Uppgifter om krediter samlas i ett register – det här är det positiva kreditupplysningsregistret

11.3.2022

Det positiva kreditupplysningsregistret samlar uppgifter om privatpersoners krediter på ett ställe. Registret tas i bruk våren 2024.

Lagförslaget om det positiva kreditupplysningsregistret gavs till riksdagen torsdagen den 24 februari. Meningen är att Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen ska genomföra registret, och enheten har redan inlett arbetet för att genomföra registret. I och med att registret tas i bruk förväntas att privatpersoner har nya möjligheter att bättre hantera sin egen ekonomi.

Bättre helhetsbild av egna krediter

I registret byggs en e-tjänst där privatpersoner kan se sina krediter som en helhet. När personen har en helhetsbild av läget för sina krediter kan hen bättre bedöma sina möjligheter att ta nya krediter. För tillfället är det svårt att se en helhetsbild eftersom man är tvungen att söka uppgifter i olika kreditgivares tjänster.

Det frivilliga kreditförbudet blir gratis

I e-tjänsten kan privatpersoner gratis ställa ett frivilligt kreditförbud som är i kraft tills vidare eller under en bestämd tid. Ett frivilligt kreditförbud kan vara nyttigt och skydda personen i situationer där personen är rädd att hens identitetsuppgifter stulits. Det frivilliga kreditförbudet kan upphävas när som helst. Ett sådant kreditförbud betyder inte att kreditsökanden inte alls skulle kunna få en kredit, men det fungerar som en effektiv indikator gentemot kreditgivarna att kreditsökandens identitet bör kontrolleras särskilt noggrant.

Minskar behovet av att skicka uppgifter till banken vid ansökan om kredit

Efter att registret tagits i bruk behöver privatpersoner inte nödvändigtvis samla och skicka uppgifter om sin betalningsförmåga till banken, eftersom kreditgivaren får uppgifterna om personens inkomster och krediter genom att be om ett utdrag ur kreditupplysningsregistret när personen ansöker om kredit. Kreditgivaren har dock möjlighet att även i fortsättningen be om verifikationer av sökanden.

Kreditgivare anmäler uppgifter till registret

Privatpersoner behöver inte själv anmäla uppgifter om sina krediter till registret, utan anmälningsskyldigheten gäller kreditgivarna, till exempel banker och kreditinstitut. När registret tas i bruk i april 2024 ska kreditgivarna anmäla alla konsumentkrediter dit. I registret kommer alltså att införas uppgifter om exempelvis bostads- och billån, konsumtionskrediter, kreditkort, studielån och avbetalningsfinansieringar vilka beviljats privatpersoner. Kreditgivarna anmäler till registret beloppet av kreditkapitalet, betalningstransaktioner som anknyter till krediterna samt de betalningsdröjsmål på över 60 dagar vilka gäller amorteringar.

Utdrag ur kreditupplysningsregistret som stöd för kreditbeslut − förfrågningar om uppgifter registreras i en logg

Kreditgivarna har skyldighet att från registret be om ett kreditupplysningsutdrag när en privatperson ansöker om en ny kredit eller ändring i villkoren för en existerande kredit. I utdraget ser kreditgivaren uppgifter om de krediter som personer redan har samt de inkomstuppgifter om löner, pensioner och förmåner som fås från inkomstregistret. På det här sättet kan kreditgivaren fatta kreditbeslut som grundar sig på aktuella uppgifter och således mer pålitligt bedöma personens betalningsförmåga. Användning av registrets uppgifter är avgiftsbelagd för kreditgivarna.

Från registret lämnas ut kredituppgifter endast till sådana instanser som enligt lag har rätt att använda dessa uppgifter, dvs. till kreditinstitut och vissa myndigheter. I e-tjänsten kan personen kontrollera vilka kreditgivare som har bett om dennes uppgifter och för vilket ändamål.

Vi samarbetar för att bygga upp ett nytt nationellt register

Från början har Skatteförvaltningen gjort tätt samarbete med registrets användare.
— Genomförandet framskrider väl. Redan från början av beredningen har vi diskuterat aktivt med intressentgrupperna och kartlagt deras behov. Vårt mål är att bygga upp ett sådant register som betjänar sina användare så bra som möjligt, säger projektdirektör Virpi Pikkarainen från Skatteförvaltningen.
— Just nu pågår användbarhetstestningen av e-tjänsten för privatpersoner. Syftet med testningen är att kartlägga användarnas behov.

Fem fakta: det positiva kreditupplysningsregistret

  • Inrättandet av ett positivt kreditupplysningsregister är en av de åtgärder som Sanna Marins regering vidtagit för att förebygga överskuldsättning.
  • Registret tas i bruk i två faser: Från och med den 1 april 2024 registreras uppgifter om konsumentkrediter och därmed jämförbara krediter som beviljats privatpersoner. Dessa är till exempel bostads- och studielån samt konsument- och kreditkortkrediter. Från och med den 1 april 2026 registreras uppgifter om andra krediter som beviljats privatpersoner, såsom krediter som beviljats för näringsverksamhet eller jordbruk.
  • Registret erbjuder också myndigheterna pålitlig information om kreditmarknaden samt underlättar uppföljningen och övervakningen av kreditmarknaden.
  • Vid det tekniska genomförandet av registret samarbetar Skatteförvaltningen bland annat med Gofore, Innofactor, Qentinel, TietoEvry, Knowit solutions, F-secure och Visma consulting.
  • Beställ det positiva kreditupplysningsregistrets nyhetsbrev och följ upp webbsidorna: www.positivakreditupplysningsregistret.fi Twitter: @luottotietorek

Lisätietoa:

JM 24.2.2022: Det positiva kreditupplysningsregistret förebygger överskuldsättning

Sidan har senast uppdaterats 11.3.2022