag utgörs av ändringar i kreditens saldo och i totalräntan, som du också kan anmäla med gränssnittet Betalningstransaktion. Noggrannare anvisningar finns i punkt 7.4. Undantag är också datumet för ingåendet av kreditavtalet och ändringen av personbeteckningen för kredittagaren: Det är inte meningen att datumet för ingåendet av kreditavtalet ska ändras utan till registret anmäls det ursprungliga datumet för ingåendet av kreditavtalet. Inte heller en ändring av kredittagarens personbeteckning behöver separat anmälas till registret, eftersom uppgiften uppdateras automatiskt från befolkningsdatasystemet.

När kreditens uppgifter ändras ska man i anmälan förutom de uppgifter som ändras även anmäla de tidigare anmälda uppgifterna som inte ändras. I anmälan om ändring av krediten kan man alltså inte endast anmäla uppgifterna som ändras, utan anmälan måste vara en enhetlig helhet. Undantag utgörs av vissa uppgifter som hänför sig till tidpunkten för beviljandet av krediten: inkomstuppgifter som utretts vid kreditgivningen, engångskostnader som betalas i samband med ingåendet av kreditavtalet och effektiv ränta vid avtalstidpunkten. Kreditgivaren kan anmäla att dessa uppgifter inte har ändrats, och då behöver deras värden inte anges i anmälan.

Om nya gäldenärer läggs till krediten måste kreditgivaren i anmälan Ändring av kreditens uppgifter alltid också ange kreditens aktuella saldo.

Om kreditens nummer ändras ska man förutom det nya kreditnumret även anmäla det gamla kreditnumret.

Kreditgivaren anmäler alla ändringar som under ett dygn har gjorts i en enskild uppgift. Om det görs flera ändringar i en viss kredituppgift under samma dygn kan kreditgivaren till registret anmäla den situation som gäller vid dagens slut. Om till exempel kreditlimiten för kredittagarens fortlöpande kredit ändras flera gånger under samma dygn kan man till registret anmäla den ändring av krediten som anger kreditlimiten vid dagens slut.

För att anmäla ändringar i kreditens uppgifter används gränssnittet Ändring av kreditens uppgifter. Typen av anmälan är ”ny anmälan”.

Ändringar i kreditens uppgifter som ska anmälas är till exempel:

 • ändring av betalningsprogram, till exempel om betalningsprogrammets sista förfallodag ändras
 • ändring av kreditlimit
 • inkomstuppgifter som utretts vid kreditgivningen om kredittagarens kreditvärdighet bedöms på nytt
 • ändring av säkerhet, till exempel om säkerheten frigörs och krediten inte längre har någon säkerhet
 • ny amorteringsfri period, till exempel om kreditgivaren och kredittagaren efter att kreditavtalet har gjorts upp kommer överens om en amorteringsfri period i vilket skede som helst av kreditens livscykel
 • ändring av antalet gäldenärer, till exempel om endast en gäldenär kvarstår i krediten, varefter endast denna persons personbeteckning anmäls i kredittagarens uppgifter
 • ändring av ränta, till exempel de gällande ränteuppgifterna för krediten när fastränteperioden tar slut.

Kreditgivaren måste anmäla till registret om krediten överförs till ett betalningsprogram för skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram som fastställts av en domstol. För krediter som omfattas av skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram anmäls inga betalningstransaktioner, betalningsdröjsmål eller uppgiften om uppsägning. Om man redan har anmält betalningsdröjsmål för krediten eller uppgiften om att krediten har sagts upp, behöver dessa uppgifter inte tas bort separat när det anmäls att krediten omfattas av skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram. För krediter som omfattas av skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram måste man anmäla endast ändringar i de basuppgifter för krediten som beskrivs i punkt 7.2.1 i anvisningen, ändringar i uppgifterna om säkerheter samt ett eventuellt avslutande av krediten. Om man upptäcker ett fel i kredituppgifterna för en kredit som omfattas av skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram är anmälaren skyldig att korrigera felet.

Om skuldsaneringen eller företagssaneringsprogrammet förfaller anmäler kreditgivaren detta till registret. I detta fall måste kreditgivaren kontrollera att alla kreditens uppgifter (basuppgifter, betalningsdröjsmål och betalningstransaktioner) är aktuella och vid behov uppdatera dem så att de motsvarar nuläget. Efter det fortsätter man anmäla alla kreditens uppgifter på normalt sätt.

När giltighetstiden för betalningsprogrammet för skuldsanering upphör anmäler kreditgivaren ”false” gällande huruvida krediten omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering. Om krediten inte avslutas efter att betalningsprogrammets giltighetstid har tagit slut utan man fortfarande väntar på prestationer till krediten ska kreditgivaren uppdatera alla uppgifterna om krediten så att de är aktuella. Då anmäls som kreditens saldo det aktuella saldot som förväntas som prestation för krediten. Saldot för krediten i registret är kreditspecifikt – inte gäldenärsspecifikt. Om krediten har en gäldenär som omfattats av skuldsanering är kreditens aktuella saldo i regel avkastningen som drivs in från gäldenären enligt betalningsprogrammet. Om det i krediten finns flera medgäldenärer av vilka endast en del har omfattats av skuldsanering är kreditens aktuella saldo det saldo som drivs in av en gäldenär som inte har omfattats av skuldsanering. 

7.4 Uppgifter som anmäls för betalningstransaktioner

Som betalningstransaktioner anmäls till registret amorteringar på engångskrediter samt övriga betalningstransaktioner som anknyter till engångskrediter och fortlöpande krediter. Övriga betalningstransaktioner kan vara betalningar av kostnader eller räntor som anknyter till krediten. För fortlöpande krediter anmäls det belopp som månatligen använts av krediten. För leasingavtal anmäls inga betalningstransaktioner. Gränssnittet Betalningstransaktion används för att anmäla betalningstransaktioner.

Om kredittagaren felaktigt har betalat en prestation som inte är en amortering av skuldens kapital och inte heller hänför sig till räntor eller kostnader ska inte en sådan felaktig prestation eller en återbetalning av prestationen till kredittagaren anmälas till registret. Om en felaktig betalningstransaktion dock har anmälts till registret ska uppgifterna korrigeras. Anvisningar om hur uppgifterna för en betalningstransaktion korrigeras finns i punkt 9.2.2 i anvisningen.

