Välkommen till webbplatsen för det positiva kreditupplysningsregistret!

29.6.2021

Beredningen av det positiva kreditupplysningsregistret framskrider vid Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen. Som en del av beredningsarbetet har vi öppnat webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi. Webbplatsen fungerar till en början som kommunikationskanal för projektet för inrättandet av registret gentemot såväl intressentgrupper som den stora allmänheten och den erbjuder bland annat nyheter om hur projektet framskrider, allmän information om registret och tekniska anvisningar till uppgiftslämnare och programutvecklare. Efter införandet av registret fungerar webbplatsen som registrets huvudsakliga kommunikationskanal gentemot kunder, intressentgrupper och medier.

Under beredningsarbetet betjänar webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi i synnerhet registrets intressentgrupper, det vill säga kreditgivare och programutvecklare. På våra sidor berättar vi vad som sker vid var tid i projektet och vad som förväntas av intressentgrupperna i de olika skedena. Dock tillhandahåller webbplatsen grundläggande information om registrets bakgrund och införandeprojektets framskridande också till medborgare, medier och andra som är intresserade av registret. Vi uppdaterar webbplatsen regelbundet och på den publicerar vi bland annat anvisningar.

Vårt mål är att webbplatsen betjänar intressentgrupperna på bästa möjliga sätt. Vi önskar respons av alla användare av webbplatsen för att kunna vidareutveckla den.

Målet med det register som är under beredning är att främja överskuldsättning i hushållen

Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret är ett av spetsprojekten för Finlands regering och ett av dess viktigaste mål är att förebygga överskuldsättning bland hushållen. Den lagstiftning som gäller registret är för tillfället under arbete och avsikten är att lagen träder i kraft 1.8.2022. Avsikten är att ta i bruk registret på våren 2024.

Det positiva kreditupplysningsregistret samlar uppgifter om krediter som beviljats till privatpersoner. Det erbjuder kreditgivare bättre möjligheter att bedöma kreditsökandens betalningsförmåga och ger privatpersoner en helhetsbild av de egna krediterna. Privatpersoner har också möjlighet att ställa ett frivilligt kreditförbud för sig själva.

Frågor och kontakt luottotietorekisteri(at)vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2021