Intressentgruppstestning och kommunikation

Projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret har bildats för att inrätta det positiva kreditupplysningsregistret. Projektet ansvarar för beredningen och genomförandet av registret.

Intressentgruppssamarbete och intressentgruppstestning

I samarbetet med intressentgrupperna behandlar vi personuppgifter för dem som anmält sig till samarbetet för att hålla kontakt med intressentgrupperna och för att förverkliga intressentgruppskommunikationen. Dessa uppgifter är namn, e-postadress och telefonnummer för intressentgruppsorganisationens kontaktperson.

I intressentgruppstestningen behandlar vi personuppgifter för att hålla kontakt med intressentgrupperna som deltar i testningen.

Uppgifterna om personerna som deltar i intressentgruppstestningen anmäls på webblanketter eller i Enter-portalen. Dessa uppgifter är namn, e-postadress och telefonnummer för en person som deltar i intressentgruppstestningen eller en kontaktperson. Webblanketterna tas i bruk den 19 februari 2024.

På webblanketterna kan en person som deltar i intressentgruppstestningen anmäla sina egna uppgifter. På anmälan om inledning av testning anges uppgifterna om kontaktpersonen för testningen och den tekniska kontaktpersonen. I Enter-portalen anmäler administratören för intressentgruppstestningen förutom sina egna uppgifter också uppgifterna om övriga personer som deltar i testningen.

Uppgifterna om personerna som deltar i intressentgruppstestningen behandlas i Skatteförvaltningens servicehanteringssystem, vars tjänsteleverantör är ServiceNow.

Prenumeranter på nyhetsbrevet och systemmeddelandet

Vem som helst kan beställa det positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev eller systemmeddelande på det positiva kreditupplysningsregistrets webbplats. Vi behandlar e-postadresser för att skicka nyhetsbrevet och systemmeddelandet till prenumeranterna.

På vad baserar sig vår behandling av uppgifter?

Vi behandlar personuppgifter i intressentgruppssamarbetet och intressentgruppstestningen för att utföra en uppgift av allmänt intresse (Artikel 6.1 e i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)).

Behandlingen av personuppgifter för prenumeranter av nyhetsbrev och systemmeddelanden baserar sig på att den registrerade har gett sitt samtycke (Artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679)).

Utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas i regel inte ut.

Personuppgiftsbiträden

Personuppgifter som gäller intressentgruppstestare behandlas i ett servicehanteringssystem, vars tjänsteleverantör är ServiceNow.

Förvaring av uppgifter

Vi följer Skatteförvaltningens informationsstyrningsplan vid förvaringen av uppgifterna.

Vi kontrollerar med jämna mellanrum att uppgifterna om dem som anmält sig till intressentgruppssamarbetet och dem som deltar i intressentgruppstestningen är aktuella.

E-postadresserna för prenumeranterna av nyhetsbrevet och systemmeddelandet sparas tills prenumerationen avslutas. Personuppgifterna för dem som avslutat sin prenumeration raderas utan dröjsmål.

Dina dataskyddsrättigheter som anknyter till behandlingen av personuppgifter

Inkomstregisterenheten ansvarar för förverkligandet av dina dataskyddsrättigheter. Du kan lämna en fritt formulerad skriftlig begäran som gäller dina dataskyddsrättigheter och skicka den till oss till adressen nedan:

DET POSITIVA KREDITUPPLYSNINGSREGISTRET
PB 2
00055 Inkomstregistret

Om du behöver hjälp med användningen av dina rättigheter kan du alltid kontakta vår kundtjänst.

Rätten till tillgång till egna uppgifter

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dina personuppgifter som vi behandlar.

Du kan framföra en begäran till oss med blanketten nedan om att få bekanta dig med dina egna uppgifter.

Begäran att få tillgång till egna personuppgifter

Personer som deltar i intressentgruppstestningen och använder Enter-portalen ser sina uppgifter genom att logga in i portalen.

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att kräva att vi rättar inexakta och felaktiga personuppgifter utan obefogat dröjsmål.

Personer som deltar i intressentgruppstestningen och använder Enter-portalen kan själv redigera sina uppgifter i portalen.

Rätt till begränsning av behandling

Om du anser att uppgifterna som gäller dig som vi behandlar är felaktiga, de behandlas lagstridigt eller du invänder mot behandlingen av dina uppgifter kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätten att göra invändning mot behandlingen av uppgifter

Om behandlingen av dina personuppgifter inte baserar sig på fullgörandet av våra rättsliga förpliktelser har du om du så önskar rätt att göra invändning mot behandlingen av uppgifter. Du lämna in begäran när som helst med en motivering som hänför sig till din personliga specifika situation. Då får vi inte längre behandla dina personuppgifter, utom om det finns en synnerligen viktig och motiverad orsak till behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att uppgöra, framställa eller försvara rättsliga anspråk.

Rätten att radera uppgifter

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet eller systemmeddelandet. I varje nyhetsbrev och systemmeddelande berättas det om möjligheten att avsluta prenumerationen direkt via en länk. När du avslutar prenumerationen raderas dina personuppgifter utan dröjsmål.

Rätten att lämna in en anmälan till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in en anmälan till dataombudsmannen om behandlingen av dina personuppgifter. Ytterligare information och anvisningar om hur anmälan lämnas in finns på dataombudsmannens webbplats.

Sidan har senast uppdaterats 31.1.2024