Om det görs flera betalningstransaktioner för krediten under samma dygns lopp kan kreditgivaren räkna ihop dem och lämna en anmälan som innehåller en summauppgift för alla betalningstransaktioner under dagen i fråga. Om kredittagaren exempelvis först amorterar 100 euro på förmiddagen och på nytt 100 euro senare samma dag kan man i slutet av dygnet göra en enda anmälan om dessa där amorteringens belopp är 200 euro.

Följande uppgifter anmäls för betalningstransaktioner både vad gäller engångskrediter och fortlöpande krediter:

Kreditens nummer och typen av nummer
En identifierande beteckning som ges till krediten i kreditgivarens system. Som typ av nummer för krediten anmäls IBAN-kontonummer, BBAN-kontonummer eller annat kreditnummer. Kreditens nummer anmäls enligt den typ som valts.

Typ av kredit
Kreditgivaren anmäler om det handlar om en engångskredit, en fortlöpande kredit eller en borgensfordran på studielån. Om typen av kredit är leasing anmäls inga betalningstransaktioner.

7.4.1 Betalningstransaktion för engångskredit

För betalningstransaktioner som gäller engångskrediter anmäls dessutom följande uppgifter:

Totalränta
Kreditgivaren anmäler totalräntan som tas ut på krediten i procent. Folkpensionsanstalten anmäler inte en totalränta för borgensfordringarna på studielån. Om kreditgivaren anmäler totalräntan i samband med en betalningstransaktion anmäls totalräntan enligt läget på dagen då betalningstransaktionen betalas.

Om endast dröjsmålsränta uppbärs för krediten efter uppsägningen anmäls inte kreditens totalränta. Storleken på dröjsmålsräntan som tas ut spelar ingen roll och den anmäls sålunda inte oberoende av om dröjsmålsräntan till exempel skulle vara lika stor som kreditens ursprungliga ränta. Uppgiftsfältet Totalränta ska alltså lämnas bort från anmälan.

Betald amortering
Kreditgivaren anmäler amorteringsbeloppet som hänför sig till kreditens kapital i kreditens valuta.

Betald ränta
Kreditgivaren anmäler räntan som ingår i betalningstransaktionen i kreditens valuta. Betald dröjsmålsränta anmäls inte.

Övriga betalda kreditkostnader
Kreditgivaren anmäler eventuella övriga kreditkostnader som kredittagaren har betalat. Också räntan är en kreditkostnad, men den anmäls separat från övriga kostnader. För övriga betalda kreditkostnader anmäls en totalsumma i kreditens valuta. Kostnadernas grund specificeras alltså inte i anmälan.

Till registret anmäls sådana kreditkostnader som beaktas vid beräkningen av den effektiva räntan (se 7 kap. 6 § och 7 a kap. 3 § 2 mom. i konsumentskyddslagen). Sådana kreditkostnader är kostnader och övriga avgifter som kreditgivaren känner till och som konsumenten måste betala utifrån konsumentkreditförhållandet. Sådana kreditkostnader är också kostnader för en försäkring eller annan tilläggstjänst som hör till kreditavtalet, om ingåendet av ett avtal om tilläggstjänst är en förutsättning för att krediten kan fås med de villkor med vilka krediten har marknadsförts till konsumenten. Det kan handla om att krediten fås endast med mindre fördelaktiga villkor utan en tilläggstjänst eller att krediten inte alls kan fås utan den erbjudna tilläggstjänsten.

Till exempel följande kan utgöra övriga betalda kreditkostnader:

 • kostnader med anledning av att krediten lyfts oberoende av på vilket sätt eller hur ofta konsumenten lyfter kredit
 • separata avgifter som anknyter till behandlingen av kreditansökan eller betalningen av kapitalet, det vill säga tilläggsavgifter för påskyndad behandling eller påskyndat lyftande av krediten
 • kostnader för kreditgivarens tjänst som erbjuder borgen och för avgiftsbelagd sms-tjänst som anknyter till den, om användningen av tjänsten är en förutsättning för att krediten kan tecknas med de villkor med vilka krediten har marknadsförts till konsumenten. Allmänt sett kan man som kreditkostnader räkna alla serviceavgifter som anknyter till kreditförhållandet och det har till exempel ingen betydelse om en del av kostnaderna delas av kreditgivaren till tredje parter.

Kostnaderna kan uppstå i vilket skede som helst under kreditens livscykel. Kreditgivaren anmäler kostnaderna som tagits ut i samband med skapandet av krediten vid anmälan av en ny kredit (se punkt 7.2.1 i anvisningen). Övriga kostnader anmäls till registret i gränssnittet Betalningstransaktion när kredittagaren betalar dessa kostnader.

Alla kostnader som kredittagaren betalar är inte sådana kreditkostnader som anmäls till det positiva kreditupplysningsregistret. Kreditgivare anmäler till exempel inte följande kostnader som kreditkostnader:

 • Kontoförvaltningsavgifter för ett kreditskötselkonto om det är frivilligt att öppna kontot och kostnaderna har specificerats i kreditavtalet eller i ett annat avtal vilket har tecknats med konsumenten. Kontoförvaltningsavgifterna ska dock anmälas till kreditupplysningsregistret om de anknyter till en konsumentkredit som har samband med bostadsegendom i enlighet med 7 a kap. i konsumentskyddslagen.
 • Kostnader som förorsakas av avtalsbrott.

Betalningsdag
Kreditgivaren anmäler betalningsdagen, det vill säga det datum då kredittagaren har betalat betalningen.

Kreditens saldo
Kreditgivaren anmäler kreditens återstående kapital i kreditens valuta. Kreditens saldo anmäls alltid, oberoende av om det har betalats en amortering i samband med betalningstransaktionen eller till exempel bara räntor eller andra kostnader.

