Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet föreslås som förvaltare av det positiva kreditupplysningsregistret

17.6.2021

Det föreslås att Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet ska genomföra och vara registeransvarig för det planerade positiva kreditupplysningsregistret. Avsikten är att tidsplanen för att genomföra och ta i bruk registret skulle vara klar före utgången av 2020.

Styrgruppen för projektet som förbereder det positiva kreditupplysningsregistret har gjort en linjedragning om den registeransvarige. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet föreslås som registeransvarig och genomförare. Projektet som förbereder registret samt Inkomstregisterenheten inleder planeringen av projektet omedelbart. Avsikten är att tidsplanen för finansieringsbehovet av genomförandet och införandet ska vara klar före utgången av 2020.

Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen valdes till registeransvarig, eftersom enheten har erfarenhet av att upphandla, konkurrensutsätta, bygga och ta i drift informationssystem som liknar det positiva kreditupplysningsregistret. Dessutom har enheten det kunnande som behövs för att få fram ett informationssystem som behövs för registret.

− Inkomstregistrets grundande medförde att inkomstuppgifterna digitaliserades och blev åtkomliga i realtid. Ett positivt kreditupplysningsregister skulle möjliggöra ändringar i processen för kreditgivningen samtidigt som utsikterna inom branschen skulle förbättras, berättar Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura.

− Heltäckande uppgifter som skulle fås automatiskt från uppgiftskällan skulle förbättra och effektivera de olika faserna i anknytning till kreditgivningen, dvs. allt från kreditansökan till övervakningen av finansområdet, konstaterar Heikura.

− Speciellt konsumtionskrediten har befunnit sig i en brytningsperiod vilket mycket snabbt ändrat på kreditutbudet och sättet att ta dem. Med hjälp av ett positivt kreditupplysningsregister kunde man följa med branschens snabba utveckling, tillägger Heikura.

Det positiva kreditupplysningsregistret innehåller medborgarnas kreditbelopp

Med ett positivt kreditupplysningsregister avses en databas dit kredit- och finansinstituten skulle anmäla kreditbeloppen de beviljat på individnivå. Från databasen kunde kreditgivarna få uppgifter om krediter som redan beviljats åt den kreditsökande samt inkomstuppgifter om den kreditsökande som behövs vid kreditgivning direkt från inkomstregistret.

− Anmälan av kredituppgifter och hämtningen av dem från det nya kreditupplysningsregistret kräver en helt ny lagstiftning. För tillfället möjliggör inkomstregisterlagen inte att kreditgivaren får uppgifter ur inkomstregistret. Därför måste vi inleda arbetet med det positiva kreditupplysningsregistret från lagstiftningen, konstaterar Heikura.

Från och med 1.1.2019 har löneuppgifter anmälts till inkomstregistret och från och med 1.1.2021 anmäls även pensions- och förmånsuppgifter till registret. Det positiva kreditupplysningsregistret som byggs samtidigt med inkomstregistret skulle innehålla personliga kredituppgifter om medborgarna, och därför är datasäkerheten viktig då registret byggs upp.

− Datasäkerheten är en stark drivkraft i all verksamhet inom Inkomstregisterenheten. Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet beviljades 2019 ett datasäkerhetscertifikat enligt standarden ISO/IEC 27001. Under våren 2020 auditerades datasäkerheten på nytt, och då konstaterades den vara på en god nivå och inga avvikelser upptäcktes, berättar Inkomstregisterenhetens direktör Terhi Holmström.

Kampen mot hushållens överskuldsättning ett centralt mål

Ett positivt kreditupplysningsregister skulle ha en stor samhällelig betydelse. För sin del skulle den förhindra hushållens överskuldsättning.

− Ett positivt kreditupplysningsregister skulle på ett enkelt sätt erbjuda kreditgivaren aktuell information om uppgifter som påverkar kredittagarens betalningsförmåga, och på så sätt skulle kreditgivningen och prissättningen grunda sig på tillförlitliga uppgifter. Det sammanlagda beloppet av krediter, men också kreditkostnaderna, har en direkt inverkan på hushållens ekonomiska situation, konstaterar Heikura.

− Utgångspunkten vid planeringen är att det positiva kreditupplysningsregistret och inkomstregistret skulle erbjuda en helhetsbild på inkomster, krediter och deras totalbelopp. Detta i sin tur förenklar planeringen av den egna ekonomin, berättar Holmström.

Ytterligare information:

Förslag: det positiva kreditupplysningsregistret ska förvaltas av Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen (justitieministeriet.fi)

Förslag: det positiva kreditupplysningsregistret ska förvaltas av Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen (finansministeriet.fi)

Sidan har senast uppdaterats 17.6.2021