Den första versionen av en gränssnittsbeskrivning av de uppgifter som ska anmälas har presenterats för intressentgrupperna

18.11.2021

Beredningen av det positiva kreditupplysningsregistret framskrider på Inkomstregisterenheten. Den första versionen av en gränssnittsbeskrivning av de kredituppgifter som ska anmälas har blivit färdig och den presenterades för intressentgrupperna i slutet av oktober. Därefter har de kreditgivare som anmält sig till intressentgruppssamarbetet haft möjlighet att granska beskrivningen.

− Enligt lagförslaget är kreditgivarna förpliktade att anmäla kredituppgifter till registret. Uppgifterna anmäls via ett gränssnitt. Därför är det viktigt att presentera gränssnittsbeskrivningen för kreditgivarna i ett så tidigt skede som möjligt. På detta sätt säkrar vi att gränssnittet fungerar och kan tillsammans utarbeta ett system som stöder kreditgivarna, säger projektdirektör Virpi Pikkarainen.

Pikkarainen poängterar att det i det här skedet är fråga om ett utkast och att ändringar i gränssnittsbeskrivningen är sannolika eftersom den utarbetats på basis av det utkast till lag som varit på remiss på våren. Av gränssnittsbeskrivningen går det dock redan nu att få en bra uppfattning om det datainnehåll och den struktur som planeras för registret. Avsikten är att publicera de slutliga versionerna av den tekniska dokumentationen senast ett år före registret tas i bruk, det vill säga i början av 2023 enligt en preliminär uppskattning.

Det lönar sig att förbereda sig inför ändringen i tid

Att registret tas i bruk är en sådan betydande förändring för kreditgivarna som förutsätter ändringar i systemen, verksamhetsmodellerna, kunnandet och processerna. Det lönar sig alltså att reservera gott om tid för förberedelserna.

− I det här skedet är det viktigt att kreditgivarna bekantar sig med gränssnittsbeskrivningen och avväger den med tanke på sitt system. Det lönar sig att beakta till exempel om de uppgifter som behövs redan finns i kreditgivarens system och hur de kan plockas ut och anmälas till registret, säger Virpi Pikkarainen.

Under ett intressentmöte den 25 november presenterar vi för kreditgivarna också ett utkast till ett gränssnitt för begäranden om uppgifter ur registret. Utkasten till gränssnittsbeskrivningarna publiceras inte på webbplatsen utan kreditgivarna får information om beredningen av registret genom att anmäla sig till intressentgruppsarbetet.

För tillfället deltar cirka 230 kreditgivare i intressentgruppsarbetet inom projektet för inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret. Utöver granskningarna har projektet arrangerat olika typer av verkstäder och infomöten för intressentgrupperna. I detta skede är intressentgruppssamarbetet i synnerhet avsett för alla de kreditgivare som beviljar privatpersoner lån och också för de aktörer som utarbetar gränssnitt för kreditgivare.

Anmäl dig till intressentgruppssamarbetet per e-post: luottotietorekisteri@vero.fi.

Frågor?

Bekanta dig med vår webbplats positivakreditupplysningsregistret.fi och följ Twitter: @luottotietorek. Du kan också ställa frågor om det positiva kreditupplysningsregistret per e-post: luottotietorekisteri (at) vero.fi

Sidan har senast uppdaterats 18.11.2021