7.4.2 Betalningstransaktion för fortlöpande kredit

Kreditgivaren anmäler kreditbeloppet som använts, den betalda räntan och övriga betalda kreditkostnader i en betalningstransaktion för en fortlöpande kredit. Kreditbeloppet som använts anmäls en gång i månaden och räntan och de övriga kreditkostnaderna kan anmälas med samma anmälan om de har betalats samma förfallodag. Om den månatliga förfallodagen för amorteringen av kreditens kapital är en annan än för räntorna och kostnaderna anmäler kreditgivaren uppgifterna separat.

Kreditgivaren lämnar inte en anmälan till registret om kredittagaren amorterar en fortlöpande kredit så att amorteringen hänför sig endast till kreditens kapital och inte alls innehåller kostnader eller räntor.

Totalränta
Kreditgivaren anmäler totalräntan som tas ut på krediten i procent. 

Om endast dröjsmålsränta uppbärs för krediten efter uppsägningen anmäls inte kreditens totalränta. Storleken på dröjsmålsräntan som tas ut spelar ingen roll och den anmäls sålunda inte oberoende av om dröjsmålsräntan till exempel skulle vara lika stor som kreditens ursprungliga ränta. Uppgiftsfältet Totalränta ska alltså lämnas bort från anmälan.

Kreditbeloppet som använts
Kreditgivaren anmäler kreditbeloppet som använts i enlighet med situationen den första kalenderdagen efter den månatliga förfallodagen. Med beloppet som använts avses det kreditbelopp som kredittagaren har använt. Detta belopp innehåller både det räntepliktiga och det räntefria saldot. Om det inte har kommits överens om någon månatlig förfallodag anmäls beloppet som har använts enligt situationen den sista kalenderdagen i månaden.

Om kredittagaren överskrider kreditlimiten anmäls detta inte som en separat uppgift till registret, utan beloppet som överskrider kreditlimiten ska ingå i kreditbeloppet som används. Om kredittagaren däremot amorterar en fortlöpande kredit mer än hen har använt av krediten ska 0 euro anmälas som kreditbeloppet som använts.

Om en fortlöpande kredit har sagts upp och endast den återstående skulden indrivs anmäler kreditgivaren månatligen den återstående skuldens saldo som det belopp som har använts.

Värderingsdag för kreditbeloppet som använts
Kreditgivaren anmäler det datum då det på anmälan angivna kreditbeloppet som använts har kontrollerats.

Betald ränta
Kreditgivaren anmäler räntebeloppet som kredittagaren betalat i kreditens valuta. Betald dröjsmålsränta anmäls inte.

Övriga betalda kreditkostnader
För en fortlöpande kredit anmäls övriga betalda kreditkostnader enligt samma principer som för betalningstransaktionerna för en engångskredit. Information om detta finns i punkt 7.4.1 ”Övriga betalda kreditkostnader” i anvisningen.

Betalningsdag
Kreditgivaren anmäler betalningsdatumet för betalningstransaktionen.


7.5 Uppgifter som anmäls för betalningsdröjsmål och uppsägningar av krediter

Kreditgivaren anmäler till det positiva kreditupplysningsregistret vissa betalningsdröjsmål samt uppgiften om att krediten har sagts upp.

7.5.1 Betalningsdröjsmål

Betalningsposter som fördröjts 60 dagar från den ursprungliga förfallodagen anmäls till registret som betalningsdröjsmål separat för varje kredit. Alla dröjsmål anmäls i samma anmälan om det uppstår fler än ett betalningsdröjsmål på 60 dagar för krediten. Kreditgivaren avlägsnar uppgiften om betalningsdröjsmål som har anmälts till registret när kredittagaren har betalat betalningsposten i sin helhet. Betalningsdröjsmål anmäls även för leasingavtal.

Exempel: Kredittagaren har en obetald betalningspost vars förfallodag är den 31 juli 2024. Betalningsposten är 60 dagar fördröjd den 29 september 2024. Kreditgivaren anmäler uppgifterna om betalningsdröjsmålet till registret senast den 1 oktober 2024. Kredittagaren betalar inte heller kreditens följande betalningspost, vars förfallodag är den 31 augusti 2024. Denna betalningspost är 60 dagar fördröjd den 30 oktober 2024. Kreditgivaren anmäler uppgifterna om båda betalningsdröjsmålen till registret senast den 1 november 2024.

I situationen i exemplet anmäler kreditgivaren till registret senast den 1 oktober 2024 uppgifterna om den första dröjsmålet:

 • Obetalt belopp av en betalningspost 200 euro, ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost 31.7.2024

I situationen i exemplet anmäler kreditgivaren till registret senast den 1 november 2024 uppgifterna om båda betalningsdröjsmålen:

 • Obetalt belopp av en betalningspost 200 euro, ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost 31.7.2024
 • Obetalt belopp av en betalningspost 200 euro, ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost 31.8.2024

Om kredittagaren betalar en del av betalningsdröjsmålet som har anmälts till registret uppdaterar kreditgivaren uppgifterna genom att lämna en anmälan om betalningsdröjsmål. Kreditgivaren måste även anmäla en separat betalningstransaktion för krediten. Med anmälan om betalningstransaktion anmäler kreditgivaren betalningstransaktionens uppgifter (se punkt 7.4 i anvisningen) och uppdaterar till exempel kreditens saldo. Registret ändrar inte kreditens saldo utifrån en ändring som anmälts för betalningsdröjsmålet.

Om kredittagaren till exempel i situationen i det ovan beskrivna exemplet betalar 100 euro av den första försenade betalningsposten anmäler kreditgivaren senast på den andra vardagen efter ändringen följande uppgifter till registret:

 • Obetalt belopp av en betalningspost 100 euro, ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost 31.7.2024
 • Obetalt belopp av en betalningspost 200 euro, ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost 31.8.2024

Om kreditgivaren kommer överens med kredittagaren om ett nytt betalningsprogram för att sköta betalningsdröjsmålet avlägsnar kreditgivaren uppgiften om betalningsdröjsmålet från registret. Om betalningsposterna enligt det nya betalningsprogrammet fördröjs ska de anmälas till registret på samma sätt som dröjsmålen för det ursprungliga betalningsprogrammet.

7.5.2 Krediter som sagts upp

Kreditgivaren anmäler till registret uppgiften om att krediten har sagts upp på grund av betalningsdröjsmålen, det vill säga att krediten avtalsenligt i sin helhet har förfallit till betalning. Även uppsägningen av ett leasingavtal anmäls ifall uppsägningen av krediten beror på betalningsdröjsmål. När kreditgivaren anmäler att krediten har sagts upp måste denne på samma gång ta bort eventuella betalningsdröjsmål som har anmälts till registret. Om krediten har sagts upp anmäls inte längre betalningsdröjsmål för denna kredit till registret.

Betalningstransaktionerna för en kredit som sagts upp anmäls normalt. Också andra ändringar än sådana som sker på grund av en betalningstransaktion anmäls normalt.

Dessutom anmäler kreditgivaren de uppgifter som gäller den uppsagda kreditens aktuella situation. Uppgifterna anmäls i gränssnittet Ändring av kreditens uppgifter. Om till exempel betalningsprogrammet i engångskreditens kreditavtal inte längre följs anmäls "annat amorteringssätt" som amorteringssätt för engångskrediten som har sagts upp och dessutom lämnas amorteringsintervallet och betalningsprogrammets sista förfallodag bort från anmälan. Om endast dröjsmålsränta tas ut på krediten efter att den har sagts upp ska man som typ av ränta ange "annan rörlig ränta". Då ska man dessutom anmäla uppgiften om marginalräntan. Det går att anmäla noll som dess värde.

Om en kredit som har sagts upp har anmälts som överförd från en annan kreditgivare och endast dröjsmålsränta tas ut på den kan typen av ränta helt lämnas bort från anmälan.

Den dröjsmålsränta som tas ut på en kredit som sagts upp anmäls inte till registret. Om endast dröjsmålsränta tas ut på krediten tar kreditgivaren bort uppgiften Totalränta från kreditens uppgifter. Uppgiften tas bort genom att i gränssnittet Ändring av kreditens uppgifter anmäla alla andra uppgifter för krediten förutom totalräntan. Totalräntan kan inte tas bort från kreditens uppgifter via gränssnittet Betalningstransaktion.

När det anmäls att ett leasingavtal har sagts upp behöver kreditgivaren inte ändra de övriga avtalsuppgifterna som redan har anmälts till registret om leasingavtalet, såsom den månatliga betalningspostens belopp. Uppgifterna om den månatliga betalningsposten och en eventuell slutlig köpesumma som anmälts lämnas kvar i registret, så att uppgifterna i registret motsvarar situationen före krediten har sagts upp.

Om kreditgivaren säger upp krediten redan innan en enskild betalningspost har fördröjts med 60 dagar anmäls inte betalningsdröjsmål till registret. I så fall anmäler kreditgivaren till registret direkt uppgiften om att krediten har sagts upp.

7.5.3 Uppgifter som anmäls i gränssnittet

För betalningsdröjsmål och uppsägning anmäls följande uppgifter via gränssnittstjänsten för betalningsdröjsmål:

Kreditens nummer och typen av nummer
En identifierande beteckning som ges till krediten i kreditgivarens system. Som typ av nummer för krediten anmäls IBAN-kontonummer, BBAN-kontonummer eller annat kreditnummer. Kreditens nummer anmäls enligt den typ som valts.

Betalningsdröjsmål
Kreditgivaren anmäler ”true” om ett betalningsdröjsmål anknyter till krediten.

Obetalt belopp av en betalningspost
I uppgiftsfältet anmäls den summa som har förfallit till betalning på den ursprungliga förfallodagen. Kreditgivaren uppdaterar det obetalda beloppet endast om kredittagaren betalar en del av det. Uppdateringen görs genom att lämna en ny anmälan om betalningsdröjsmål, varvid de nya uppgifterna ersätter de uppgifter som har anmälts tidigare.

Ursprunglig förfallodag för en försenad betalningspost
Den ursprungliga förfallodagen för en försenad betalningspost ändras inte även om kredittagaren skulle betala en del av betalningsposten.

Krediten har sagts upp
Kreditgivaren anmäler ”true” om krediten har sagts upp, dvs. om kreditgivaren kräver att kredittagaren betalar hela krediten på en gång. Det anmäls dock inte att krediten har sagts upp om den har sagts upp av någon annan orsak än betalningsdröjsmål. I dessa fall ska anmälningarna fortsätta på normalt sätt tills kreditavtalet avslutas.

När kreditgivaren anmäler att krediten har sagts upp måste denne på samma gång ta bort eventuella betalningsdröjsmål som har anmälts till registret. Betalningsdröjsmål avlägsnas genom anmälan "Betalningsdröjsmål: false". Om krediten har sagts upp anmäls inte längre betalningsdröjsmål för denna kredit till registret.

Datum då krediten har sagts upp
Kreditgivaren anmäler dagen då krediten på grund av betalningsdröjsmål ska betalas tillbaka i sin helhet.


7.6 Anmälan om att krediten avslutas eller överförs

Kreditgivaren anmäler till registret när krediten avslutas eller överförs till en annan näringsidkare. Anmälan om avslutande eller överföring görs i gränssnittet för avslutande av kredit. Ingen orsak anges för att krediten avslutas. Kreditgivaren anmäler avslutandet och överföringen av krediten till registret med samma informationsinnehåll oberoende av orsaken.

Anmälan om att krediten har avslutats görs när kreditförhållandet mellan kreditgivaren och kredittagaren avslutas och parterna inte längre har några förpliktelser i förhållande till varandra. Ofta avslutas krediten när kredittagaren betalar den tillbaka i sin helhet, men en kredit kan också avslutas av andra orsaker. Om en kreditgivare till exempel säger upp krediten och avtalet anmäls det att krediten har avslutats först när kredittagaren inte längre har några förpliktelser i förhållande till kreditgivaren. Likaså, om exempelvis kreditkapitalet redan har betalats men det ännu finns indrivningskostnader eller räntor kvar kan krediten inte anmälas som avslutad innan dessa förpliktelser har upphört. Inte heller en kredit som omfattas av efterindrivning kan anmälas som avslutad om man fortfarande väntar på kreditprestationer från kredittagaren.

Krediten anmäls inte som avslutad om någon medgäldenär tas bort från krediten men krediten fortfarande är i kraft för minst en medgäldenär. Kredittagaren ska tas bort från antalet medgäldenärer och därtill ska personbeteckningen för hen tas bort om hen inte längre är medgäldenär för krediten. Ovannämnda anvisningar ska också följas för krediter som omfattas av skuldsanering.

Om kredittagaren avlider
Om kredittagaren avlider anmäls krediten som avslutad först när den faktiskt avslutas. Om krediten inte avslutas på grund av att kredittagaren avlider kan kreditgivaren fortsätta att anmäla kreditens uppgifter på normalt sätt tills krediten avslutas. Om kreditgivaren inte fortsätter att anmäla uppgifterna om krediten ska krediten alltid anmälas som avslutad till registret.

Använda konsumentens rätt att frånträda ett avtal
En kredit anmäls som avslutad även när kredittagaren använder sig av sin rätt att enligt konsumentskyddslagen frånträda ett avtal inom 14 dagar räknat från det att avtalet ingicks.

Avsluta engångskredit
Innan en engångskredit anmäls som avslutad måste kreditgivaren lämna en anmälan om kreditens eventuella sista betalningstransaktion via gränssnittet Betalningstransaktion. Kreditgivaren måste anmäla krediten som avslutad med anmälan om avslutande av kredit. Krediten ändras alltså inte automatiskt till en avslutad kredit i registret till exempel för att dess saldo är 0. Om den sista betalningstransaktionen av någon anledning har anmälts felaktigt eller om det först efter att man redan har anmält att krediten har avslutats kommer fram att transaktionen hänför sig till krediten är det möjligt att anmäla betalningstransaktioner och korrigeringar av betalningstransaktioner till krediten under två års tid från det att man anmält att krediten har avslutats.

Avsluta fortlöpande kredit
Innan en fortlöpande kredit anmäls som avslutad måste kreditgivaren lämna en anmälan om en eventuell sista betalningstransaktion, det vill säga en anmälan om betalda räntor och kostnader, via gränssnittet Betalningstransaktion. Dessutom ska det använda beloppet av krediten anmälas som noll innan krediten avslutas om krediten de facto har betalats. Man behöver inte heller vänta till kalenderdagen efter den månatliga förfallodagen när man gör anmälan. Om den sista betalningstransaktionen av någon anledning har anmälts felaktigt eller om det först efter att man redan har anmält att krediten har avslutats kommer fram att transaktionen hänför sig till krediten är det möjligt att anmäla betalningstransaktioner och korrigeringar av betalningstransaktioner till krediten under två års tid från det att man anmält att krediten har avslutats.

En kredit anmäls som överförd om den överförs till en annan borgenär. Med överföring avses situationer där kreditgivarens rättigheter utifrån kreditavtalet överförs till en helt ny part. En sådan situation uppkommer till exempel när kreditgivaren säljer krediten till en annan kreditgivare eller när en kredit överförs internt inom koncernen så att den juridiska personen som verkar som kreditgivare ändras (avvikande FO-nummer). Om krediten däremot överförs som ett uppdrag till ett indrivningsbolag anmäls ingen överföring av krediten, utan det är fortfarande samma kreditgivare som är anmälningsskyldig.

En förvärvare anmäler uppgifterna för en överförd kredit till registret i enlighet med informationsinnehållet för en ny kredit (se punkt 7.2 i anvisningen).

Om krediten överförs på kredittagarens initiativ anmäls överföringen inte till registret. Krediten kan överföras till exempel när kredittagaren byter bank, överför ett BSP-lån till en annan bank eller lyfter ett konsolideringslån. I sådana situationer anmäler den tidigare kreditgivaren att krediten har avslutats och kreditgivaren som har beviljat den nya krediten anmäler uppgifterna om den nya krediten till registret.

Om krediten avslutas för att kredittagaren inte kan betala skulden och skulden överförs till borgensmannen för betalning anmäls krediten som avslutad men inte som överförd. Så görs till exempel om ett studielån överförs till FPA för indrivning utifrån statens borgensansvar.

Följande uppgifter anmäls när krediten avslutas:

Kreditens nummer och typen av nummer
En identifierande beteckning som ges till krediten i kreditgivarens system. Som typ av nummer för krediten anmäls IBAN-kontonummer, BBAN-kontonummer eller annat kreditnummer. Kreditens nummer anmäls enligt den typ som valts.

Krediten har avslutats
När krediten har avslutats anmäls värdet ”true".

Slutdatum
Kreditgivaren anmäler dagen då krediten har avslutats eller överförts till en annan aktör.

Krediten har överförts till en annan kreditgivare
Om krediten har överförts till en annan kreditgivare anmäls värdet ”true”.

Kreditgivaren anmäler dessutom följande uppgifter om förvärvaren:

Typ av beteckning samt beteckning för förvärvaren
Kreditgivaren anmäler om beteckningen är ett FO-nummer eller utländskt organisationsnummer och dessutom själva beteckningen.

Förvärvarens namn
Kreditgivaren anmäler förvärvarens namn om typen av beteckning är ett utländskt organisationsnummer.

Förvärvarens landskod
Kreditgivaren anmäler landskoden om typen av beteckning är ett utländskt organisationsnummer. Som landskod anmäls en kod med två bokstäver enligt ISO 3166-landskoderna.

7.6.1 Avslutande av en kredit som omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering

När giltighetstiden för betalningsprogrammet för skuldsanering upphör anmäler kreditgivaren till registret att krediten har avslutats om krediten har betalats under giltighetstiden för betalningsprogrammet i enlighet med programmet. Om det finns bestämmelser om realisering i betalningsprogrammet måste dessa uppfyllas innan krediten anmäls som avslutad till registret. 

Om kredittagaren efter att betalningsprogrammets giltighetstid har upphört inte har betalat alla förpliktelser enligt betalningsprogrammet för skuldsanering fortsätter man anmäla uppgifter om krediten tills förpliktelserna har betalats. Anteckningen om att en kredit omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering ska dock tas bort genast när giltighetstiden för betalningsprogrammet har upphört, även om man annars fortfarande skulle anmäla uppgifter om krediten till registret. Efter att betalningsprogrammets giltighetstid har gått ut anmäler man som saldo för krediten det aktuella saldot som förväntas som prestation för krediten. Saldot för krediten i registret är kreditspecifikt – inte gäldenärsspecifikt. Om krediten har en gäldenär som omfattats av skuldsanering är kreditens aktuella saldo i regel avkastningen som drivs in från gäldenären enligt betalningsprogrammet. Om det i krediten finns flera medgäldenärer av vilka endast en del har omfattats av skuldsanering är kreditens aktuella saldo det saldo som drivs in av en gäldenär som inte har omfattats av skuldsanering.  

Om en kredit har betalats i enlighet med betalningsprogrammet för skuldsanering under giltighetstiden för programmet anmäls krediten som avslutad även under den tid som tilläggsprestationsskyldigheten utreds.

Om domstolen efter att betalningsprogrammet har upphört fastställer en tilläggsprestationsskyldighet eller man kommer överens om en tilläggsprestation med kredittagaren anmäler kreditgivaren krediten till registret på nytt. Detta görs genom att upphäva anmälan om att krediten avslutats med anmälan Korrigering av fel, vilket kan göras i två års tid från det slutdatum som har angetts med anmälan om att krediten avslutats. Om en kredit anmäls på nytt till registret efter att det gått över två år från avslutandet ska den anmälas som en ny kredit med samma kreditnummer. Kreditgivaren anmäler krediten med de uppgifter som kreditgivaren har om krediten. Som kreditens saldo anmäls tilläggsprestationsskyldighetens belopp som har fastställts eller ska betalas. Betalningstransaktionerna anmäls normalt för en sådan kredit och man fortsätter anmäla uppgifter om krediten tills skulden har betalats och kredittagaren inte har förpliktelser som anknyter till denna skuld gentemot kreditgivaren.​

Om det finns flera medgäldenärer i krediten och gäldenären har betalat sina förpliktelser enligt betalningsprogrammet för skuldsanering ska den gäldenär som har betalat sina förpliktelser tas bort från antalet gäldenärer och samtidigt gäldenärens personbeteckning tas bort. Då förblir krediten fortfarande i kraft för de övriga medgäldenärerna. Om man vill avsluta en kredit för alla gäldenärers del ska man på normalt sätt anmäla att krediten har avslutats. Om krediten inte längre drivs in från gäldenärerna för krediten utan endast från borgensmannen eller pantsättaren anmäls krediten som avslutad. 

7.6.2 Överförd kredit

Förvärvaren anmäler den överförda kreditens uppgifter till registret med gränssnittet Ny kredit. Förvärvaren är anmälningsskyldig och måste därför anmäla alla uppgifter om krediten som omfattas av anmälningsskyldigheten (uppgifterna som räknas upp i punkterna 7.2–7.5 beroende på typen av kredit).

Anmälan av en överförd kredit har vissa avvikande regler om vad som är obligatoriskt. Dessa presenteras i gränssnittsbeskrivningen av anmälan om kredituppgifter. Det går alltså att lämna bort vissa uppgifter som gäller en ny kredit från anmälan av en överförd kredit utan att anmälan förkastas. Uppgifterna får lämnas oanmälda endast om anmälan av dem inte med skäliga åtgärder är möjligt för kreditgivaren. Detta kan till exempel bero på att krediten har beviljats för länge sedan och att en del av dess uppgifter saknas.

Om den överförda kreditens typ inte är känd ska engångskredit anmälas som typ av kredit.


8 Tidsfristerna för anmälan

I lagen om ett positivt kreditupplysningsregister finns bestämmelser om tidsfristerna för anmälan av uppgifter. Tidsfristerna är lite olika för nya krediter och ändringar av kreditens uppgifter.


8.1 Nya krediter

Tidsfristen för anmälan av nya krediter börjar på datumet för ingåendet av kreditavtalet. Med datumet då avtalet har ingåtts avses den dag då det avtal om krediten som binder kreditgivaren och kredittagaren har ingåtts.

8.1.1 Datum för ingående av kreditavtalet

Tidsfristen för anmälan av nya krediter börjar på datumet för ingåendet av kreditavtalet. Med datumet då avtalet har ingåtts avses den dag då det avtal om krediten som binder kreditgivaren och kredittagaren har ingåtts.


8.2 Transaktioner och ändringar för krediten

Efter att kreditavtalet har ingåtts anmäls kreditens transaktioner och ändringarna i kreditens uppgifter inom två vardagar. Följande transaktioner och ändringar ska anmälas:

 • ändringar i kreditens uppgifter (t.ex. ändringar i ett betalningsprogram, ändring av räntan, amorteringsfria perioder, ändring i antalet gäldenärer; se närmare punkt 7.3 i anvisningen)
 • betalningstransaktioner (t.ex. amorteringar) som anknyter till krediten
 • betalningsdröjsmål
 • uppsägning av krediten
 • avslutande av kredit och överföring av kredit till en förvärvare.

Kreditgivaren lämnar anmälan inom två vardagar från den tidpunkt då kreditgivaren har fått information om en betalningstransaktion eller en annan ändring. Exempelvis uppgifter som gäller amorteringen av en engångskredit anmäls till registret senast den andra vardagen efter att amorteringen har betalats. Om amorteringen har betalats på en fredag går tidsfristen ut följande veckas tisdag kl. 23.59. Söckenhelger räknas inte som vardagar.

Om krediten utsöks anmäler kreditgivaren den betalning som gäldenären har betalat senast den andra vardagen efter att medlen har redovisats till kreditgivaren och denne har fått kännedom om vilken fordran redovisningen hänför sig till. Förvärvaren anmäler uppgifterna för krediten som överförts inom två vardagar från den tidpunkt då kreditgivarens rättigheter utifrån kreditavtalet har överförts till denne.

Ett undantag till anmälningsfristen på två vardagar är anmälan av totalräntan. Kreditgivaren måste anmäla om totalräntan som tas ut på en kredit ändras till exempel för att euriborräntan har ändrat. Denna ändring måste efter att räntan har ändrats anmälas senast när en ny betalningstransaktion eller amorteringsfri period anmäls för krediten i fråga.


8.3 Betalningstransaktioner för fortlöpande kredit

Kreditgivaren anmäler kreditbeloppet som använts för en fortlöpande kredit en gång i månaden i enlighet med situationen den första kalenderdagen efter den månatliga förfallodagen. Anmälan ska göras även om krediten inte har använts. Om det inte finns någon månatlig förfallodag anmäls beloppet som har använts enligt situationen den sista kalenderdagen i månaden. Om förfallodagen för en fortlöpande kredit är den 15:e dagen i månaden anmäls kreditbeloppet som använts enligt situationen den 16:e dagen i månaden. Kreditgivaren måste lämna anmälan senast i slutet av den 18:e dagen i månaden. Närmare information om hur en betalningstransaktion för en fortlöpande kredit anmäls finns i punkt 7.2.3 i anvisningen.

Kreditgivaren anmäler räntor och kostnader som betalats för en fortlöpande kredit senast den andra vardagen efter den tidpunkt då kreditgivaren har fått information om betalningstransaktionen. Om den månatliga förfallodagen för amorteringen av kreditens kapital är en annan än för räntorna och kostnaderna anmäler kreditgivaren uppgifterna separat.


8.4 Leasingavtal

Det finns inga särskilda tidsfrister för anmälan av leasingavtal. Kreditgivaren anmäler uppgifterna om det nya leasingavtalet till registret senast den kalenderdag som följer på den dag då avtalet ingicks och uppgifterna om ändringar i kreditens uppgifter senast den andra vardagen efter ändringen. Betalningsdröjsmål anmäls på samma sätt för leasingavtal som för andra avtal. För leasingavtal anmäls inga betalningstransaktioner till registret.


8.5 Betalningsdröjsmål och uppsägning av krediten

Kreditgivaren anmäler ett betalningsdröjsmål som anknyter till krediten till registret, om betalningen har fördröjts med 60 dagar från förfallodagen. Betalningsdröjsmål anmäls inom två vardagar efter att det gått 60 dagar från betalningspostens ursprungliga förfallodag. Om den ursprungliga förfallodagen har varit den 31 juli 2024 har betalningen den 29 september 2024 fördröjts med 60 dagar från förfallodagen. Dröjsmålet måste anmälas till registret senast den 1 oktober 2024 kl. 23.59.

Kreditgivaren anmäler till registret om krediten sägs upp på grund av betalningsdröjsmål. Uppsägningen av krediten anmäls inom två vardagar efter dagen då krediten har sagts upp. Med uppsägningsdagen avses den dag då krediten de facto förfaller till betalning.

8.6 Korrigering av felaktiga uppgifter

Kreditgivaren korrigerar fel som upptäcks i registrets uppgifter utan dröjsmål efter att felet har upptäckts. Det går endast att korrigera de senast anmälda uppgifterna, det vill säga giltiga uppgifter. Det har inte fastställts någon särskild tidsfrist för korrigeringen av fel.


9 Kontroll och korrigering av anmälda uppgifter

De anmälningsskyldiga ansvarar för att uppgifterna som de anmäler är riktiga. Kreditgivaren är skyldig att se till att uppgifterna som har anmälts är fullständiga och utan dröjsmål korrigera felaktiga eller bristfälliga uppgifter till registret. Kreditgivaren kan kontrollera om uppgifterna som har anmälts är korrekta, dvs. om de motsvarar uppgifterna i kreditgivarens egna system. Ett sådant behov kan uppstå till exempel om kredittagaren ber att en felaktig uppgift i registret ska korrigeras eller om kreditgivaren själv upptäcker ett eventuellt fel.


9.1 Kontroll av uppgifter

Kreditgivaren kan kontrollera de anmälda uppgifterna genom att göra en förfrågan med kreditens nummer via gränssnittstjänsten för kontroll av uppgifter. I svarsmeddelandet anges uppgifterna om krediten i fråga.

Gränssnittet för kontroll av kreditens uppgifter är avsett för granskningar i form av stickprov och utredningar av misstänkta fel och det används till exempel inte för en granskning av varje kredit för en enskild kreditgivare.


9.2 Korrigering av fel

Uppgifterna är felaktiga om till exempel användningsändamålet för krediten anmäls som bostadslån, även om det handlar om ett studielån. Uppgifterna är bristfälliga om någon uppgift som borde ha anmälts inte alls har anmälts, till exempel uppgifterna om alla gäldenärer som hänför sig till krediten.

9.2.1 Korrigering av uppgifterna för en ny kredit

Uppgifter som har anmälts via gränssnitten Ny kredit och Ändring av kreditens uppgifter korrigeras via gränssnittet Ändring av kreditens uppgifter. Informationsinnehållet är nästan det samma som vid anmälan av uppgifterna för en ny kredit. När kreditens uppgifter måste korrigeras ska man förutom de uppgifter som korrigeras även anmäla de tidigare anmälda uppgifterna som inte ändras. Kreditgivaren kan alltså inte korrigera uppgifterna genom att endast anmäla de uppgifter som ändras, utan anmälan måste vara en enhetlig helhet. Kreditgivaren anmäler i fältet Typ av anmälan i gränssnittet om det handlar om en korrigering av ett fel. På så sätt skiljer man på en korrigering av ett fel och en ändring av kredituppgifterna.

9.2.2 Korrigering av fel i betalningstransaktioner

Om det finns ett fel i betalningstransaktionen anmäler kreditgivaren en betalningstransaktion där man anger den senaste betalningstransaktionens riktiga uppgifter. Endast den betalningstransaktion som senast har anmälts till registret kan korrigeras i gränssnittet. En korrigerad betalningstransaktion hänförs inte till den tidigare anmälda betalningstransaktionen, utan kreditgivaren anmäler i fältet Typ av anmälan att det handlar om en korrigering av fel. På så sätt skiljer man på en korrigering av ett fel och en anmälan av en ny betalningstransaktion.

En betalningstransaktion för en engångskredit är en enskild transaktion, ur vilken engångskreditens saldo, amorteringsbeloppet som betalats samt betalda räntor och kostnader framgår. Det går endast att korrigera den senaste betalningstransaktionen. Den senaste betalningstransaktionen syns på utdraget ur kreditupplysningsregistret samt i kredittagarens e-tjänst. Ett fel i saldot för en engångskredit kan korrigeras antingen i gränssnittet Ändring av kredit eller i gränssnittet Betalningstransaktion.

För betalningstransaktionerna för en fortlöpande kredit är det möjligt att separat korrigera kreditbeloppet som använts för en fortlöpande kredit och dess värderingsdag samt räntan och kostnaderna som betalats för krediten och deras betalningsdag. Om det finns ett fel i kreditbeloppet som använts ska det korrigeras genom att lämna en ny anmälan via gränssnittet Betalningstransaktion. Denna innehåller kreditbeloppet som har använts för en fortlöpande kredit, värderingsdagen för kreditbeloppet som har använts samt den fortlöpande kreditens totalränta. Om det däremot finns ett behov att korrigera den betalda räntan, kostnaderna eller betalningsdagen för en fortlöpande kredit anmäler kreditgivaren uppgifterna för den anmälan som ska korrigeras via gränssnittet Betalningstransaktion. Båda de ovan beskrivna uppgiftsgrupperna kan också korrigeras med samma anmälan.

Om det för krediten felaktigt har anmälts en första betalningstransaktion även om inga betalningstransaktioner i verkligheten har gjorts för krediten görs korrigeringen av felet genom att i gränssnittet Betalningstransaktion lämna anmälan Korrigering av fel. I anmälan anges det korrekta kreditsaldot och dessutom värdet 0 i fältet "Betald amortering". Som betalningsdag anges dagen då felet har korrigerats.

9.2.3 Korrigering av fel i betalningsdröjsmål

I gränssnittet Betalningsdröjsmål anmäls nya betalningsdröjsmål och en uppsägning av krediten samt uppdateras och korrigeras dessa uppgifter. Kreditgivaren uppdaterar och korrigerar uppgifterna om betalningsdröjsmålet genom att lämna en ny anmälan. Den nya anmälan ersätter de uppgifter som har anmälts tidigare. Om det handlar om en korrigering av en felaktig uppgift ska kreditgivaren anmäla detta i fältet Typ av anmälan. På så sätt skiljer man på en korrigering av ett fel och en uppdatering av uppgifter.

9.2.4 Korrigering av uppgifterna som gäller avslutandet och överföringen av en kredit

Kreditgivaren anmäler att krediten har avslutats eller överförts till en annan kreditgivare med gränssnittstjänsten Avslutande av kredit. Efter att det anmäls att en kredit har avslutats eller överförts visas krediten inte längre i kredittagarens e-tjänst eller på utdraget ur kreditupplysningsregistret. Kreditgivaren kan korrigera uppgifterna som gäller avslutandet eller överföringen av krediten via gränssnittet Avslutande av kredit.

Om kreditgivaren felaktigt har anmält att krediten har avslutats även om krediten fortfarande är aktiv kan uppgiften korrigeras genom att lämna en ny anmälan i gränssnittet Avslutande av kredit. Korrigering av fel ska väljas som typ av anmälan. Efter det kan man igen anmäla ändringar för krediten. Krediten syns också igen på utdraget ur kreditupplysningsregistret och i e-tjänsten med de uppgifter som gällde före den felaktiga anmälan om att krediten har avslutats. Ett undantag är uppgifter om att en kredit omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram samt uppgifter om uppsägning och betalningsdröjsmål. Dessa uppgifter tas bort från registret 30 dygn efter att krediten har anmälts som avslutad. Om avslutandet av krediten korrigeras efter mer än 30 dygn måste sålunda uppgifterna om att en kredit omfattas av ett betalningsprogram för skuldsanering eller ett företagssaneringsprogram samt uppgifter om uppsägning och betalningsdröjsmål anmälas på nytt för krediten.

9.2.5 Annullering av kredit

Om kreditgivaren har anmält en felaktig kredit vars uppgifter måste tas bort från registret kan krediten annulleras genom att i fältet Typ av anmälan lämna uppgiften ”annullering av kredit”. Anmälan görs i gränssnittet Avslutande av kredit. En annullering av en kredit görs om en kredit som aldrig har existerat har anmälts till registret. Så görs till exempel om krediten har anmälts med personbeteckningen för fel kund. Om ett kreditavtal sägs upp efter att det tecknats och anmälts till kreditupplysningsregistret tas inte en uppsagd kredit bort från registret genom att annullera den, utan den anmäls som avslutad.

Anmälan Annullering av kredit används också i situationer då fel typ av kredit eller fel valuta har anmälts för krediten i gränssnittet Ny kredit. Det är inte möjligt att korrigera typen av kredit eller valutan i gränssnittet Ändring av kreditens uppgifter och därför måste en kredit som anmälts med felaktiga uppgifter annulleras och anmälas till registret på nytt med gränssnittet Ny kredit.

Det är inte möjligt att korrigera eller återkalla en anmälan om annullering av kredit.

Kreditnumret för krediten som har anmälts som annullerad kan inte användas på nytt för att anmäla en kredit till registret innan det har gått 30 månader från anmälan om annulleringen av krediten.

Om det är nödvändigt att använda numret för den kredit som annulleras på nytt snabbare än om 30 månader ska man innan krediten annulleras anmäla ett annat kreditnummer för krediten som annulleras i gränssnittet Ändring av kredit. Numret kan vara påhittat. När ett annat nummer ges befrias det ursprungliga kreditnumret så att det kan användas på nytt, eftersom det ursprungliga numret vid tidpunkten för annulleringen inte hör till någon kredit.

9.5.6 Annullering av kredit på grund av bedrägeri eller identitetsstöld

Om kreditgivaren misstänker att kredittagaren har blivit föremål för identitetsstöld och att krediten därför eventuellt har beviljats till fel person fortsätter man anmäla uppgifterna om krediten under den tid som ärendet utreds. Om till exempel krediten endast fryses men inte avslutas i kreditgivarens system medan förundersökningen och domstolsbehandlingen pågår ska krediten inte anmälas som annullerad innan ärendet har avgjorts slutgiltigt. När domstolen har bekräftat det eller det annars är uppenbart att en annan person har använt kredittagarens personuppgifter ska krediten annulleras ur registret.

Sidan har senast uppdaterats 3.7.2024